Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POAT 1.1.1

Beneficiari eligibili

 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție publică

Obiectiv specific

OS 1.1 Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti și implementa proiecte mature

Acţiunea 1.1.1: Instruire orizontală pentru potențialii beneficiari și beneficiarii fondurile FESI și instruire specifică pentru beneficiarii POAT, POIM ȘI POC

Condiții beneficiari eligibili

 • Autoritatea de management pentru POAT;
 • Autoritatea de management pentru POIM;
 • Autoritatea de management pentru POC;
 • Organismul Intermediar pentru Cercetare;
 • Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale;
 • Organismul Intermediar pentru Transport;
 • Ministerul Afacerilor Interne;
 • Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici;
 • Ministerul Fondurilor Europene / Structuri din cadrul Ministerului Fondurilor Europene;
 • Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice;
 • Asociaţia pentru Dezvoltarea Intercomunitară ITI Delta Dunării;
 • Ministerul Apelor și Pădurilor;
 • Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale;
 • Ministerul Sănătății;
 • Asociația Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Domeniile de interes pentru care se poate aplica:

 • Sprijinul orizontal pentru beneficiarii fondurilor ESI, inclusiv pentru beneficiarii români ai PO CTE, prin realizarea de activități ce conduc la dezvoltarea capacităţii de management de proiecte;
 • Realizarea de analize și studii prin care să se identifice cele mai adecvate metode de sprijin orizontal pentru beneficiarii fondurilor ESI și punerea în practică a acestora;
 • Help desk și asistență pentru identificare, pregătirea și implementarea proiectelor pentru beneficiarii POAT, POIM și POC;
 • Sprijin pentru dezvoltarea portofoliilor de proiecte și pentru managementul strategic, pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv prin utilizarea expertizei IFI, prioritate având beneficiarii proiectelor majore și strategice din POIM care vizează infrastructura de mediu, protecţia mediului și managementul riscurilor;
 • Întărirea capacității de pregătire, implementare și management al portofoliului de proiecte, la nivelul principalilor beneficiari POIM, POC și POAT care gestionează un portofoliu de proiecte, inclusiv sprijin în managementul proiectelor și în procesul decizional, asistență juridică, analiza și evaluarea sistemelor de management, asistență pentru îmbunătățirea lor și asigurarea unui bun management financiar, asistență pentru modernizarea sistemului de gestiune și arhivare a documentelor;
 • Asistența necesară beneficiarilor programelor operaționale sectoriale Transport și Mediu în procesul de închidere a acestora, cu excepția cheltuielilor;
 • Sprijin pentru pregătirea și implementarea proiectelor majore pentru cele 3 spitale regionale din Iași, Cluj și Craiova inclusiv prin utilizarea expertizei IFI în vederea implementării condiționalității ex-ante 9.3;
 • Sprijin pentru coordonarea implementării strategiilor Investițiilor Teritoriale Integrate (ITI);
 • Instruirea orizontală pentru beneficiarii (potențiali) ai fondurilor ESI, inclusiv pentru beneficiarii români ai PO CTE, în faza de identificare și elaborare, dar și de implementare a proiectelor, care se va realiza pe bază de analize pentru identificarea nevoilor de formare;
 • Dezvoltarea unui mecanism de selectare a participanţilor de la nivelul beneficiarilor fondurilor ESI;
 • Realizarea de analize de impact a formării de a căror rezultate se va ține cont în elaborarea programele de formare ulterioare;
 • Modernizarea metodelor de formare prin promovarea utilizării TIC, transferul de cunoștințe/managementul cunoașterii, elaborarea și monitorizarea planului/planurilor de formare, promovarea bunelor practici, inovării și networking-ului;
 • Instruirea specifică beneficiarilor POAT, POIM și POC inclusiv pentru personalul din unităţile de management/implementare de proiecte de la nivelul acestora, pe teme identificate în analiza nevoilor de formare;
 • Instruirea specifică beneficiarilor (potențiali) POIM (domeniul energie) și POC, având în vedere intenția punerii în aplicare a unor instrumente de finanţare a investiţiilor;
 • Realizarea de analize a nevoilor de formare.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea este stabilită în funcție de valoarea proiectelor incluse în Planul/Planurile de proiecte propuse la finanțare din POAT 2014-2020, la care se adaugă o marjă de 10%.

Valoarea maximă a proiectului:

În elaborarea bugetului proiectului, solicitanții trebuie să aibă în vedere costurile necesare, indispensabile realizării proiectului și să le stabilească în mod rezonabil. Stabilirea bugetului presupune o bună cunoaștere a proiectului, în detaliu a activităților, astfel încât estimarea lui să fie cât mai realistă, pentru a fi evitate situațiile de supra-bugetare sau sub-bugetare.

Rata de cofinanțare din POAT:

În vederea determinării valorii co-finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională, se va utiliza o pro-rată pentru stabilirea valorii eligibile aferente regiunii mai dezvoltate și cea aferentă regiunilor mai puțin dezvoltate. Această pro-rată este calculată pe baza planului de finanțare al POAT 2014-2020 și se aplică la valoarea totală eligibilă a proiectului astfel:

 • Axa prioritară 1 - 6,206% pentru regiunea mai dezvoltată și 93,794% pentru regiunile mai puțin dezvoltate ale țării;
 • Axa prioritară 2 - 7,106% pentru regiunea mai dezvoltată și 92,894% pentru regiunile mai puțin dezvoltate ale țării;
 • Axa prioritară 3 - 2,388% pentru regiunea mai dezvoltată și 97,612% pentru regiunile mai puțin dezvoltate ale țării.

Pentru determinarea contribuției din Fondul European de Dezvoltare Regională, la valoarea eligibilă aferentă regiunii mai dezvoltate se va aplica procentul de 80%, iar la valoarea eligibilă aferentă regiunii mai puțin dezvoltate se va aplica procentul de 85%.

În funcție de solicitant, valoarea finanțării nerambursabile se va stabili astfel:

 • În cazul solicitantului autoritate a administraţiei publice centrale finanţată integral de la bugetul de stat/bugetul asigurărilor sociale sau finanțată parţial din venituri proprii şi bugetul de stat/bugetul asigurărilor sociale, valoarea finanțării nerambursabile este egală cu finanțarea din Fondul European de Dezvoltare Regională și va fi calculată automat de către aplicația MySMIS2014;
 • În cazul solicitantului asociație care este înființată și funcționează în temeiul OG nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, valoarea finanțării nerambursabile este maximum 98% din valoarea eligibilă a proiectului și va fi calculată și completată în aplicația MySMIS2014 de către solicitant. Excepție fac proiectul/proiectele depuse în parteneriat pentru care valoarea finanțării nerambursabile este maximum 100% din valoarea eligibilă a proiectului;
 • În cazul solicitantului: organism neguvernamental nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care funcţionează în domeniul dezvoltării regionale înființat în baza Legii nr.315 din 28 iunie 2004 privind dezvoltarea regională în România sau asociaţie de dezvoltare intercomunitară înființată în baza Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare și OUG 13/2008 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, valoarea finanțării nerambursabile este maximum 100% din valoarea eligibilă a proiectului și va fi calculată și completată în aplicația MySMIS2014 de către solicitant.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor transmite prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană