Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POIM 2.4

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală

Obiectiv specific

OS 1.3 Creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe rețeaua TEN-T centrală

OS 2.4 Creşterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale şi porturi

Condiții beneficiari eligibili

 • administratorii porturilor fluviale (CN APDF SA Giurgiu, CN APDM SA Galați, CN ACN SA Constanta);
 • autorităţile publice locale care administrează porturi fluviale;
 • autoritățile publice locale din locațiile prioritizate de MPGT pentru construcția, modernizarea/dezvoltarea terminalelor intermodale/multimodale (Bacău, Timișoara, Cluj-Napoca, Oradea);
 • Ministerul Transporturilor prin direcția de specialitate aferentă sectorului naval.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Activități finanțabile - porturi:

 • Proiecte de modernizare și dezvoltare a infrastructurii portuare în porturi, atât cele situate pe rețeaua TEN-T, cât și cele situate pe alte rețele, în vederea oferirii de condiții optime pentru transportul naval de mărfuri, inclusiv achiziția de instalații portuare și alte echipamente:
  • Dezvoltarea infrastructurii de acces (cum ar fi drumurile și căile ferate de acces și șenalele și ecluzele de acces), precum și a capacității feroviare și rutiere situate în interiorul portului;
  • Modernizarea/Dezvoltarea infrastructurii portuare (danele pentru legarea – dezlegarea navelor, cheurilor, jetelele/digurile de larg, bazinele portuare din interiorul porturilor, rambleurile și terenurile căștigate din apă, infrastructura pentru combustibilii alternativi, infrastructura pentru colectarea deșeurilor provenite din exploatarea navelor și a reziduurilor de încărcătură etc.);
  • Activități pentru creșterea adâncimilor de navigație în port (dragaj);
  • Realizarea, extinderea și modernizarea infrastructurii utilitare (de gaz, de canalizare, electrice, de căldură, etc.).
 • Proiecte de sprijin pentru beneficiari în pregătirea portofoliului de proiecte de investiții rețeaua portuară situată pe și în afara rețelei TEN-T, aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz), care nu intră sub incidența regulilor privind ajutorul de stat:
  • Elaborare aplicaţie de finanţare, inclusiv documente suport (Studiu de Fezabilitate, Analiza Cost-Beneficiu, Analiza Instituţională, Evaluarea Impactului asupra Mediului, etc.);
  • Elaborare documentaţie/documentaţii de atribuire pentru achiziția publică.

Activități finanțabile - infrastructura locală intermodală / multimodală:

 • Proiecte de modernizare și dezvoltare de terminale intermodale / multimodale și modernizarea instalațiilor și echipamentelor de transfer intermodal, pentru atragerea mărfurilor de la transportul rutier pe distanțe lungi la cel feroviar și fluvial și reducerea blocajelor în terminalele intermodale / multimodale:
  • Construcția sau modernizarea/dezvoltarea terminalelor intermodale / multimodale pentru asigurarea cel puțin a unui transfer rutier/feroviar prin investiții în active fixe (drumuri interne, căi ferate interne, clădiri, platforme betonate, utilități, împrejmuiri și alte construcții civile destinate activității de transfer intermodal);
  • Asigurarea conexiunilor de tip „last mile” in zona terminalelor intermodale/multimodale inclusiv prin construcția / dezvoltarea / reabilitarea căilor de acces (infrastructură rutieră și / sau feroviară) la terminalele intermodale/multimodale pentru înlăturarea congestiei traficului și îmbunătățirea siguranței circulației.
 • Proiecte de sprijin pentru beneficiari în pregătirea portofoliului de proiecte de investiții vizând dezvoltarea terminalelor intermodale și multimodale în locațiile prioritizate prin Master Planul General de Transport, aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz):
  • Elaborare aplicaţie de finanţare, inclusiv documente suport (Studiu de Fezabilitate, Analiza Cost-Beneficiu, Analiza Instituţională, Evaluarea Impactului asupra Mediului, etc.);
  • Elaborare documentaţie/documentaţii de atribuire pentru achiziția publică.

Vaaloarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocare financiară:

Acțiune Alocare POIM (valoare netă în (mil. euro)** Buget limită apel (mil. euro)* Buget limită contractare (mil. euro)*
Proiecte de investiții noi în cadrul porturilor maritime și fluviale situate pe și în afara rețelei TEN-T 71.2 128.8 128.8
Sprijin pentru beneficiari în pregătirea portofoliului de proiecte de investiții rețeaua portuară situată pe și în afara rețelei TEN-T, aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz), care nu intră sub incidența regulilor privind ajutorul de stat 5 10 10
Proiecte de investiții noi pentru modernizarea/dezvoltarea terminalelor intermodale 37 40 40
Sprijin pentru beneficiari în pregătirea portofoliului de proiecte de investiții vizând dezvoltarea precum și în terminalelor intermodale și multimodale în locațiile prioritizate prin Master Planul General de Transport, aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz) 20 20 20
Total OS 2.4 133,20 199,80 199,80

* Include supracontractarea de 50% aferenta obiectivului specific
** 26,7 MEUR alocare POIM rezervată pentru apelul de proiecte din cadrul Ghidului pentru sprijinirea investițiilor private în porturile interioare și maritime, aferentă Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM 2014-2020), Axa Prioritară 2 Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Obiectivul specific 2.4 Creșterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale și porturi.

 

Valoarea proiectelor:

Investițiile în îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe Dunăre şi pe canalele navigabile ale Dunării nu sunt supuse unei limite valorice, dar dacă valoarea costurilor totale eligibile aferentă unui proiect depășește 75 milioane euro, acesta trebuie să se regăsească pe lista proiectelor majore din POIM.

În cazul investițiilor care implică ajutor de stat solicitanții vor avea în vedere încadrarea în valorile maxime ale proiectelor / costurilor eligibile prevăzute în documentele prin care este asigurată compatibilizarea cu regulile ajutorului de stat.

Pentru proiectele de investiții care intră sub incidența regulilor privind ajutorul de stat, dar pentru care beneficiarul optează pentru notificarea individuală, în baza prevederilor art.107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene sau pentru care beneficiarii doresc aplicarea testului investitorului privat prudent în economia de piață, prin Ghidul solicitantului nu se impun valori maxime ale proiectelor.

Cofinanțare:

 • Pentru beneficiarii finanțați din bugetul de stat / bugetul Ministerului Transporturilor:
  • 75% Fondul de Coeziune / FEDR, 25% bugetul de stat
   • Valoarea maximă a finanţării acordate pentru costurile totale eligibile (FC/FEDR) / intervenția publică asigurată de FC/FEDR este de 75%;
   • Contribuţia beneficiarului, reprezentând totodată contribuția publică naţională la finanţarea acordată (buget de stat) / intervenția publică asigurată de bugetul de stat este de 25%.
 • Pentru beneficiarii finanțați de la bugetele locale:
  • 75% FEDR, 23% bugetul de stat și 2% buget local:
   • Valoarea maximă a finanţării acordate pentru costurile totale eligibile / intervenția publică asigurată de FEDR este de 75%;
   • Valoarea maximă a finanţării acordate pentru costurile totale eligibile din bugetul de stat / Intervenția publică asigurată din bugetul de stat este de 23%;
   • Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului la costurile totale eligibile/ intervenția publică asigurată din bugetul local este de 2%.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin intermediul aplicației electronice MySMIS.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

15 decembrie 2017 - 31 decembrie 2020

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Infrastructură Mare

Axa prioritară:

Axa prioritară 2: Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 03 martie 2021
Ieri, 02 martie 2021