Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POIM 3.2

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • Autoritatea publică centrală
 • Operator Regional de apă/apă uzată/irigații

Obiectiv specific

OS 3.2: Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației

Condiții beneficiari eligibili

 • Operatorii Regionali (OR) din sectorul de apă / apă uzată;
 • Primăria Municipiului București; 
 • Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în parteneriat cu Administrația Națională „Apele Române” și Ministerul Sănătății.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Operațiunile ce urmează a fi dezvoltate în cadrul acestui obiectiv specific vor finanța următoarele activități orientative, fără a fi însă limitative:  

 1. Proiecte integrate de apă şi apă uzată (noi și fazate):
 • Construcția/modernizarea captărilor din surse de apă în vederea potabilizării; 
 • Construcția/reabilitarea stațiilor de tratare a apei potabile;
 • Reabilitarea/construcția de rezervoare și stații de pompare/repompare apă;
 • Extinderea/reabilitarea aducțiunilor, rețelelor de distribuție si a facilitaților de colectare/pompare a apei uzate menajere, inclusiv construcții / facilități conexe;
 • Construcția/reabilitarea stațiilor de epurare a apelor uzate; 
 • Construcția/reabilitarea colectoarelor de apă uzată;
 • Construcția/reabilitarea facilităților de epurare a nămolurilor;  
 • Construirea unor instalații adecvate de tratare/eliminare a nămolului rezultat din stațiile de epurare;
 • Contorizare, echipament de laborator, echipamente de detectare a pierderilor-sisteme SCADA, înființare/extindere sisteme de sectorizare rețele de distribuție,  înființare/extindere sisteme de telegestiune, echipamente întreținere rețea canalizare, etc.;
 • Asistență pentru managementul proiectelor, publicitate (inclusiv conștientizarea publicului), supervizarea lucrărilor etc;
 1. Dezvoltarea unui laborator național pentru îmbunătățirea monitorizării substanțelor deversate în ape și a calității apei potabile:
 • Achiziționarea echipamentelor de laborator;
 • Instruirea personalului responsabil de monitorizarea substanțelor;
 • Asistență pentru managementul proiectului și pentru alte activități necesare operaționalizării și funcționării laboratorului;
 • Activități de informare și publicitate.
 1. Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz):
 • Elaborare aplicație de finanțare, inclusiv documente suport (Studiu de Fezabilitate, Analiza Cost-Beneficiu, Analiza Instituțională, Evaluarea Impactului asupra Mediului etc.);
 • Elaborare documentație/documentații de atribuire pentru contractele de servicii, lucrări și furnizare;
 • Asistență din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor, conform Legii 10/1995, cu modificările și completările ulterioare.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Finanțarea nerambursabilă este calculată după cum urmează:

 1. Proiecte integrate de apă şi apă uzată (noi și fazate): 85% Fondul de Coeziune, 13% buget de stat şi 2% buget local;
 2. Dezvoltarea unui laborator național pentru îmbunătățirea monitorizării substanțelor deversate în ape și a calității apei potabile: 85% Fondul de Coeziune, 15% contribuția beneficiarului (buget de stat);
 3. Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz): 85% Fondul de Coeziune, 14% buget de stat şi 1% beneficiar (bugetul local).

Depunerea proiectului

Cererea de Finanțare, împreună cu anexele solicitate se vor transmite prin sistemul informatic MySMIS2014.

 

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană