Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POIM 4.1 - Ecosisteme

Beneficiari eligibili

 • Universitate
 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție publică
 • Institut de cercetare
 • Instituție de învățământ
 • Parteneriat public-privat

Obiectiv specific

OS 4.1 Creşterea gradului de protecție şi conservare a biodiversității şi refacerea ecosistemelor degradate

Condiții beneficiari eligibili

 • Pentru acțiuni dedicate menținerii și refacerii ecosistemelor forestiere degradate:
  • Administratori desemnați în condițiile legii și/sau proprietari ai fondului forestier național aflat în proprietate publică, de exemplu:
   •  Regia Națională a Pădurilor - Romsilva;
   • Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea";
   • Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat;
   • institute publice de cercetare sau instituții de învățământ de stat cu profil silvic;
   • regii autonome de interes local care administreaza conform Codului silvic fondul forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale).
 • Pentru acțiuni dedicate menţinerii şi refacerii ecosistemelor lacustre și de ape curgătoare degradate:
  • Administratori desemnați în condițiile legii și/sau proprietari ai apelor de suprafață aflate în proprietate publică, de exemplu:
   • Administraţia Naţională „Apele Române” în calitate de administrator al apelor din domeniul public.

Proiectele ce vizează și activități dedicate organismelor acvatice vii vor fi depuse în parteneriat sau cu avizul instituției ce administrează resursele acvatice vii, respectiv Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură.

 • Pentru acțiuni dedicate menţinerii şi refacerii ecosistemelor de pajiști degradate:
  • Administratori desemnați în condițiile legii și /sau proprietari de pajiști permanente aflate în proprietate publică, de exemplu:
   • Agenția Domeniilor Statului în calitate de administrator al pajiștilor proprietate publică a statului;
   • unități administrativ teritoriale în calitate de administratori ai pajiștilor proprietate publică a comunelor, orașelor etc.
 • Pentru acțiuni dedicate menţinerii şi refacerii ecosistemelor de peșteri:
  • Administratori desemnați în condițiile legii și /sau proprietari de peșteri aflate în proprietate publică;

Pot fi încheiate parteneriate între tipurile de solicitanți eligibili menționațe anterior, cu respectarea tuturor celorlalte prevederi ale ghidului solicitantului, numai în scopul implementării în comun a unui proiect ce vizează suprafațe învecinate sau pentru care se demonstrează că sustenabilitatea și fezabilitatea implementării unitare a acțiunilor de refacere ecologică depinde de încheierea respectivului parteneriat.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Menţinerea şi refacerea ecosistemelor degradate şi a serviciilor furnizate (împăduriri, coridoare ecologice etc.), situate în afara ariilor naturale protejate, în acord cu obiectivele europene în domeniu, inclusiv în mediul marin:
  • Menținerea și refacerea ecosistemelor forestiere și a serviciilor furnizate:
   • Activități destinate menţinerii şi refacerii ecosistemelor forestiere degradate, precum:
    • reconstrucție arborete degradate prin tehnici silvice;
    • ameliorări silvice ale terenurilor degradate aflate în fond forestier, etc.
  • Menținerea și refacerea ecosistemelor lacustre și de ape curgătoare și a serviciilor furnizate:
   • Activități destinate menţinerii şi refacerii ecosistemelor lacustre și de ape curgătoare degradate, precum:
    • Activități destinate menţinerii şi îmbunătăţirii stării corpurilor de apă, respectiv a ecosistemelor acvatice, din punct de vedere al elementelor biologice de calitate afectate;
    • Activități de refacere a ecosistemelor ripariene afectate de fonemene de degradare;
    • Activități de refacere a conectivității longitudinale și laterale a râurilor prin măsuri de renaturare și măsuri de atenuare a efectului alterărilor hidromorfologice;
  • Menținerea și refacerea ecosistemelor de pajiști și a serviciilor furnizate:
   • Activități destinate menţinerii şi refacerii ecosistemelor de pajiști, precum:
    • Activități de conservare a funcţiilor ecosistemelor prin însămânțări, împrejmuiri, etc.;
    • Activități de control/eradicare a speciilor cu potențial invaziv mai ridicat, însoțite de măsuri de prevenire a invaziei acestora.
    • Alte activități de refacere a pajiștilor naturale, în funcție de factorul de degradare.
  • Menținerea și refacerea ecosistemelor de peșteri și a serviciilor furnizate:
   • Activități destinate menţinerii şi refacerii ecosistemelor de peșteri degradate, precum:
    • Activități de restabilire a nivelul hidric și circulației unor ape subterane;
    • Activități de refacere a morfologiei habitatului;
    • Activități de amplasare de grilaje de protecție la cavitățile vulnerabile;
    • Decolmatarea intrărilor obturate;
    • Alte activități de refacere care pot fi asociate unui element natural specific peșterilor care a suferit degradări.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Bugetul alocat:

Acţiune Alocare netă POIM* (mil. euro) Buget limită apel / Buget limită contractare (mil. euro) **
Menţinerea şi refacerea ecosistemelor degradate şi a serviciilor furnizate (împăduriri, coridoare ecologice etc.), situate în afara ariilor naturale protejate, în acord cu obiectivele europene în domeniu, inclusiv în mediul marin 75,2 112,8

*Alocarea este indicativă, fără rezervă de performanţă. Prin urmare, depășirea bugetului de supracontractare (conform prevederilor OUG nr. 40/2015 cu completările și modificările ulterioare) este posibilă în baza alocării totale din POIM pentru aceste tipuri de investiții.
**Bugetul limită al apelului reprezintă nivelul maxim până la care AM POIM primeşte cereri de finanţare (cca. 50% peste alocarea netă). Dacă acest nivel este atins înainte de închiderea apelului, apelul va fi suspendat şi reluat ulterior în funcţie de sumele disponibile în urma evaluării, contractării şi/sau a unor realocări (inclusiv rezerva de performanţă). În cazul în care se primesc proiecte peste limita de 50%, acestea pot fi evaluate și eventual aprobate pe o listă de rezervă.

Valoarea maximă a unui proiect este de 10.000.000 euro.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Alte informații

În completarea anexelor aferente Ghidului Solicitantului, accesați aici Anexe date-GIS, care reprezintă Anexa 11 la Ghid.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare activă
Perioadă de depunere proiect:

14 decembrie 2018 - 30 iunie 2022

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Infrastructură Mare

Axa prioritară:

Axa prioritară 4: Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță