Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POIM 4.2

Beneficiari eligibili

 • Autoritatea publică centrală

Obiectiv specific

OS 4.2: Creşterea nivelului de evaluare şi monitorizare a calităţii aerului la nivel național

Informații specifice pentru eligibilitatea solicitanților

Pentru toate tipurile de acțiuni finanțate este Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, individual sau în parteneriat.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

A. Dezvoltarea Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului (RNMCA) prin achiziționarea de echipamente de monitorizare a poluanților și instalarea lor în amplasamente noi și achiziția de echipamente de monitorizare a unor poluanți noi, pentru care până în acest moment nu există determinări

 • Evaluarea situației actuale privind monitorizarea calității aerului la nivel național pentru a se putea identifica eventualele lipsuri / nevoi și stabilirea punctelor noi de măsurare;
 • Măsurarea concentraţiilor de Cd şi Ni din pulberile colectate pe filtre, în paralel cu determinările de Pb, pentru toate staţiile în care are loc colectarea fracţiei PM10 pe filtre;
 • Dotarea staţiilor de monitorizare a calității aerului cu echipamente pentru măsurarea concentrațiilor de pulberi în suspensie fracția PM2,5;
 • Dotarea staţiilor de monitorizare a calității aerului cu echipamente pentru determinarea concentraţiilor de As şi Hg din pulberile colectate pe filtre;
 • Dotarea staţiilor de monitorizare cu echipamente (prelevatoare) pentru măsurarea concentraţiilor de PAH din pulberile colectate pe filtre;
 • Dotarea stațiilor de monitorizare cu sisteme de colectare a depunerilor standardizate care să permită analiza depunerilor de As, Cd, Ni, Hg şi PAH, în conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare;
 • Dotarea staţiilor de monitorizare a calității aerului cu echipamente pentru determinarea concentrațiilor de black carbon (funingine).

B. Dezvoltarea unui sistem de prognoză și inventariere a emisiilor de poluanți în aer

 • Crearea unui sistem de prognoză a calității aerului în vederea creșterii capacității de luare a deciziilor de către autoritățile publice de mediu și pentru creșterea gradului de cunoaștere a nivelului calității aerului; sistemul se va realiza pe baza datelor privind calitatea aerului din RNMCA, prognoza emisiilor de la operatorii economici din aglomerările urbane luate în considerare și va utiliza un modul de prognoză meteorologică;
 • Crearea unei interfețe web de prognoză a calității aerului, inclusiv achiziţia echipamentelor necesare.

C. Dezvoltarea unei baze de date în conformitate cu cerințele Directivei INSPIRE, privind inventarierea poluanților emiși în aer

 • Crearea unei baze de date unice privind inventarierea poluanților emiși în aer;
 • Crearea bazei de date unice interactivă în format INSPIRE (o singură bază de date inventarul activităților și inventarul emisiilor de poluanți în aer, realizate, fiecare în parte pe diferite categorii de instalații și operatori economici așa cum prevăd directivele specifice în vederea realizării raportărilor către CE; baza de date unică trebuie să respecte formatul cerut de Directiva INSPIRE, pentru a transforma datele existente în „informații”, astfel încât acestea să poată fi vizualizate, realizând în același timp și participarea publicului la luarea deciziei și asigurând suport pentru autoritatea de mediu în luarea deciziei).

Activităţi cu caracter general:

 • Management de proiect;  
 • Informare şi publicitate.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile este 85% Fondul European de Dezvoltare Regională, respectiv 15% contribuția beneficiarului (buget de stat).

Alte informații

Pentru proiectele naționale, valoarea eligibilă a proiectului este determinată prin aplicarea ratei de cofinanțare aferentă regiunilor mai puțin dezvoltate (89,44%), întrucât valoarea aferentă regiunii București-Ilfov nu este eligibilă în cadrul OS 4.2. 

Depunerea proiectului

Depunerea proiectului se va face prin aplicația MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană