Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POIM 6.1 producţie

Beneficiari eligibili

 • Întreprindere Mare
 • Autoritate publică locală
 • IMM
 • Autoritate administrativă autonomă
 • Asociație de Dezvoltare Intercomunitară

Obiectiv specific

OS 6.1. Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal) sectorul producție

Condiții beneficiari eligibili

Solicitanții eligibili în cadrul OS 6.1.(conform codului CAEN eligibil precizat în ghid), producție sunt:

 • Unităţi administrativ teritoriale (UAT)/subdiviziunile administrativ-teritoriale, definite prin Legea nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, care produc energie termică în scopul furnizării în reţeaua de transport şi distribuţie pentru asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică sau pentru consumul propriu.
 • Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) constituite conform prevederilor Legii nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, care produc energie termică în scopul furnizării în reţeaua de transport şi distribuţie pentru asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică sau pentru consumul propriu.
 • Societăţile, constituite conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau constituite în conformitate cu legislaţia specifică din statul membru a cărei naţionalitate o deţine, care au ca activitate producerea de energie în scopul comercializării (cel puțin 60% din totalul energiei produse).

Atenție!

Se va avea în vedere că în cazul UAT/subdiviziunilor administrativ-teritoriale/ADI energia electrică produsă în cadrul capacităților finanțate prin OS 6.1-producție va fi livrată în SEN.

Pentru detalii suplimentare vă rugăm să consultați Ghidul Solicitantului.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Operațiunile ce urmează a fi dezvoltate în cadrul acestui obiectiv specific vor finanța următoarele activități orientative:  

 • Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei electrice și/sau termice din biomasă şi biogaz;
 • Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei termice pe bază de energie geotermală.

 

1. În cazul proiectelor propuse de UAT/subdiviziuni administrativ-teritoriale/ADI privind realizarea/ modernizarea de capacități de producere energie (pentru partea de investiții în energia termică, produsă separat sau în cogenerare), următoarele activităţi sunt eligibile (în condițiile respectării regulilor de la capitolul 1.9, pct. B):

 • Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei termice din biomasă şi biogaz (inclusiv instalația/echipamentele de producere a biogazului, care trebuie să fie legată/legate de centrala de producere energie);
 • Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei termice pe bază de energie geotermală;
 • Realizarea/modernizarea reţelelor de transport și distribuţie a energiei termice (rețeaua termică) până la punctul de delimitare cu consumatorii, definit conform Legii nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică;
 • Realizarea/modernizarea reţelelor de transport a energiei termice (rețeaua termică) - în producerea distribuită;
 • Realizarea lucrărilor de execuţie/modernizare a forajelor de exploatare și/sau reinjecție a apelor geotermale, respectiv a echipamentelor ce deservesc puţurile, instalaţiile de schimb de căldură şi instalaţiile de protecţie şi tratare a rezidurilor minerale legate exclusiv de apele geotermale, în conformitate cu standardele specifice în cazul energiei geotermale. Pentru pompele de caldură se vor avea în vedere prevederile Directivei 2009/28/EC pentru promovarea utilizării energiei din surse regenerabile de energie (anexa VII).

Activități cu caracter general:

 • Pregătirea proiectului (elaborarea studiului de fezabilitate, proiectului tehnic, documentației de atribuire, obținerea avizelor, autorizațiilor, acordului de mediu etc.);
 • Managementul proiectului;
 • Auditul financiar;
 • Informarea și publicitatea proiectului.

 

2. În cazul proiectelor propuse de UAT/ subdiviziuni administrativ-teritoriale/ADI privind realizarea/modernizarea de capacități de producere energie (pentru partea de investiții în energia electrică, produsă separat sau în cogenerare), următoarele activităţi sunt eligibile (cu respectarea regulilor de ajutor de stat de la capitolul 1.9, pct. A):

 • Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei electrice (separat sau în cogenerare) din biomasă şi biogaz (inclusiv instalația de producere a biogazului, care trebuie să fie legată de centrala de producere energie).

 

3. În cazul proiectelor propuse de solicitanți societăți privind realizarea/modernizarea de capacități de producere energie electrica și/sau termică, următoarele activităţi sunt eligibile (cu respectarea  regulilor de ajutor de stat de la capitolul 1.9, pct. A):

 • Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei electrice și/sau termice din biomasă şi biogaz (inclusiv  instalația de producere a biogazului, care trebuie să fie legată de centrala de producere energie;
 • Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei termice pe bază de energie geotermală;
 • Realizarea lucrărilor de execuţie/modernizare a forajelor de exploatare și/ sau reinjecție a apelor geotermale, respectiv a echipamentelor ce deservesc puţurile, instalaţiile de schimb de căldură şi instalaţiile de protecţie şi tratare a rezidurilor minerale legate exclusiv de apele geotermale, în conformitate cu standardele specifice în cazul energiei geotermale. Pentru pompele de caldură se vor avea în vedere prevederile Directivei 2009/28/EC pentru promovarea utilizării energiei din surse regenerabile de energie (anexa VII).

 

Atenție!

Proiectele implementate în regiunea București-Ilfov nu sunt eligibile.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Valoarea maximă a finanţării acordate pentru costurile totale eligibile este de 15.000.000 euro pentru proiecte având ca beneficiari Unități administrativ-teritoriale / subdiviziuni administrativ-teritoriale/ ADI pentru cheltuielile eligibile care nu intră sub incidența regulilor de ajutor de stat (pentru investiția aferentă producție de energie termică, inclusiv rețele, acolo unde este cazul).

 • Valoarea maximă a finanţării acordate pentru costurile totale eligibile: 98% (85% FEDR+ 13% buget de stat)
 • Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului: 2%

Pentru  proiecte care intra sub incidența regulilor de ajutor de stat exceptat de la notificare- întreprinderi şi UAT / subdiviziuni administrativ-teritoriale / ADI (pentru investiția aferentă producției de  energie electrică, separat sau în cogenerare) intensitatea măsurii de sprijin nu poate depăşi:

 • 80% din costurile eligibile ale proiectului, pentru microîntreprinderi și întreprinderile mici, inclusiv întreprinderi nou înființate;
 • 70% din costurile eligibile ale proiectului, pentru întreprinderile mijlocii;
 • 60% din costurile eligibile ale proiectului, pentru întreprinderile mari.

Pentru detalii suplimentare vă rugăm să consultați Ghidul solicitantului.

Depunerea proiectului

Cererea de Finanțare, împreună cu anexele solicitate se vor transmite prin sistemul informatic MySMIS2014 sau daca acesta nu va fi functional vor fi depuse pe hârtie la AM POIM.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

16 mai 2017 - 31 decembrie 2019

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Infrastructură Mare

Axa prioritară:

Axa prioritară 6: Promovarea energiei curate şi eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță