Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POAT 1.1.2

Beneficiari eligibili

 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție publică
 • Asociație de Dezvoltare Intercomunitară

Obiectiv specific

OS 1.1 Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti și implementa proiecte mature

Acţiunea 1.1.2: Asistență orizontală pentru beneficiarii fondurilor FESI și asistență specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC

Condiții beneficiari eligibili

 • Ministerul Fondurilor Europene/ Structuri din cadrul Ministerului Fondurilor Europene;
 • Autoritatea de management pentru POAT;
 • Autoritatea de management pentru POIM;
 • Autoritatea de management pentru POC;
 • Organismul Intermediar pentru Cercetare;
 • Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale;
 • Organismul Intermediar pentru Transport;
 • Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice;
 • Asociaţia pentru Dezvoltarea Intercomunitară ITI Delta Dunării;
 • Ministerul Apelor și Pădurilor;
 • Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale;
 • Secretariatul General al Guvernului - Unitatea Guvernamentală de Asistenţă Tehnică.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Domeniile de interes pentru care se poate aplica:

 

 • Sprijinul orizontal pentru beneficiarii fondurilor ESI, inclusiv pentru beneficiarii români ai PO CTE, prin realizarea de activități ce conduc la dezvoltarea capacităţii de management de proiecte:
  • dezvoltarea pe domenii orizontale de instrucțiuni, manuale, servicii de asistență, tutoriale ușor de folosit, cu utilizarea extinsă a TIC, în vederea accesului facil pentru toți beneficiarii;
  • elaborarea/îmbunătățirea ghidurilor de bune practici și de evitare a principalelor riscuri în achiziții publice;
  • asigurarea unui set comun de valori și principii de etică, antifraudă și anticorupție prin ghiduri, interpretări, proceduri clare și alte instrumente;
  • dezvoltarea unor modele organizaționale și instrumente specifice gestionării și implementării proiectelor la nivelul beneficiarilor publici cheie, care să asigure o mai bună organizare și utilizare a resurselor, în scopul consolidării capacității acestora de a implementa proiecte FESI, etc.
 • Realizarea de analize și studii prin care să se identifice cele mai adecvate metode de sprijin orizontal pentru beneficiarii fondurilor ESI și punerea în practică a acestora;
 • Help desk și asistență pentru identificare, pregătirea și implementarea proiectelor pentru beneficiarii POAT, POIM și POC;
 • Sprijin pentru dezvoltarea portofoliilor de proiecte și pentru managementul strategic, pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv prin utilizarea expertizei IFI, prioritate având beneficiarii proiectelor majore și strategice din POIM care vizează infrastructura de mediu, protecţia mediului și managementul riscurilor;
 • Întărirea capacității de pregătire, implementare și management al portofoliului de proiecte, la nivelul principalilor beneficiari POIM, POC și POAT care gestionează un portofoliu de proiecte, inclusiv sprijin în managementul proiectelor și în procesul decizional, asistență juridică, analiza și evaluarea sistemelor de management, asistență pentru îmbunătățirea lor și asigurarea unui bun management financiar, asistență pentru modernizarea sistemului de gestiune și arhivare a documentelor;
 • Asistența necesară beneficiarilor programelor operaționale sectoriale Transport și Mediu în procesul de închidere a acestora, cu excepția cheltuielilor:
  • de tip salarial pentru personalul din structurile implicate în derularea proiectelor organizate pentru perioada 2007‐2013;
  • necesare pentru finalizarea proiectelor, inclusiv cele aferente contractelor de supervizare.
 • Sprijin pentru coordonarea implementării strategiilor Investițiilor Teritoriale Integrate (ITI):
  • Asigurarea remunerării, instruirii și schimbului de experiență pentru personalul dedicat coordonării strategiei Deltei Dunării și planurilor de acțiune elaborate pentru implementarea acestei strategii, asigurarea condițiilor logistice și cheltuielilor de deplasare ale acestui personal, precum și organizarea de evenimente și furnizarea de asistență în legătură cu coordonarea, pregătirea, actualizarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea acestor documente strategice.

Valoarea finanțării nerambursabile

Alocarea este stabilită în funcție de valoarea proiectelor incluse în Planul/Planurile de proiecte propuse la finanțare din POAT 2014-2020, la care se adaugă o marjă de 10%.

Valoarea maximă a proiectului:

În elaborarea bugetului proiectului, solicitanții trebuie să aibă în vedere costurile necesare, indispensabile realizării proiectului și să le stabilească în mod rezonabil. Stabilirea bugetului presupune o bună cunoaștere a proiectului, în detaliu a activităților, astfel încât estimarea lui să fie cât mai realistă, pentru a fi evitate situațiile de supra-bugetare sau sub-bugetare.

Rata de cofinanțare din POAT:

În vederea determinării valorii co-finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională, se va utiliza o pro-rată pentru stabilirea valorii eligibile aferente regiunii mai dezvoltate și cea aferentă regiunilor mai puțin dezvoltate. Această pro-rată este calculată pe baza planului de finanțare al POAT 2014-2020 și se aplică la valoarea totală eligibilă a proiectului astfel:

 • Axa prioritară 1 - 6,206% pentru regiunea mai dezvoltată și 93,794% pentru regiunile mai puțin dezvoltate ale țării;
 • Axa prioritară 2 - 7,106% pentru regiunea mai dezvoltată și 92,894% pentru regiunile mai puțin dezvoltate ale țării;
 • Axa prioritară 3 - 2,388% pentru regiunea mai dezvoltată și 97,612% pentru regiunile mai puțin dezvoltate ale țării.

Pentru determinarea contribuției din Fondul European de Dezvoltare Regională, la valoarea eligibilă aferentă regiunii mai dezvoltate se va aplica procentul de 80%, iar la valoarea eligibilă aferentă regiunii mai puțin dezvoltate se va aplica procentul de 85%.

În funcție de solicitant, valoarea finanțării nerambursabile se va stabili astfel:

 • În cazul solicitantului autoritate a administraţiei publice centrale finanţată integral de la bugetul de stat/bugetul asigurărilor sociale sau finanțată parţial din venituri proprii şi bugetul de stat/bugetul asigurărilor sociale, valoarea finanțării nerambursabile este egală cu finanțarea din Fondul European de Dezvoltare Regională și va fi calculată automat de către aplicația MySMIS2014.
 • În cazul solicitantului asociație care este înființată și funcționează în temeiul OG nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, valoarea finanțării nerambursabile este maximum 98% din valoarea eligibilă a proiectului și va fi calculată și completată în aplicația MySMIS2014 de către solicitant. Excepție fac proiectul/proiectele depuse în parteneriat pentru care valoarea finanțării nerambursabile este maximum 100% din valoarea eligibilă a proiectului.
 • În cazul solicitantului: organism neguvernamental nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care funcţionează în domeniul dezvoltării regionale înființat în baza Legii nr.315 din 28 iunie 2004 privind dezvoltarea regională în România sau asociaţie de dezvoltare intercomunitară înființată în baza Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare și OUG 13/2008 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, valoarea finanțării nerambursabile este maximum 100% din valoarea eligibilă a proiectului și va fi calculată și completată în aplicația MySMIS2014 de către solicitant.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor transmite prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014. În cazul în care MySMIS 2014 nu este disponibil, se vor urma indicațiile ce vor fi publicate pe site-ul www.fonduri-ue.ro, la secțiunea POAT.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

19 iunie 2018 - 31 decembrie 2018

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operaţional Asistenţă Tehnică

Axa prioritară:

Axa Prioritară 1: Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță