Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POAT 1.2.2

Beneficiari eligibili

 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție publică

Obiectiv specific

OS 1.2 Asigurarea transparenței și credibilității FESI și a rolului Politicii de Coeziune a UE

Acţiunea 1.2.2: Activități destinate dezvoltării culturii parteneriale pentru coordonarea și gestionarea FESI

Condiții beneficiari eligibili

 • Structurile din MFE cu atribuții în implementarea mecanismului partenerial de coordonare a FESI și în monitorizarea programelor operaționale.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Domeniile de interes pentru care se poate aplica:

 • Consolidarea capacității instituţionale a partenerilor implicați în programarea şi implementarea Acordului de Parteneriat și Programelor Operaționale;
 • Furnizarea de asistenţă tehnică pentru dezvoltarea culturii parteneriale în coordonarea şi gestionarea FESI va urmări susţinerea activităţilor privind asigurarea parteneriatului cu actorii socio-economici în implementarea Acordului de Parteneriat, conform prevederilor Regulamentului delegat (UE) nr. 240/2014, şi se va realiza prin organizare de seminarii, mese rotunde, ateliere de lucru, sesiuni de formare, platforme care să faciliteze comunicarea în reţea în etapele de implementare şi monitorizare a AP/PO, precum şi promovarea de exemple de bună practică inclusiv prin organizarea de vizite la faţa locului pentru actorii cheie relevanți (autorități publice, reprezentanți mass-media etc.);
 • Organizarea și funcționarea mecanismului de coordonare instituțională pentru AP (Comitetul de Coordonare pentru Managementul AP, Subcomitetele de coordonare tematice și Grupurile de lucru funcționale), precum și pentru alte comitete/grupuri de lucru/rețele care vor fi înființate pentru tematici cu impact asupra FESI sau coordonării instrumentelor de finanțare europene și naționale. Se are în vedere întărirea capacității acestor (sub)comitete/grupuri de lucru, pentru creșterea implicării membrilor acestora în pregătirea și implementarea AP și PO;
 • Asigurarea de sprijin orizontal pentru activarea și întărirea capacității și schimbului de bune practici a CM-urilor, în vederea eficientizării activității și întăririi capacității partenerilor socio-economici de a contribui semnificativ la procesul de monitorizare a PO, cu precizarea că sprijinul specific pentru întărirea capacității, organizarea și funcționarea CM pentru fiecare PO în parte se va realiza de către fiecare PO.

Valoarea finanțării nerambursabile

Alocarea este stabilită în funcție de valoarea proiectelor incluse în Planul/Planurile de proiecte propuse la finanțare din POAT 2014-2020, la care se adaugă o marjă de 10%.

Valoarea maximă a proiectului:

În elaborarea bugetului proiectului, solicitanții trebuie să aibă în vedere costurile necesare, indispensabile realizării proiectului și să le stabilească în mod rezonabil. Stabilirea bugetului presupune o bună cunoaștere a proiectului, în detaliu a activităților, astfel încât estimarea lui să fie cât mai realistă, pentru a fi evitate situațiile de supra-bugetare sau sub-bugetare.

Rata de cofinanțare din POAT:

În vederea determinării valorii co-finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională, se va utiliza o pro-rată pentru stabilirea valorii eligibile aferente regiunii mai dezvoltate și cea aferentă regiunilor mai puțin dezvoltate. Această pro-rată este calculată pe baza planului de finanțare al POAT 2014-2020 și se aplică la valoarea totală eligibilă a proiectului astfel:

 • Axa prioritară 1 - 6,206% pentru regiunea mai dezvoltată și 93,794% pentru regiunile mai puțin dezvoltate ale țării;
 • Axa prioritară 2 - 7,106% pentru regiunea mai dezvoltată și 92,894% pentru regiunile mai puțin dezvoltate ale țării;
 • Axa prioritară 3 - 2,388% pentru regiunea mai dezvoltată și 97,612% pentru regiunile mai puțin dezvoltate ale țării.

Pentru determinarea contribuției din Fondul European de Dezvoltare Regională, la valoarea eligibilă aferentă regiunii mai dezvoltate se va aplica procentul de 80%, iar la valoarea eligibilă aferentă regiunii mai puțin dezvoltate se va aplica procentul de 85%.

În funcție de solicitant, valoarea finanțării nerambursabile se va stabili astfel:

 • În cazul solicitantului autoritate a administraţiei publice centrale finanţată integral de la bugetul de stat/bugetul asigurărilor sociale sau finanțată parţial din venituri proprii şi bugetul de stat/bugetul asigurărilor sociale, valoarea finanțării nerambursabile este egală cu finanțarea din Fondul European de Dezvoltare Regională și va fi calculată automat de către aplicația MySMIS2014.
 • În cazul solicitantului asociație care este înființată și funcționează în temeiul OG nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, valoarea finanțării nerambursabile este maximum 98% din valoarea eligibilă a proiectului și va fi calculată și completată în aplicația MySMIS2014 de către solicitant. Excepție fac proiectul/proiectele depuse în parteneriat pentru care valoarea finanțării nerambursabile este maximum 100% din valoarea eligibilă a proiectului.
 • În cazul solicitantului: organism neguvernamental nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care funcţionează în domeniul dezvoltării regionale înființat în baza Legii nr.315 din 28 iunie 2004 privind dezvoltarea regională în România sau asociaţie de dezvoltare intercomunitară înființată în baza Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare și OUG 13/2008 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, valoarea finanțării nerambursabile este maximum 100% din valoarea eligibilă a proiectului și va fi calculată și completată în aplicația MySMIS2014 de către solicitant.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor transmite prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

09 iulie 2019 - 31 iulie 2019

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operaţional Asistenţă Tehnică

Axa prioritară:

Axa Prioritară 1: Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 24 iunie 2021
Ieri, 23 iunie 2021