Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POIM 11.1 Eficiență energetică la nivelul IMM-urilor și întreprinderilor mari - minimis

Beneficiari eligibili

 • Întreprindere Mare
 • IMM

Obiectiv

Obiectivul specific 11.1. Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul întreprinderilor 

 

Apeluri de proiecte

1. Măsuri de ajutor de minimis pentru eficiență energetică și producție din surse regenerabile

2. Măsuri de ajutor de minimis pentru eficiență energetică și producție din surse regenerabile-clasa CAEN 10, 11 (parțial)

Condiții de eligibilitate

Solicitanţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii de natură instituţională, legală şi financiară:

 1. Solicitantul este societate legal constituită în România, până la data de 31 decembrie 2021 inclusiv, și se încadrează în categoria solicitanților tip IMM sau întreprinderi mari, după caz şi îşi desfăşoară activitatea în România la momentul depunerii cererii de finanţare și sunt înregistrați la ORC.
 2. Solicitantul a avut minim un angajat la 31 decembrie 2021.
 3. Desfășoară activitatea de producție/prestări servicii cu excepția investițiilor imobiliare, consultanței, asistenței tehnice și a activităților listate în Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 precum și în sectoarele și/sau domeniile excluse schema de minimis aplicabilă.
 4. Lista codurilor CAEN 10 și 11 pentru apelul 2 este detaliată în anexa 11 la prezentul ghid.
 5. Solicitantul îndeplinește cumulativ condițiile definite la art. 11 din OUG nr.112/2022, inclusiv nu se află în dificultate, nu face obiectul unui ordin de recuperare neexecutat, și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetului general consolidate si  local, nu este în stare de faliment, lichidare, nu este subiectul unui conflict de interese.
 6. Solicitantul demonstrează capacitate de management de proiect și capacitate tehnică pentru susținerea activităților proiectului, prin informații privind  personalul angajat implicat în implementarea proiectului/ privind externalizarea serviciului de management al proiectului.
 7. Solicitantul demonstrează capacitatea financiară pentru implementarea proiectului si dispune de cofinanțare proprie a proiectului și își  asumă acoperirea sumelor aferente cheltuielilor neeligibile.
 8. Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani pentru aceleași activități (costuri eligibile) sau nu derulează proiecte finanțate în prezent.
 9. Solicitantul deține cel puțin un contract de furnizare a energiei electrice, a gazelor naturale sau a energiei termice, în funcție de tipul de finanțare solicitată, care să fie în vigoare pentru punctul de consum unde solicită finanțarea.
 10. Solicitantul prezinta  declarație de consum total anual de energie din care reiese consumul energetic total calculat în tep/an, acolo unde este cazul;
 11. Perioada de implementare a proiectului nu depășeste 31.12.2023.

Pragul de calitate pe care fiecare proiect trebuie să îl întrunească pentru acordarea finanțării nerambursabile este minim 50 de puncte.

Alocarea indicativă pentru apelul de proiecte lansate

Bugetul alocat apelurilor  de proiecte este de 100.000.000 euro, din care 85.000.000 euro, finanțare europeană prin Fondul de Coeziune (FC), respectiv 15.000.000 euro, contribuția națională prin bugetul de stat.

Astfel, alocarea apelurilor de proiecte este:

 •  Măsuri de ajutor de minimis pentru eficiență energetică și producție din surse regenerabile alocarea este de 70.000.000  euro, din care 59.500.000 euro, finanțare europeană prin Fondul de Coeziune (FC), respectiv 10.500.000 euro, contribuția națională prin bugetul de stat.
 • Măsuri de ajutor de minimis pentru eficiență energetică și producție din surse regenerabile-clasa CAEN 10, 11 (parțial) conform anexei 11 la prezentul ghid este de 30.000.000  euro, din care 25.500.000 euro, finanțare europeană prin Fondul de Coeziune (FC), respectiv 4.500.000 euro, contribuția națională prin bugetul de stat.

În cazul în care bugetul alocat apelurilor de mai sus nu este acoperit, AMPOIM poate decide relansarea apelului cu condiția încadrării în perioada de valabilitate a schemei de minimis aplicabile, respectiv 28.02.2023.

Valoarea minimă şi maximă a proiectului, rata de cofinanţare

În cadrul apelurilor lansate valoarea minimă este de 50.000 euro și maximă de 200.000 euro.

Finanțarea nerambursabilă maximă acordată pentru un proiect de investiții în cadrul prezentei scheme nu poate depăși 100% din valoarea eligibilă a investiției, respectiv echivalentul în lei a 200.000 euro sau 100.000 euro, după caz (plafonul de minimis se aplică întreprinderii unice).

Cursul valutar la care se va calcula încadrarea în respectivele valori minime și maxime este cursul inforeuro din luna septembrie 2022, respectiv 1 euro= 4,8657 lei.

Activitati finanțate

În cadrul acestui obiectiv specific vor fi finanţate:

 • Categ. I - investiţii în măsuri de eficienţă energetică şi de reducere a consumurilor specifice energetice la clădiri şi construcţiile anexe, cu excepţia clădirilor administrative sau clădirilor care nu sunt destinate activităţilor de producţie, de servicii ale IMM-urilor şi întreprinderilor mari, prin intervenţii la sistemele de utilităţi ale clădirilor, precum şi achiziţii de echipamente, utilaje, dotări specifice necesare pentru producerea de energie necesare clădirilor şi construcţiilor anexe
 • Categ. II - investiţii în echipamente/utilaje/dotări specifice necesare pentru obţinerea de energie din surse regenerabile, cu excepţia biomasei, destinate consumului propriu de energie a întreprinderilor, care se încadrează în capacitatea de producţie specifică prosumatorului definit potrivit art. 3 pct. 95 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Categ. III - investiţii în măsuri de eficienţă energetică la nivelul unităţilor de cogenerare, trigenerare existente sau noi la momentul depunerii cererii pentru finanţare, inclusiv pentru lucrări de modernizare/reabilitare/creşterea puterilor instalate, utilizând sursele regenerabile de energie destinate consumului propriu, care se încadrează în capacitatea de producţie specifică prosumatorului, definit potrivit art. 3 pct. 95 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • Categ. IV - investiţii pentru reducerea consumului de energie şi a emisiilor de gaze cu efect de seră prin sisteme dedicate modernizării, monitorizării şi eficientizării consumului de energie la nivelul IMM-urilor şi întreprinderilor mari, ce vor include, în mod obligatoriu, instalarea unui sistem de management al energiei – EMS – care va asigura, la nivelul întreprinderii, o contorizare generală a consumului de energie, va realiza statistici asupra consumului, va înregistra şi analiza datele centralizate, va livra un raport periodic asupra acestor date şi va eficientiza consumul de energie în timp real.

Prin consum propriu se înțelege consumul aferent clădirilor deținute și/sau ocupate de solicitant pe imobilul aferent proiectului.

Achizitionarea de pompe de caldură sau panouri fotovoltaice nu sunt eligibile ca și cheltuieli conform celor de mai sus pentru toate tipurile de investiții.

În prezentul ghid se vor finanțata unități de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri instalate de până la 400kw pe loc de consum.

Achizitiile se deruleaza in conformitate cu prevederile legale, respectiv cu: Ordinul MIPE nr. 1284/2016 privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitantilor/beneficiarilor private pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene, Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

Categorii de cheltuieli eligibile

Pentru categoria de investiție I:

 • introducerea, reabilitarea şi modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluţii inteligente, respectiv a instalaţiilor pentru prepararea, distribuţia şi utilizarea agentului termic pentru încălzire şi a apei calde menajere, a sistemelor de ventilare şi climatizare, a sistemelor de ventilare mecanică cu recuperarea căldurii, inclusiv sisteme de răcire pasivă, fără a fi exhaustiv, achiziţionarea şi instalarea echipamentelor aferente şi racordarea la sistemele de încălzire centralizată, după caz;
 • înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent şi incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienţă energetică ridicată şi durată mare de viaţă;
 • implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătăţirea eficienţei energetice şi monitorizarea consumurilor de energie, inclusiv achiziţionarea, instalarea sistemelor inteligente pentru gestionarea şi monitorizarea oricărui tip de energie pentru asigurarea condiţiilor de confort interior;
 • activităţi care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului, fără a fi exhaustive: sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald, înlocuirea, repararea, modernizarea, montarea lifturilor, înlocuirea circuitelor electrice, lucrări de demontare/montare a instalaţiilor şi echipamentelor montate, lucrări de reparaţii la faţade, lucrări pentru echiparea cu staţii de încărcare pentru maşini electrice, respectiv tubulatura pentru cabluri electrice, inclusiv tubulatura pentru cabluri electrice fixată pe pereţi, necesară pentru permiterea instalării ulterioare a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice.

Pentru categoria de investiție II:

 • realizarea, achiziţionarea, modernizarea de unităţi/capacităţi de cogenerare noi/existente pentru obţinerea de energie termică şi electrică în cogenerare din surse regenerabile destinate consumului propriu al întreprinderilor.

Pentru categoria de investiție III:

 • realizarea de unităţi de cogenerare, trigenerare noi pentru obţinerea în cogenerare de energie termică şi electrică din surse regenerabile, cu excepţia biomasei, destinate consumului propriu, care se încadrează în capacităţi de producţie specifice prosumatorului definit potrivit art. 3 pct. 95 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • modernizarea, reabilitarea, creşterea puterii instalate pentru unităţile de cogenerare/trigenerare care obţin energie termică şi electrică din surse regenerabile, cu excepţia biomasei, destinate consumului propriu, care se încadrează în capacităţi de producţie specifice prosumatorului;
 • achiziţionarea de echipamente/utilaje/tehnologii/dotări specifice pentru obţinerea în cogenerare de energie termică/electrică din surse regenerabile, cu excepţia biomasei, necesare consumului propriu, care se încadrează în capacităţi de producţie specifice prosumatorului.

Pentru categoria de investiție IV:

 • achiziţionarea şi implementarea sistemului de monitorizare a consumului de energie la nivelul întreprinderii, respectiv instalaţii/echipamente necesare realizării de sisteme de monitorizare a consumului de energie la IMM-uri şi întreprinderi mari, cu scopul de reducere imediată şi pe termen scurt a pierderilor de energie, localizarea punctelor de aplicare şi cuantificare a potenţialului de reducere a consumului de energie şi pentru maximizarea eficienţei măsurilor de creştere a eficienţei energetice ce pot fi aplicate ulterior de către întreprindere, fără a fi exhaustiv:
  • sisteme de monitorizare hardware şi software: senzori pentru instrumente de măsură şi/sau instrumente de măsură şi dispozitive de control pentru date de proces;
  • RTU - Remote Terminal Units - unitate de prelevare date din proces sau din câmp, sistem de comunicare date, staţie;
  • sistem de comunicare date;
  • staţie master - staţia la care ajung toate comunicaţiile şi care este legată de toate echipamentele şi subsistemele;
  • sistem computerizat de prelucrare a datelor, recomandare a unor soluţii sau acţiuni şi/sau optimizarea acestor acţiuni. Alte echipamente, numai dacă sunt necesare implementării proiectului, inclusiv autolaboratoare de măsurări energetice, analizoare de gaze, fără a fi exhaustiv;
 • achiziţionarea de echipamente, utilaje şi aparatură necesare investiţiilor în eficienţă energetică.
 • achiziţia, modernizarea, reabilitarea de echipamente, utilaje, tehnologii, dotări independente care fac parte din activitatea de producţie/servicii şi contribuie la reducerea consumului de energie şi, respectiv, la reducerea emisiilor GES. În situaţia în care are loc achiziţionarea/modernizarea/reabilitarea de active care contribuie la reducerea consumului de energie şi a emisiilor GES, acestea trebuie să asigure reducerea consumurilor specifice de energie din valoarea consumurilor specifice de energie iniţiale;

Investițiile menționate la categoria IV trebuie să includă, în mod obligatoriu, instalarea unui sistem de management al energiei - EMS - care va asigura, la nivelul întreprinderii, o contorizare generală a consumului de energie.

Pentru proiectele promovate în cadrul apelurilor lansate, cheltuiala aferentă TVA nu este eligibilă, fiind deductibil din perspectiva activităţii economice derulate de solicitant.

Ajutor de minimis

Valoarea ajutorului de minimis ce poate fi acordat în cadrul apelurilor lansate prin prezentul ghid

 • Valoarea maximă a ajutorului, în regim de minimis, ce poate fi acordată unei întreprinderi unice (a se vedea mai jos), din fonduri publice, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi (ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanţare şi anul curent depunerii cererii de finanţare) este de 200.000 EUR, echivalent în lei, la cursul de schimb InforEuro valabil la data acordării ajutorului.
 • Dacă, pe lângă domeniul de activitate în care se realizează investiția propusă prin cererea de finanțare, întreprinderea solicitantă desfășoară activități și în alte domenii (clase CAEN), dintre care unele sunt excluse din aria de aplicare a Regulamentului de minimis și/sau a Schemei de minimis aplicabile acestui apel, ori plafonul aplicabil acestor domenii este mai mic de 200.000 EUR, atunci acestei întreprinderi i se poate aplica plafonul de 200.000 EUR doar dacă, de finanțarea primită, nu va beneficia în activitățile desfășurate în domeniile excluse ori cărora li se aplică un plafon mai mic. Acest aspect este inclus în Declarația de angajament, depusă odată cu Fișa IMM RECOVER/cererea de finanțare MYSMIS.
 • În cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea atât în sectoarele mai sus menționate cât și în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate eligibile pentru ajutorul de minimis, solicitantul trebuie să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităților sau o distincție între costuri, că activitățile desfășurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare al regulamentului de minimis nu beneficiază de ajutor acordat în conformitate cu prevederile prezentului ghid.

Depunerea proiectului

Data deschidere apel (depunere proiecte): 13 octombrie 2022, ora 10.00

Termenul inițial de inchidere: 10.11.2022, ora 17:00;

Actualul termen de inchidere: 24.11.2022, ora 17:00. 

Apelurile de proiecte sunt competitive, cu termen limită de depunere.

Cererea de Finanțare, împreună cu anexele solicitate se vor transmite prin sistemul informatic IMM RECOVER.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

13 octombrie 2022 - 24 noiembrie 2022

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Infrastructură Mare

Axa prioritară:

Axa Prioritară 11: Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 28 februarie 2024
Ieri, 27 februarie 2024