Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POIM 11.1 Ajutor de stat pentru producție energie din surse regenerabile - consum propriu IMM

Beneficiari eligibili

 • Întreprindere Mare
 • IMM

Obiectiv

Sprijinirea investițiilor destinate promovării producției de energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul întreprinderilor.

Apeluri de proiecte

 1. Apel de proiecte: Măsuri de ajutor de stat pentru producție din surse energie regenerabile
 2. Apel de proiecte: Măsuri de ajutor de stat pentru producție din surse energie regenerabile – clasa CAEN 10,11 (parțial)

Condiții de eligibilitate

Solicitanţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii de natură instituţională, legală şi financiară:

 1. Solicitantul este societate legal constituită în România, până la data de 31 decembrie 2021 inclusiv, și se încadrează în categoria solicitanților tip IMM sau întreprinderi mari, după caz şi îşi desfăşoară activitatea în România la momentul depunerii cererii de finanţare și sunt înregistrați la ORC.
 2. Solicitantul a avut minim un angajat la 31 decembrie 2021.
 3. Desfășoară activitatea de producție/prestări servicii cu excepția investițiilor imobiliare, consultanței, asistenței tehnice și a activităților listate în Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 precum și în sectoarele și/sau domeniile excluse schema de minimis aplicabilă.
 4. Solicitantul îndeplinește cumulativ condițiile definite la art. 11 din OUG nr.112/2022, inclusiv nu se află în dificultate, nu face obiectul unui ordin de recuperare neexecutat, și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetului general consolidate si local, nu este în stare de faliment, lichidare, nu este subiectul unui conflict de interese.
 5. Solicitantul demonstrează capacitate de management de proiect și capacitate tehnică pentru susținerea activităților proiectului, prin informații privind  personalul angajat implicat în implementarea proiectului/ privind externalizarea serviciului de management al proiectului.
 6. Solicitantul demonstrează capacitatea financiară pentru implementarea proiectului și dispune de cofinanțare proprie a proiectului stabilită și își  asumă acoperirea sumelor aferente cheltuielilor neeligibile.
 7. Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani pentru aceleași activități (costuri eligibile) sau nu derulează proiecte finanțate în prezent.
 8. Solicitantul deține cel puțin un contract de furnizare a energiei electrice, a gazelor naturale sau a energiei termice, în funcție de tipul de finanțare solicitată, care să fie în vigoare pentru punctul de consum unde solicită finanțarea.
 9. Solicitantul prezintă declarație de consum total anual de energie din care reiese consumul energetic total calculat în tep/an, acolo unde este cazul.
 10. Solicitantul face dovada „efectului stimulativ”, cu luarea în considerare a principiului „demarării lucrărilor”.
 11. Perioada de implementare a proiectului nu depășește data de 31.12.2023.

Pragul de calitate pe care fiecare proiect trebuie să îl întrunească pentru acordarea finanțării nerambursabile este minim 50 de puncte.

Alocarea indicativă pentru apelurile de proiecte lansate

Bugetul alocat apelurilor  de proiecte este 200.000.000 euro și reprezintă fonduri externe nerambursabile asigurate prin Fondul de Coeziune în valoare de 170.000.000 euro și Bugetul de Stat în valoare de 30.000.000 euro.

Astfel, alocarea apelurilor de proiecte este:

 •  Măsuri de ajutor de stat pentru producție din surse energie regenerabile alocarea este de 115.000.000  euro, din care 97.750.000 euro, finanțare europeană prin Fondul de Coeziune (FC), respectiv 17.250.000 euro, contribuția națională prin bugetul de stat.
 •  Măsuri de ajutor de stat pentru producție din surse energie regenerabile – clasa CAEN 10,11 (parțial) conform anexei 11 la prezentul ghid este de 85.000.000 euro, din care 72.250.000 euro, finanțare europeană prin Fondul de Coeziune (FC), respectiv 12.750.000 euro, contribuția națională prin bugetul de stat

Echivalarea in lei se va face la un curs mediu de schimb de 1 euro = 4,95 lei 

În cazul în care bugetul alocat apelurilor de mai sus nu este acoperit, AMPOIM poate decide relansarea apelului cu condiția încadrării în perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat aplicabile, respectiv 28.02.2023.

Valoarea minimă şi maximă a proiectului, rata de cofinanţare

În cadrul apelurilor lansate valoarea minimă este de 50.000 euro și maximă de 500.000 euro.

Finanțarea nerambursabilă maximă acordată pentru un proiect de investiții prin prezenta schemă de ajutor de stat este de 30% din costurile eligibile, pentru proiecte de investiţii în capacităţi de producere de energie din SRE cu excepția biomasei.

Finanțarea nerambursabilă maximă acordată va fi majorată cu 15% pentru investiţiile situate în zone asistate zona „a” și cu 5% pentru investițiile situate în zone asistate zona „c” din Harta ajutoarelor regionale pentru România.

Finanțarea nerambursabilă maximă acordată se majorează cu 20%, în cazul ajutoarelor acordate întreprinderilor mici, inclusiv microîntreprinderilor, şi cu 10%, în cazul ajutoarelor acordate întreprinderilor mijlocii, astfel:

Categorie Intreprindere Intensitatea ajutorului de stat (procent aplicabil la valoarea cheltuielilor eligibile)
  Toate celelalte teritorii

Localitatile din urmatoarele regiuni:

RO11 Nord-Vest

RO12 Centru

RO21 Nord-Est

RO22 Sud-Est

RO31 Sud-Muntenia

RO32 Sud-Vest Oltenia

RO42 Vest 

Localităţi din judeţul Ilfov:

Periş, Ciolpani, Snagov, Gruiu, Nuci

Grădiştea, Petrăchioaia, Dascălu

Moara Vlăsiei, Baloteşti, Corbeanca, 

Chitila, Glina, Cernica, Buftea

Dobroeşti şi Pantelimon, Ciorogârla,

Domneşti Cornetu, Bragadiru, Dărăşti-Ilfov

Jilava, 1 Decembrie, Copăceni

Vidra, Berceni şi Clinceni

Întreprinderi mari  30% 45% 35%
Întreprinderi mijlocii 40% 55% 45%

Întreprinderi mici

(inclusiv microîntreprinderi)

50% 65% 55%

Pentru proiectele finanţate prin aceste apeluri beneficiari privaţi se supun regulilor ajutorului de stat privind intervenţia publică.

Cursul valutar la care se va calcula încadrarea în respectivele valori minime și maxime este cursul inforeuro din luna septembrie 2022, respectiv 1 euro =4,8657 lei. 

Activități finanțate

În cadrul acestui obiectiv specific vor fi finanţate:

a) investiții în echipamente/utilaje/dotări specifice necesare pentru obținerea de energie din surse regenerabile (cu excepția biomasei) destinate consumului propriu de energie, care se încadrează în capacitatea de producție specifică prosumatorului definit potrivit art. 3 pct. 95, din Legea nr. 123/2012 energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare. În categoria surselor de energie regenerabile se încadrează utilizarea surselor definite la art. 2 lit. m) din Ordonanța de Urgență nr. 112/2022.

b) investiții în lucrări de modernizare/reabilitare/creșterea puterilor instalate, intelegând prin aceasta adăugarea la instalațiile de cogenerare/trigenerare existente a unor  instalații noi de producere a energiei din surse regenerabile de energie.

Prin consum propriu se înțelege consumul aferent clădirilor deținute și/sau ocupate de solicitant pe imobilul aferent proiectului.

Achizitionarea de pompe de caldură sau panouri fotovoltaice este eligibilă ca și cheltuială eligibilă pentru această categorie de investiții.

Proiectele vizând stocarea energiei nu sunt eligibile în cadrul  apelurilor de proiecte lansate prin prezentul ghid.

Achizitiile se deruleaza in conformitate cu prevederile legale, respectiv cu: Ordinul MIPE nr. 1284/2016 privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitantilor/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene, Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

Categorii de cheltuieli eligibile

Categorii de cheltuieli eligibile indicative sunt: 

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului 

 • cheltuieli pentru amenajarea terenului

 • cheltuieli cu amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

Cheltuieli pentru investiția de bază

 • cheltuieli pentru construcții și instalații
 • cheltuieli cu dotările (utilaje, echipamente cu și fără montaj, dotări)
 • cheltuieli cu active necorporale

Cheltuieli diverse și neprevăzute

Ajutor de stat

Pentru proiectele finanţate prin Axa Prioritară 11 Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile la nivelul întreprinderilor, Obiectivul Specific 11.1 Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu al întreprinderilor , beneficiarii eligibili sunt beneficiari privaţi care se supun regulilor ajutorului de stat privind intervenţia publică.

Finanţarea proiectelor se realizează în baza ordinului ministrului investițiilor și fondurilor europene nr. 2615/27.09.2022 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea investițiilor destinate promovării producției de energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul întreprinderilor în cadrul Programului operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Pentru a stabili contribuţia proprie şi a determina cuantumul maxim al finanţării nerambursabile pe care îl poate solicita, solicitantul va avea în vedere, la întocmirea bugetului de proiect, condiţiile de eligibilitate a cheltuielilor şi valoarea totală a ajutoarelor de stat obţinute în ultimele 3 exerciţii financiare. Diferenţa până la valoarea totală a proiectului se acoperă de către solicitant fie din surse proprii, fie din surse atrase, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui ajutor public.

În cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de stat acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de stat anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de stat acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate.

În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de stat acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, și anume, în principiu, întreprinderii care preia activitățile pentru care au fost utilizate ajutoarele de stat. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de stat se alocă proporțional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.

Depunerea proiectului

Data deschidere apel (începere depunere   proiecte) 18.10.2022, ora 10.00

Termen inițial de închidere depunere de proiecte: 01.11.2022, ora 17.00

Actualul termen de inchidere: 24.11.2022, ora 17:00. 

Apelurile de proiecte sunt competitive, cu termen limită de depunere

Cererea de Finanțare, împreună cu anexele solicitate se vor transmite prin sistemul informatic IMM RECOVER.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

18 octombrie 2022 - 24 noiembrie 2022

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Infrastructură Mare

Axa prioritară:

Axa Prioritară 11: Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 28 februarie 2024
Ieri, 27 februarie 2024