Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POAT 2.2.1

Beneficiari eligibili

 • Autoritatea publică centrală

Obiectiv specific

OS 2.2 Dezvoltarea și menținerea unui sistem informatic funcțional și eficient pentru FSC, precum și întărirea capacității utilizatorilor săi

Acţiunea 2.2.1: Activități pentru dezvoltarea, îmbunătățirea şi mentenanţa SMIS2014+, MYSMIS2014 și a altor aplicații conexe acestora, precum şi a reţelei digitale și pentru sprijinirea unităţii centrale SMIS2014+, a reţelei de coordonatori și instruirea utilizatorilor acestor sisteme informatice

Condiții beneficiari eligibili

 • Structura/structurile din cadrul Ministerului Fondurilor Europene cu atribuții în coordonarea SMIS-CSNR și SMIS2014+ și a aplicațiilor sale conexe și asigurarea funcționării acestora;
 • Autoritatea de management pentru POAT;
 • Autoritatea de management pentru POIM;
 • Autoritatea de management pentru POC;
 • Structura/structurile din cadrul Ministerului Fondurilor Europene cu atribuții în coordonarea SMIS-CSNR și SMIS2014+ și a aplicațiilor sale conexe și asigurarea funcționării acestora în calitate de lider și Serviciul de Telecomunicații Speciale în calitate de partener.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

​Domeniile de interes pentru care se poate aplica:

 • Sprijinirea funcţionării sistemului de management şi control al FSC cu excepția POCTE, prin dezvoltarea unui nou sistem informatic unitar SMIS2014+, gestionat (la nivel tehnic şi administrativ) de către structura responsabilă din MFE, ce-şi propune să fie mai eficient față de sistemul SMIS utilizat pentru IS 2007-2013, răspunzând mai bine nevoilor sistemului FSC;
 • Elaborarea de studii şi analize cu privire la modul de funcţionare a SMIS2014+, MySMIS2014 și a altor aplicații conexe acestora dar şi dezvoltarea, testarea şi instalarea noilor versiuni ale SMIS2014+, MySMIS2014 sau a noilor aplicaţii informatice (în funcție de constatările și recomandările analizei de sistem), pornind de la procedurile existente la nivelul fiecărui PO. Se va avea în vedere inclusiv asigurarea transferului de date de la o versiune la alta și sprijin în realizarea manualelor de utilizare şi a documentaţiei tehnice, menite să înlesnească utilizarea optimă şi corectă a sistemelor informatice;
 • Activităţile de mentenanţă a SMIS2014+, MySMIS2014 și/sau a noilor aplicații informatice și altor aplicații conexe acestora, având drept scop asigurarea funcţionării continue a acestora prin rezolvarea erorilor, îmbunătăţirea funcţionalităţilor existente, dar şi implementarea de noi cerinţe, apărute pe parcursul implementării PO, în conformitate cu procedurile și nevoile instituţiilor implicate în managementul şi gestionarea FSC;
 • Conectarea tuturor actorilor instituționali implicați în coordonarea, gestionarea și controlul FSC, în cadrul rețelei private a SMIS2014+;
 • Acordarea de sprijin pentru activitatea structurii respnsabile de gestionarea SMIS 2014+ și a aplicațiilor conexe (costuri logistice legate de organizarea întâlnirilor, achiziţii etc.), precum şi expertiză şi consultanţă pentru coordonarea și funcționarea rețelei de coordonatori SMIS2014+/MySMIS2014 de la nivelul sistemului FSC;
 • Asigurarea dotării cu hardware şi software şi furnizarea serviciilor TI&C pentru dezvoltarea şi întreţinerea corespunzătoare a sistemului informatic integrat, a aplicaţiilor conexe şi a reţelei digitale;
 • Furnizarea serviciului de help-desk pentru utilizatorii SMIS2014+, MySMIS2014 şi ai noilor aplicații informatice care vor fi dezvoltate;
 • Asigurarea instruirii continue a utilizatorilor pentru utilizarea optimă a aplicaţiilor informatice. Pregătirea de specialitate va fi asigurată atât sub forma instruirii introductive adresată noilor utilizatori, cât și a instruirii destinate utilizatorilor existenți, în vederea îmbunătățirii cunoștințelor cu privire la caracteristicile mai puțin evidente a sistemelor mai complexe.

Valoarea finanțării nerambursabile

Alocarea este stabilită în funcție de valoarea proiectelor incluse în Planul/Planurile de proiecte propuse la finanțare din POAT 2014-2020, la care se adaugă o marjă de 10%.

Valoarea maximă a proiectului:

În elaborarea bugetului proiectului, solicitanții trebuie să aibă în vedere costurile necesare, indispensabile realizării proiectului și să le stabilească în mod rezonabil. Stabilirea bugetului presupune o bună cunoaștere a proiectului, în detaliu a activităților, astfel încât estimarea lui să fie cât mai realistă, pentru a fi evitate situațiile de supra-bugetare sau sub-bugetare.

Rata de cofinanțare din POAT:

În vederea determinării valorii co-finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională, se va utiliza o pro-rată pentru stabilirea valorii eligibile aferente regiunii mai dezvoltate și cea aferentă regiunilor mai puțin dezvoltate. Această pro-rată este calculată pe baza planului de finanțare al POAT 2014-2020 și se aplică la valoarea totală eligibilă a proiectului astfel:

 • Axa prioritară 1 - 6,206% pentru regiunea mai dezvoltată și 93,794% pentru regiunile mai puțin dezvoltate ale țării;
 • Axa prioritară 2 - 7,106% pentru regiunea mai dezvoltată și 92,894% pentru regiunile mai puțin dezvoltate ale țării;
 • Axa prioritară 3 - 2,388% pentru regiunea mai dezvoltată și 97,612% pentru regiunile mai puțin dezvoltate ale țării.

Pentru determinarea contribuției din Fondul European de Dezvoltare Regională, la valoarea eligibilă aferentă regiunii mai dezvoltate se va aplica procentul de 80%, iar la valoarea eligibilă aferentă regiunii mai puțin dezvoltate se va aplica procentul de 85%.

În funcție de solicitant, valoarea finanțării nerambursabile se va stabili astfel:

 • În cazul solicitantului autoritate a administraţiei publice centrale finanţată integral de la bugetul de stat/bugetul asigurărilor sociale sau finanțată parţial din venituri proprii şi bugetul de stat/bugetul asigurărilor sociale, valoarea finanțării nerambursabile este egală cu finanțarea din Fondul European de Dezvoltare Regională și va fi calculată automat de către aplicația MySMIS2014.
 • În cazul solicitantului asociație care este înființată și funcționează în temeiul OG nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, valoarea finanțării nerambursabile este maximum 98% din valoarea eligibilă a proiectului și va fi calculată și completată în aplicația MySMIS2014 de către solicitant. Excepție fac proiectul/proiectele depuse în parteneriat pentru care valoarea finanțării nerambursabile este maximum 100% din valoarea eligibilă a proiectului.
 • În cazul solicitantului: organism neguvernamental nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care funcţionează în domeniul dezvoltării regionale înființat în baza Legii nr.315 din 28 iunie 2004 privind dezvoltarea regională în România sau asociaţie de dezvoltare intercomunitară înființată în baza Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare și OUG 13/2008 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, valoarea finanțării nerambursabile este maximum 100% din valoarea eligibilă a proiectului și va fi calculată și completată în aplicația MySMIS2014 de către solicitant.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor transmite prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

09 iulie 2019 - 31 decembrie 2019

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operaţional Asistenţă Tehnică

Axa prioritară:

Axa Prioritară 2: Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și controlul FESI

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță