Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POAT 1.2.1

Beneficiari eligibili

 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție publică

Obiectiv specific

OS 1.2 Asigurarea transparenței și credibilității FESI și a rolului Politicii de Coeziune a UE

Acţiunea 1.2.1: Activități de diseminare a informaţiilor şi de informare şi publicitate cu privire la FESI și la POAT, POIM și POC

Condiții beneficiari eligibili

 • Structura/structurile din cadrul Ministerului Fondurilor Europene cu atribuții în diseminarea informaţiilor şi asigurarea informării şi publicității cu privire la FESI, POAT, POIM și POC;
 • Structura/structurile din cadrul Ministerului Fondurilor Europene cu atribuții în diseminarea informaţiilor şi asigurarea informării şi publicității cu privire la Politica de Coeziune, FESI, POAT, POIM și POC, în calitate de lider, împreună cu entități publice/private, în calitate de parteneri;
 • Departamentul pentru Luptă Antifraudă.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

​Domeniile de interes pentru care se poate aplica:

 • Coordonarea tuturor acţiunilor de informare şi publicitate ale AM-urilor şi organizarea de acţiuni comune pentru creşterea coerenţei mesajului transmis şi vizibilităţii PO;
 • Desfăşurarea acţiunilor de informare și publicitate se va realiza prin determinarea tipurilor de materiale informative necesare, dezvoltarea acestora pentru tipuri de beneficiari FESI și pe diverse tipuri de suporturi pentru a fi distribuite în timpul campaniilor de informare și evenimentelor de comunicare organizate;
 • Diseminarea informaţiilor şi derularea activităţilor de informare și publicitate se va efectua prin organizarea de campanii la nivel naţional și regional/local prin intermediul TV, radio-ului şi a altor mijloace media, organizarea de evenimente (conferințe, seminarii, focus-grupuri etc.), activități de promovare/comunicare FESI destinate diferitelor categorii de public țintă, inclusiv caravane de informare în vederea promovării unei mai bune înţelegeri a rolului fondurilor UE şi a procesului de implementare şi monitorizare a proiectelor; pregătirea, traducerea, publicarea şi diseminarea materialelor pentru informarea şi promovarea FESI;
 • Organizarea de campanii pentru oferirea de informații relevante privind tipurile de finanțări disponibile, scopul global al Politicii de Coeziune și importanța sa pentru dezvoltarea economică și socială a României și a tuturor regiunilor sale, precum și campanii de informare în domeniul luptei împotriva fraudei, neregulilor, conflictului de interese și incompatibilităților;
 • Realizarea de sondaje de opinie necesare pentru evaluarea impactului campaniilor și activităților de informare și publicitate realizate;
 • Realizarea de seminarii și alte acțiuni de promovare pentru mass-media în ceea ce privește cerinţele instrumentelor de finanţare specifice Politicii de Coeziune în scopul îmbunătăţirii comunicării instituţionale între actorii din sistemul FESI şi mass-media şi al bunei informări a opiniei publice;
 • Dezvoltarea în continuare a site-ului www.fonduri-ue.ro, ca site public unic care oferă informații și acces la toate PO din România, precum și actualizarea/modificarea sa;
 • Sprijinirea Centrului de Informare privind FESI și rețeaua teritorială formată din 41 de puncte de informare (câte unul la nivelul fiecărui județ), gestionate de MFE și care formează împreună Rețeaua de informare;
 • Operaţionalizarea mecanismului “ghişeu unic” pentru IMM-uri prin utilizarea Rețelei de informare. Prin intermediul acesteia se vor oferi IMM-urilor informații comprehensive și accesibile privind posibilitățile de finanțare din FESI și alte fonduri, precum și consiliere în acest sens;
 • Informațiile și asistența pentru beneficiari după semnarea contractelor de finanțare, pentru PO finanțate din FSC va fi acordată de AM/OI, cu ajutorul Rețelei de informare;
 • Finanțarea acţiunilor de informare/promovare a perioadei de programare post 2020 și a rezultatelor obținute în perioada 2007-2013;
 • Sprijinirea activităţilor de publicitate şi informare specifice POAT, POIM și POC (elaborare materiale de informare, pregătire rapoarte de evaluare pentru planurile de comunicare ale acestor PO, realizare şi distribuire materiale informative şi publicitare, organizare conferinţe, seminarii, forumuri, prezentări, caravane de informare, sondaje de opinii şi studii privind impactul proiectelor finanţate, dezvoltare şi actualizare site-uri specifice, diseminare materiale şi broşuri informative pentru public şi potenţialii beneficiari etc.);
 • Acordarea de sprijin pentru promovarea instrumentelor financiare specifice pentru beneficiarii POIM (domeniul energie) și POC;
 • Operaţiunile orientative specifice de informare și publicitate aferente POAT, POIM și POC se vor detalia prin intermediul strategiei/strategiilor de comunicare pentru FESI şi a Planului/Planurilor multi-anuale sectoriale de comunicare ale acestor PO, urmând ca aceasta/acestea să fie aprobată/aprobate de către CM/CM-uri responsabile desemnate la nivel național.

Valoarea finanțării nerambursabile

 

Alocarea este stabilită în funcție de valoarea proiectelor incluse în Planul/Planurile de proiecte propuse la finanțare din POAT 2014-2020, la care se adaugă o marjă de 10%.

Valoarea maximă a proiectului:

În elaborarea bugetului proiectului, solicitanții trebuie să aibă în vedere costurile necesare, indispensabile realizării proiectului și să le stabilească în mod rezonabil. Stabilirea bugetului presupune o bună cunoaștere a proiectului, în detaliu a activităților, astfel încât estimarea lui să fie cât mai realistă, pentru a fi evitate situațiile de supra-bugetare sau sub-bugetare.

Rata de cofinanțare din POAT:

În vederea determinării valorii co-finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională, se va utiliza o pro-rată pentru stabilirea valorii eligibile aferente regiunii mai dezvoltate și cea aferentă regiunilor mai puțin dezvoltate. Această pro-rată este calculată pe baza planului de finanțare al POAT 2014-2020 și se aplică la valoarea totală eligibilă a proiectului astfel:

 • Axa prioritară 1 - 6,206% pentru regiunea mai dezvoltată și 93,794% pentru regiunile mai puțin dezvoltate ale țării;
 • Axa prioritară 2 - 7,106% pentru regiunea mai dezvoltată și 92,894% pentru regiunile mai puțin dezvoltate ale țării;
 • Axa prioritară 3 - 2,388% pentru regiunea mai dezvoltată și 97,612% pentru regiunile mai puțin dezvoltate ale țării.

Pentru determinarea contribuției din Fondul European de Dezvoltare Regională, la valoarea eligibilă aferentă regiunii mai dezvoltate se va aplica procentul de 80%, iar la valoarea eligibilă aferentă regiunii mai puțin dezvoltate se va aplica procentul de 85%.

În funcție de solicitant, valoarea finanțării nerambursabile se va stabili astfel:

 • În cazul solicitantului autoritate a administraţiei publice centrale finanţată integral de la bugetul de stat/bugetul asigurărilor sociale sau finanțată parţial din venituri proprii şi bugetul de stat/bugetul asigurărilor sociale, valoarea finanțării nerambursabile este egală cu finanțarea din Fondul European de Dezvoltare Regională și va fi calculată automat de către aplicația MySMIS2014.
 • În cazul solicitantului asociație care este înființată și funcționează în temeiul OG nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, valoarea finanțării nerambursabile este maximum 98% din valoarea eligibilă a proiectului și va fi calculată și completată în aplicația MySMIS2014 de către solicitant. Excepție fac proiectul/proiectele depuse în parteneriat pentru care valoarea finanțării nerambursabile este maximum 100% din valoarea eligibilă a proiectului.
 • În cazul solicitantului: organism neguvernamental nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care funcţionează în domeniul dezvoltării regionale înființat în baza Legii nr.315 din 28 iunie 2004 privind dezvoltarea regională în România sau asociaţie de dezvoltare intercomunitară înființată în baza Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare și OUG 13/2008 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, valoarea finanțării nerambursabile este maximum 100% din valoarea eligibilă a proiectului și va fi calculată și completată în aplicația MySMIS2014 de către solicitant.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor transmite prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014. 

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană