Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POAT 2.1.1

Beneficiari eligibili

 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție publică
 • Autoritate administrativă autonomă

Obiectiv specific

OS 2.1 Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic și procedural pentru coordonarea și implementarea FESI

Acţiunea 2.1.1: Activități pentru îmbunătățirea cadrului și condițiilor pentru coordonarea și controlul FESI și pentru gestionarea POAT, POIM ȘI POC

Condiții beneficiari eligibili

 • Ministerul Fondurilor Europene/Structuri din cadrul Ministerului Fondurilor Europene;
 • Autoritatea de management pentru POAT;
 • Autoritatea de management pentru POIM/Autoritatea de management pentru POS T/Autoritatea de management pentru POS M;
 • Autoritatea de management pentru POC/Autoritatea de management pentru POS CCE;
 • Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale;
 • Organismul Intermediar pentru Cercetare;
 • Organismul Intermediar pentru Energie pentru închiderea POSCCE 2007-2013;
 • Organismul Intermediar pentru Transport;
 • Departamentul pentru Lupta Antifraudă;
 • Autoritatea de Certificare şi Plată  Autoritatea de Audit;
 • MFP prin Direcţia Generală de Inspecţie Economico-Financiară, în calitate de structură de control pentru activitatea de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare/corecțiilor financiare pentru situațiile prevăzute la art.20 alin.(2) lit.d) din OUG 66/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • Agenția Națională pentru Achiziții Publice, în calitate de structură care sprijină activitatea autorităților de management conform art. 26 din HG 398/2015;
 • ADR-urile pentru închiderea POSCCE 2007-2013.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Domeniile de interes pentru care se poate aplica:

 • Furnizarea de asistenţă tehnică pentru asigurarea cadrului și instrumentelor adecvate pentru implementarea și monitorizarea eficientă a fondurilor ESI, identificarea la timp și soluționarea deficiențelor care pot bloca implementarea programelor și proiectelor finanțate din aceste fonduri, pentru instituțiile implicate în coordonarea și controlul FESI (MFE, AA, ACP, ANAP, DLAF, precum și alte structuri cu rol în coordonarea și controlul FESI);
 • Elaborarea de analize, studii, strategii, documente metodologice, sondaje legate de procesul de programare, implementare, monitorizare și control la nivel orizontal (două sau mai multe PO, inclusiv PO CTE, dar cel puţin unul finanţat din FSC, precum şi la nivelul AP) din perspectiva nevoilor de îmbunătățire a funcționării sistemului de coordonare, gestionare și control al FESI;
 • Elaborarea, implementarea şi monitorizarea de strategii/planuri/programe care vizează FESI sau care, conform regulamentelor UE sau documentelor de programare, reprezintă condiţionalităţi ex-ante sau derivă din recomandările specifice de ţară/implementarea altor decizii adoptate la nivel european, cu impact asupra programării şi implementării FESI sau în scopul pregătirii perioadei de programare post 2020, inclusiv prin expertiza specializată a IFI;
 • Activități pentru îmbunătățirea implementării regulilor privind achizițiile publice de către instituțiile și organismele implicate în implementarea, managementul și controlul FESI;
 • Măsuri pe domeniile: conflict de interese, incompatibilități și reguli privind conduita care sunt necesare implementării FESI conform principiilor bunei gestionări financiare, cum ar fi: elaborarea de ghiduri privind verificarea incompatibilităților în etapa de evaluare și de monitorizare a proiectelor, manuale de bune practici, culegere de spețe și soluții specifice managementului FESI, analize bazate pe risc și măsuri de prevenire adaptate specificului FESI, mecanisme de monitorizare și evaluare etc;
 • Asigurarea de asistenţă pentru întărirea capacității DLAF și a instituțiilor din sistemul FESI pentru a asigura protecţia intereselor financiare ale UE în România, precum elaborarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea Strategiei Naționale Antifraudă pentru FESI, realizarea unui sistem informatic integrat pentru activitățile DLAF etc;
 • Sprijinirea diverselor domenii orizontale cu impact asupra implementării FESI care se vor identifica pe parcursul perioadei de programare 2014-2020;
 • Acordarea de sprijin pentru realizarea de schimburi de experiență și acțiuni de diseminare a bunelor practici la nivel naţional şi/sau european, care să permită identificarea celor mai bune soluții și abordări comune pentru problemele orizontale în directă relație cu implementarea FESI;
 • Acordarea de sprijin comprehensiv în procesul de pregătire pentru intervențiile finanțate din perioada post-2020, precum și în procesul de închidere a perioadei 2007-2013, pentru a permite tranziția facilă între perioade. În sprijinul dedicat închiderii perioadei 2007-2013 se include orice tip de sprijin necesar structurilor implicate (structuri implicate în coordonarea și controlul IS 2007-2013 și structurile implicate în gestionarea POAT, POS CCE, POS Mediu și POS Transport), cu excepția cheltuielilor de tip salarial pentru structurile din instituțiile publice, incluse în acțiunea 3.1.2;
 • Acordarea de sprijin, la nivelul specific POAT, POIM și POC, pentru pregătirea, selecţia, auditul intern şi monitorizarea acestora, inclusiv monitorizarea procedurilor alternative/inovative de achiziție publică, precum şi pregătirea, selecţia, evaluarea, monitorizarea și verificarea proiectelor finanțate de aceste PO;
 • Acordarea de sprijin pentru întărirea capacității, organizarea și funcționarea CM POAT, CM POIM și CM POC, inclusiv a unor grupuri de lucru/rețele specifice înființate pentru buna monitorizare și implementare a acestor PO;
 • Asigurarea de asistenţă tehnică (ex-ante assessment) pentru dezvoltarea unor instrumente financiare şi sprijin AM/OI în implementarea operaţiunilor aferente acestor instrumente din POC și POIM;
 • Acordarea de sprijin specific POIM și POC pentru implementarea metodologiei costurilor simplificate și pentru elaborarea/actualizarea unor scheme de ajutor de stat sau documente de notificare pentru operaţiunile finanţabile din POC sau POIM.

Valoarea finanțării nerambursabile

Alocarea este stabilită în funcție de valoarea proiectelor incluse în Planul/Planurile de proiecte propuse la finanțare din POAT 2014-2020, la care se adaugă o marjă de 10%.

Valoarea maximă a proiectului:

În elaborarea bugetului proiectului, solicitanții trebuie să aibă în vedere costurile necesare, indispensabile realizării proiectului și să le stabilească în mod rezonabil. Stabilirea bugetului presupune o bună cunoaștere a proiectului, în detaliu a activităților, astfel încât estimarea lui să fie cât mai realistă, pentru a fi evitate situațiile de supra-bugetare sau sub-bugetare.

Rata de cofinanțare din POAT:

În vederea determinării valorii co-finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională, se va utiliza o pro-rată pentru stabilirea valorii eligibile aferente regiunii mai dezvoltate și cea aferentă regiunilor mai puțin dezvoltate. Această pro-rată este calculată pe baza planului de finanțare al POAT 2014-2020 și se aplică la valoarea totală eligibilă a proiectului astfel:

 • Axa prioritară 1 - 6,206% pentru regiunea mai dezvoltată și 93,794% pentru regiunile mai puțin dezvoltate ale țării;
 • Axa prioritară 2 - 7,106% pentru regiunea mai dezvoltată și 92,894% pentru regiunile mai puțin dezvoltate ale țării;
 • Axa prioritară 3 - 2,388% pentru regiunea mai dezvoltată și 97,612% pentru regiunile mai puțin dezvoltate ale țării.

Pentru determinarea contribuției din Fondul European de Dezvoltare Regională, la valoarea eligibilă aferentă regiunii mai dezvoltate se va aplica procentul de 80%, iar la valoarea eligibilă aferentă regiunii mai puțin dezvoltate se va aplica procentul de 85%.

În funcție de solicitant, valoarea finanțării nerambursabile se va stabili astfel:

 • În cazul solicitantului autoritate a administraţiei publice centrale finanţată integral de la bugetul de stat/bugetul asigurărilor sociale sau finanțată parţial din venituri proprii şi bugetul de stat/bugetul asigurărilor sociale, valoarea finanțării nerambursabile este egală cu finanțarea din Fondul European de Dezvoltare Regională și va fi calculată automat de către aplicația MySMIS2014.
 • În cazul solicitantului asociație care este înființată și funcționează în temeiul OG nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, valoarea finanțării nerambursabile este maximum 98% din valoarea eligibilă a proiectului și va fi calculată și completată în aplicația MySMIS2014 de către solicitant. Excepție fac proiectul/proiectele depuse în parteneriat pentru care valoarea finanțării nerambursabile este maximum 100% din valoarea eligibilă a proiectului.
 • În cazul solicitantului: organism neguvernamental nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care funcţionează în domeniul dezvoltării regionale înființat în baza Legii nr.315 din 28 iunie 2004 privind dezvoltarea regională în România sau asociaţie de dezvoltare intercomunitară înființată în baza Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare și OUG 13/2008 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, valoarea finanțării nerambursabile este maximum 100% din valoarea eligibilă a proiectului și va fi calculată și completată în aplicația MySMIS2014 de către solicitant.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor transmite prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

09 iulie 2019 - 31 decembrie 2019

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operaţional Asistenţă Tehnică

Axa prioritară:

Axa Prioritară 2: Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și controlul FESI

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță