Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POIM 4.1 - Biodiversitate

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • ONG
 • Universitate
 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție publică
 • Institut de cercetare
 • Muzeu
 • Custozi/Administratori arii naturale protejate
 • Parteneriat public-privat

Obiectiv specific

OS 4.1 Creşterea gradului de protecție şi conservare a biodiversității şi refacerea ecosistemelor degradate

Condiții beneficiari eligibili

Solicitanţii eligibili în cadrul OS 4.1., pe categoriile de acţiuni finanţate se încadrează în următoarele categorii, după cum urmează:

1. Elaborarea planurilor de management/seturilor de măsuri de conservare/ planurilor de acţiune pentru ariile naturale protejate (inclusiv cele situate în mediul marin) şi pentru speciile de interes comunitar neacoperite de proiectele anterioare 

 • Pentru ariile naturale protejate care sunt atribuite în custodie/administrare, elaborarea planurilor de management/ seturilor de măsuri de conservare se va face de către:
  • Custozi/Administratori ai ariilor naturale protejate care au personalitate juridică;
  • Organizaţii neguvernamentale (asociaţii şi fundaţii) care sunt organizate și funcționează în conformitate cu prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv filiale ale asociaţiilor şi fundaţiilor internaţionale înregistrate în conformitate cu legislaţia în vigoare în România / institute de cercetare / universităţi / muzee - care să aibă prevăzut în actul constitutiv atribuţii de protecţia mediului şi/sau protecţia naturii, precum și autorităţi ale administraţiei publice centrale / locale / alte structuri în coordonarea / subordonarea autorităţilor centrale / locale, doar în parteneriat cu Custozi/Administratori ai ariilor naturale protejate.

În aceste situaţii, liderul de parteneriat va fi întotdeauna custodele/administratorul ariilor naturale protejate.

 • Pentru ariile naturale protejate care nu sunt atribuite în custodie/administrare, elaborarea planurilor de management/ seturilor de măsuri de conservare se va face de către:

  • APM / instituţia care este responsabilă pentru asigurarea managementului ariei protejate;
  • Organizaţii neguvernamentale (asociaţii şi fundaţii) care sunt organizate și funcționează în conformitate cu prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv filiale ale asociaţiilor şi fundaţiilor internaţionale înregistrate în conformitate cu legislaţia în vigoare în România  / institute de cercetare / universităţi / muzee - care să aibă prevăzut în actul constitutiv atribuţii de protecţia mediului şi/sau protecţia naturii, precum și autorităţi ale administraţiei publice centrale / locale / alte structuri în coordonarea / subordonarea autorităţilor centrale / locale, doar în parteneriat cu APM / instituţia care este responsabilă pentru asigurarea managementului ariei protejate.

În aceste situaţii, oricare dintre aceştia va putea fi lider de parteneriat, însă, în mod obligatoriu, asumarea şi preluarea rezultatelor proiectului se va face de către APM / instituţia care este responsabilă pentru asigurarea managementului ariei protejate, conform prevederilor Acordului de parteneriat.

 • Pentru planurile de acţiune pentru specii de interes comunitar:
  • ONG-uri (asociaţii şi fundaţii), care să aibă prevăzut în actul constitutiv atribuţii de protecţia mediului şi/sau protecţia naturii şi care sunt organizate și funcționează în conformitate cu prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv filiale ale asociaţiilor şi fundaţiilor internaţionale înregistrate în conformitate cu legislaţia în vigoare în România.
  • Universităţi care să aibă prevăzut în actul constitutiv atribuţii de protecţia mediului şi/sau protecţia naturii;
  • Institute de cercetare/ muzee care să aibă prevăzut în actul constitutiv atribuţii de protecţia mediului şi/sau protecţia naturii;
  • MM, ANPM;
  • Instituţia care este responsabilă pentru asigurarea managementului ariilor naturale protejate, conform legislației în vigoare la data depunerii cererii de finanțare.

2. Implementarea planurilor de management / seturilor de măsuri de conservare/ planurilor de acţiune pentru ariile naturale protejate şi pentru speciile de interes comunitar aprobate (inclusiv cele situate în mediul marin)

 • Pentru ariile naturale protejate care sunt atribuite în custodie/administrare, implementarea planurilor de management / seturilor de măsuri de conservare aprobate, se va face de către:
  • Custozi/Administratori ai ariilor naturale protejate care au personalitate juridică;
  • Organizaţii neguvernamentale (asociaţii şi fundaţii) care sunt organizate și funcționează în conformitate cu prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv filiale ale asociaţiilor şi fundaţiilor internaţionale înregistrate în conformitate cu legislaţia în vigoare în România / institute de cercetare / universităţi / muzee - care să aibă prevăzut în actul constitutiv atribuţii de protecţia mediului şi/sau protecţia naturii precum și autorităţi ale administraţiei publice centrale / locale / alte structuri în coordonarea / subordonarea autorităţilor centrale / locale, doar în parteneriat cu Custozi/Administratori ai ariilor naturale protejate.

În aceste situaţii, liderul de parteneriat va fi întotdeauna custodele/administratorul ariilor naturale protejate.

 • Pentru ariile naturale protejate care nu sunt atribuite în custodie/administrare, implementarea planurilor de management / seturilor de măsuri de conservare aprobate se va face de către:
  • APM  / instituţia care este responsabilă pentru asigurarea managementului ariei protejate;
  • Organizaţii neguvernamentale (asociaţii şi fundaţii) care sunt organizate și funcționează în conformitate cu prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv filiale ale asociaţiilor şi fundaţiilor internaţionale înregistrate în conformitate cu legislaţia în vigoare în România / institute de cercetare / universităţi / muzee -  care să aibă prevăzut în actul constitutiv atribuţii de protecţia mediului şi/sau protecţia naturii precum și autorităţi ale administraţiei publice centrale / locale / alte structuri în coordonarea / subordonarea autorităţilor centrale / locale, doar în parteneriat cu APM / instituţia care este responsabilă pentru asigurarea managementului ariei protejate.

În aceste situaţii, lider de parteneriat va fi APM  / instituţia care este responsabilă pentru asigurarea managementului ariei protejate, conform prevederilor Acordului de parteneriat.

 • Planurile de acţiune pentru speciile de interes comunitar, care conţin măsuri concrete de conservare şi nu vizează aspecte de reglementare, vor fi implementate de către:
  • MM  / ANPM;
  • Instituţia care este responsabilă pentru asigurarea managementului ariilor naturale protejate conform legislației în vigoare la data depunerii cererii de finanțare  
  • Organizaţii neguvernamentale (asociaţii şi fundaţii) care sunt organizate și funcționează în conformitate cu prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv filiale ale asociaţiilor şi fundaţiilor internaţionale înregistrate în conformitate cu legislaţia în vigoare în România / institute de cercetare / universităţi / muzee care să aibă prevăzut în actul constitutiv atribuţii de protecţia mediului şi/sau protecţia naturii,  în parteneriat cu MM  / ANPM.

În aceste situaţii, oricare dintre aceştia va putea fi lider de parteneriat, însă, în mod obligatoriu, asumarea şi preluarea rezultatelor proiectului se va face de către MM / ANPM/ instituţia care este responsabilă pentru protecția speciei de interes comunitar conform legislației în vigoare la data depunerii cererii de finanțare, conform prevederilor Acordului de parteneriat.

3Acţiuni de completare a nivelului de cunoaştere a biodiversităţii şi ecosistemelor (monitorizarea şi evaluarea speciilor şi habitatelor, cunoaşterea factorilor de presiune exercitaţi asupra biodiversităţii, inclusiv a speciilor invazive etc.):

 • Ministerul Mediului (MM), individual sau în parteneriat cu instituţii publice centrale / universităţi / institute de cercetare / ONG-uri.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Elaborarea planurilor de management/seturilor de măsuri de conservare/planurilor de acţiune pentru ariile naturale protejate (inclusiv cele situate în mediul marin) şi pentru speciile de interes comunitar neacoperite de proiectele finanţate din alte programe (prevăzute în OUG nr. 57/2007, cu modificările ulterioare):
  • Elaborarea de studii (inclusiv studii socio-economice) în vederea fundamentării planurilor de management/măsurile de conservare elaborate/revizuite prin proiectele propuse în cadrul acestei sesiuni în conformitate cu prevederile art. 6 al. (1) Directiva Habitate şi art. (4) Directiva Păsări şi legislaţia naţională
  • Elaborarea studiilor de inventariere şi cartare a speciilor sălbatice de interes comunitar în vederea determinării măsurilor pentru menţinerea/îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară, fie la nivel naţional, fie la nivel de sit;
  • Elaborarea studiilor referitoare la mediul abiotic ce influenţează speciile şi habitatele de interes comunitar;
  • Elaborarea studiilor de evaluare a activităţilor cu potenţial impact antropic (presiuni şi ameninţări) ce afectează speciile şi habitatele de importanţă comunitară;
  • Elaborarea măsurilor de management/conservare cu scopul menţinerii/ îmbunătăţirii stării de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar;
  • Elaborarea metodologiilor şi protocoalelor de monitorizare a stării de conservare a habitatelor şi speciilor de importanţă comunitară/naţională, inclusiv a metodologiilor şi planurilor privind paza arealelor în care se află specii şi habitate de importanţă comunitară afectate de activităţi antropice, etc;
  • Activităţi de educaţie şi creşterea gradului de conştientizare cu privire la conservarea şi îmbunătăţirea stării de conservare, cu respectarea regulilor de completare a bugetului (remunerarea prestațiilor artistice nu este eligibilă);
  • Alte activităţi specifice, identificate şi explicate de solicitant, necesare elaborării planurilor de management /planurilor de acţiune pentru speciile de interes comunitar.
 • Implementarea planurilor de management / seturilor de măsuri de conservare/ planurilor de acţiune pentru ariile naturale protejate şi pentru speciile de interes comunitar aprobate (inclusiv cele situate în mediul marin):
  • Măsuri pentru menţinerea şi îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară, inclusiv reconstrucţia ecologică a ecosistemelor de pe suprafaţa ariilor naturale protejate, inclusiv a siturilor Natura 2000;
  • Monitorizarea şi evaluarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară;
  • Reducerea efectelor presiunilor hidromorfologice la nivelul cursurilor de apă în vederea protecţiei biodiversităţii (pasaje de trecere a faunei pentru lucrările de barare transversală a cursului de apă acolo unde planurile de management a ariei naturale protejate prevede acest aspect, cu condiția ca funcționalitatea acestora să fie monitorizată pe durata de sustenabilitate a proiectului în vederea atingerii obiectivului de protecție a biodiversității, restaurare a zonelor umede, restaurare a albiei şi a reliefului din lunca inundabilă a corpurilor de apă, etc.); aceste lucrări vor fi eligibile doar dacă planul de management al ariei naturale protejate prevede această măsură specifică pentru cursul de apă respectiv;
  • Reconstrucţia ecologică a unor habitate forestiere de interes comunitar;
  • Reconstrucţia ecologică şi managementul adecvat al unor habitate de pajişti de interes comunitar;
  • Crearea şi menţinerea coridoarelor ecologice, crearea şi menţinerea coridoarelor de migraţie a speciilor, conservarea conectivităţii şi funcţionalităţii ecologice, menţinerea şi/sau îmbunătăţirea conectivităţii pentru reţeaua de arii protejate, inclusiv a reţelei Natura 2000;
  • Măsuri de restaurare a zonelor de retenţie, măsuri naturale de retenţie a apei prin schimbarea sau adaptarea practicilor de utilizare a terenurilor în agricultură, respectiv managementul pădurilor;
  • Infrastructura necesară pentru asigurarea bazei genetice pentru speciile din ariile protejate, inclusiv echipamentele necesare stocării de probe genetice;
  • Elaborarea documentelor pregătitoare necesare implementării măsurilor de conservare: studii de fezabilitate, documentaţia necesară eliberării avizelor şi acordurilor de mediu, proiectele tehnice, a detaliilor de execuţie, planuri de gestiune, amenajamente în vederea construirii şi întreţinerii ulterioare a lucrării, studiu de evaluare a impactului (EIA), studiu de evaluare adecvata (EA), studii suport necesare elaborarii documentaţiei de gospodărire a apelor (hidrologice, hidrogeologice, etc.), studii necesare documentaţiei tehnice pentru autorizarea de construire (studii de arhitectură,  geotehnice, etc), studiu de împădurire, studii suport pentru planuri urbanistice (topografie, cadastru, etc), orice alte studii sau actitivităţi necesare implementării măsurilor de conservare; toate aceste activități se derulează înainte de depunerea proiectului și nu ca proiect distinct;
  • Activităţi de educaţie şi creşterea gradului de conştientizare cu privire la conservarea şi îmbunătăţirea stării de conservare, cu respectarea regulilor de completare a bugetului (remunerarea prestațiilor artistice nu este eligibilă);
  • Revizuirea planului de management, dacă este o etapă cronologică subsecventă măsurilor din planul de management propuse spre implementare (ca parte a proiectului ce conține acțiuni de tip B, nu doar ca acțiune distinctă);
  • Alte tipuri de măsuri similare, conform planurilor de management.
 • Acţiuni de completare a nivelului de cunoaştere a biodiversităţii şi ecosistemelor (monitorizarea şi evaluarea speciilor şi habitatelor, inclusiv a speciilor invazive etc.) - Se vor finanţa proiecte realizate de către Ministerul Mediului (MM) sau MM în parteneriat cu o instituţie publică centrală/universităţi/muzee/institute de cercetare/ONG-uri. Proiectele vor avea ca obiectiv:
  • evaluarea stării de conservare pentru toate speciile şi habitatele de interes comunitar la nivel naţional şi determinarea stării favorabile/nefavorabile a acestora, în conformitate cu prevederile directivelor Habitate şi Păsări în vederea realizării raportărilor de ţară.
  • realizarea unei liste de specii invazive (plante şi animale), realizarea hărţilor de distribuţie a speciilor invazive la nivel naţional (cartarea), identificarea căilor de pătrundere ale speciilor invazive pe teritoriul României, identificarea metodelor de eradicare şi control a speciilor invazive. 

 

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Bugetul alocat apelului de proiecte este împărţit pe următoarele tipuri de acţiuni, după cum urmează:Bugetul alocat apelului de proiecte este împărţit pe următoarele tipuri de acţiuni, după cum urmează:

Acţiune

Alocare netă POIM (mil. euro)

Buget limită apel / Buget limită contractare (mil. euro)
A. Elaborare planuri de management 44,825  26,173
B. Implementare măsuri prevăzute în planurile de management 175,268  253,047
C. Acţiuni de completare a nivelului de cunoaştere a biodiversităţii şi ecosistemelor  20 30
Total 240,094  300,9

 

Alocarea pentru ITI Delta Dunării este distinctă și are o valoare de 66,35 mil. euro (suma maximă ce poate fi contractată prin proiecte aferente ITI) şi pot acoperi oricare din acţiunile încadrate la categoria A şi B.

Acţiunile finanţabile în cadrul alocării aferente ITI Delta Dunării trebuie să îndeplinească, pe lângă condiţia de localizare în aria ITI și corelarea cu Strategia pentru Dezvoltarea Durabilă a Deltei Dunării, toate condiţiile de eligibilitate ale POIM, detaliate în Ghidul Solicitantului.

Valoarea maximă a unui proiect în funcție de acțiune:

 • Acțiunea A - maxim 5.000.000 euro (se acceptă depăşiri pentru ITI Delta Dunării, dar nu mai mult de 10.000.000 euro);
 • Acțiunea B - maxim 10.000.000 euro (se acceptă depăşiri pentru ITI Delta Dunării, dar nu mai mult de 15.000.000 euro);
 • Acțiunea C - maxim 20.000.000 euro.

Pentru proiectele finanțate în cadrul acestui apel se asigură finanţarea integrală a cheltuielilor eligibile astfel: 85% Fondul European de Dezvoltare Regională şi 15% buget de stat, având în vedere interesul public şi voluntar al măsurilor propuse spre finanţare în vederea protecţiei şi conservării biodiversităţii, neexistând niciun beneficiu direct din perspectiva solicitantului.

Valoarea maximă a finanţării acordate pentru costurile totale eligibile (pentru beneficiarii prevăzuţi la art.6, alin 1-3 din OUG nr. 40/2015) - FEDR 85% 
Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului (buget de stat) 15%

 

Valoarea maximă a finanţării acordate pentru costurile totale eligibile (pentru categoriile de beneficiari care nu sunt acoperite la art.6, alin 1-3 din OUG nr. 40/2015 )  100% (85% FEDR + 15% buget de stat) 
Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului  0% 

Pentru detalii sumplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Update 19.10.2017: Conform unui comunicat MDRAPFE, pentru acțiunile încadrate în categoria A - Elaborarea planurilor de management / seturilor de măsuri de conservare / planurilor de acţiune pentru ariile naturale protejate a fost atins bugetul limită al apelului până la care AM POIM primeşte cereri de finanţare (aproximativ 150% din alocarea netă la nivel de POIM, respectiv 26,173 milioane euro). În acest context, depunerea pentru aceste acțiuni a fost suspendată, dar cererile de finanțare pentru proiectele de categoria A depuse ulterior publicării anunțului vor fi evaluate, iar cele care întrunesc condiţiile minime de calitate pentru aprobare, prevăzute în Ghidul Solicitantului, vor fi aprobate pe lista de rezervă.

Depunerea proiectului

Depunerea proiectului se va face prin aplicația MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană