Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POIM 4.1 - Biodiversitate

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • ONG
 • Universitate
 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție publică
 • Institut de cercetare
 • Muzeu
 • Custozi/Administratori arii naturale protejate

Obiectiv specific

OS 4.1 Creşterea gradului de protecție şi conservare a biodiversității şi refacerea ecosistemelor degradate

Condiții beneficiari eligibili

Pentru ariile naturale protejate, elaborarea planurilor de management/ seturilor de măsuri de conservare se va face de către:

 • ANANP / instituţia care administrează / structura care este responsabilă pentru administrarea / asigurarea managementului ariei protejate, singură sau în parteneriat cu organizaţii neguvernamentale (asociaţii şi fundaţii) care sunt organizate și funcționează în conformitate cu prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv filiale ale asociaţiilor şi fundaţiilor internaţionale înregistrate în conformitate cu legislaţia în vigoare în România / institute de cercetare / universităţi / muzee - care să aibă prevăzut în actul constitutiv atribuţii de protecţia mediului şi/sau protecţia naturii precum și autorităţi ale administraţiei publice centrale / locale / alte structuri în coordonarea / subordonarea autorităţilor centrale / locale.

Pentru planurile de acţiune pentru specii de interes comunitar:

 • ONG-uri (asociaţii şi fundaţii), care să aibă prevăzut în actul constitutiv atribuţii de protecţia mediului şi/sau protecţia naturii şi care sunt organizate și funcționează în conformitate cu prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv filiale ale asociaţiilor şi fundaţiilor internaţionale înregistrate în conformitate cu legislaţia în vigoare în România;
 • Universităţi care să aibă prevăzut în actul constitutiv atribuţii de protecţia mediului şi/sau protecţia naturii;
 • Institute de cercetare/ muzee care să aibă prevăzut în actul constitutiv atribuţii de protecţia mediului şi/sau protecţia naturii;
 • MMAP, ANPM;
 • ANANP / instituţia care administrează / structura care este responsabilă pentru administrarea / asigurarea managementului ariei protejate, conform legislației în vigoare la data depunerii cererii de finanțare.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Pentru a fi eligibile spre finanţare, operaţiunile ce urmează a fi dezvoltate în cadrul acestui obiectiv specific vor finanţa următoarele activităţi orientative, specifice acţiunilor identificate de program:

 • Elaborarea planurilor de management/seturilor de măsuri de conservare/planurilor de acţiune pentru ariile naturale protejate (inclusiv cele situate în mediul marin) şi pentru speciile de interes comunitar neacoperite de proiectele finanţate din alte programe (prevăzute în OUG nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările ulterioare):
  • Elaborarea de studii (inclusiv studii socio-economice) în vederea fundamentării planurilor de management/măsurile de conservare elaborate/revizuite prin proiectele propuse în cadrul acestei sesiuni în conformitate cu prevederile art. 6 al. (1) Directiva Habitate şi art. (4) Directiva Păsări şi legislaţia naţională;
  • Elaborarea studiilor de inventariere şi cartare a speciilor sălbatice de interes comunitar în vederea determinării măsurilor pentru menţinerea/îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară, fie la nivel naţional, fie la nivel de sit;
  • Elaborarea studiilor referitoare la mediul abiotic ce influenţează speciile şi habitatele de interes comunitar;
  • Elaborarea studiilor de evaluare a activităţilor cu potenţial impact antropic (presiuni şi ameninţări) ce afectează speciile şi habitatele de importanţă comunitară;
  • Elaborarea măsurilor de management/conservare cu scopul menţinerii/ îmbunătăţirii stării de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar;
  • Elaborarea metodologiilor şi protocoalelor de monitorizare a stării de conservare a habitatelor şi speciilor de importanţă comunitară/naţională, inclusiv a metodologiilor şi planurilor privind paza arealelor în care se află specii şi habitate de importanţă comunitară afectate de activităţi antropice, etc;
  • Activităţi de educaţie şi creşterea gradului de conştientizare cu privire la conservarea şi îmbunătăţirea stării de conservare, cu respectarea regulilor de completare a bugetului (remunerarea prestațiilor artistice nu este eligibilă);
  • Alte activităţi specifice, identificate şi explicate de solicitant, necesare elaborării planurilor de management /planurilor de acţiune pentru speciile de interes comunitar.

Proiectele privind elaborarea planurilor de management pentru ariile naturale protejate pot viza:

 • elaborarea unui singur plan de management care să acopere una sau mai multe arii naturale protejate (cu respectarea art. 21, alin. 7 al OUG nr. 57/2007: ”În cazul suprapunerii totale a ariilor naturale protejate, se va realiza un singur plan de management, ţinând cont de respectarea categoriei celei mai restrictive de management. În cazul suprapunerii parţiale a ariilor naturale protejate, planurile de management ale acestora se elaborează astfel încât în zonele de suprapunere să existe o corelare a măsurilor de conservare, cu respectarea categoriei celei mai restrictive de management”);

sau

 • elaborarea mai multor planuri de management pentru mai multe arii naturale protejate.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Bugetul alocat apelului de proiecte este împărţit pe următoarele tipuri de acţiuni, după cum urmează:

A. Elaborare planuri de management:

 • 30 mil. euro alocare netă POIM;
 • 90 mil. euro buget limită apel / buget limită contractare.

AM POIM va primi cereri de finanţare cu o valoare eligibilă ce reprezintă aproximativ 200% din valoarea apelului de proiecte (bugetul limită pe apel) şi va putea contracta până la 200% din alocarea brută la nivelul Obiectivului Specific 4.1, într-o anumită marjă, în funcţie de nivelul de supracontractare de la nivelul întregii axe prioritare 4.


Acțiunile finanțabile în cadrul ITI Delta Dunării au alocare distinctă la nivelul Obiectivului Specific 4.1 în valoare de 66,35 mil. Euro (suma maximă ce poate fi contractată prin proiecte aferente ITI). Această alocare acoperă proiecte depuse în cadrul tuturor apelurilor deschise pentru OS 4.1, proiectele fiind aprobate până la concurența acestei valori.

Acţiunile finanţabile în arealul ITI Delta Dunării trebuie să îndeplinească, pe lângă condiţia de localizare în aria ITI și corelarea cu Strategia pentru Dezvoltarea Durabilă a Deltei Dunării, toate condiţiile de eligibilitate ale POIM, detaliate în Ghidul Solicitantului.

Valoarea maximă a unui proiect este de 5.000.000 euro (se acceptă depăşiri pentru ITI Delta Dunării, dar nu mai mult de 10.000.000 euro).

Cofinanțare:

Se asigură finanţarea integrală a cheltuielilor eligibile astfel:

 • 85% Fondul European de Dezvoltare Regională şi
 • 15% buget de stat, având în vedere interesul public şi voluntar al măsurilor propuse spre finanţare în vederea protecţiei şi conservării biodiversităţii, neexistând niciun beneficiu direct din perspectiva solicitantului.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare activă
Perioadă de depunere proiect:

03 aprilie 2020 - 31 decembrie 2021

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Infrastructură Mare

Axa prioritară:

Axa prioritară 4: Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 24 iunie 2021
Ieri, 23 iunie 2021