Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POIM 2.7

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • Autoritatea publică centrală

Obiectiv specific

OS 2.7: Promovarea sistemelor de transport sustenabile și eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor rețelelor majore

Condiții beneficiari eligibili

 • Administratorul infrastructurii de transport feroviar de interes european şi naţional, desemnat conform legislaţiei în vigoare, cu atribuţii în dezvoltarea proiectelor de investiţii (Compania Națională de Căi Ferate „CFR” SA, care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor);
 • Ministerul Transporturilor și alte categorii relevante de beneficiari;
 • Autoritatea responsabilă cu realizarea reformei feroviare (Autoritatea de Reformă Feroviară);
 • Parteneriat intre Administratorul infrastructurii de transport feroviar de interes european şi naţional si UAT pentru implementarea de proiecte de infrastructură feroviară care vizează trenuri metropolitane destinate serviciului public de transport în comun de călători.
  UAT-urile, singure, asociate în ADI, sau parteneriate UAT/ADI pentru proiectele de asistență tehnică- desemnate conform Ghid pentru aplicarea prevederilor OUG nr.101/2020 si OUG nr.88/2020-sectorul feroviar ( anexa 2.1):
 • Autorități publice locale sau entități juridice, care au drept scop realizarea proiectelor de transport feroviar periurban de pasageri, desemnate conform legii de către autoritățile locale pentru proiecte de asistență tehnică.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Proiecte de reabilitare/modernizare a infrastructurii de transport feroviar, cu accent pe dezvoltarea reţelei TEN-T, inclusiv achiziția de material rulant și proiecte de îmbunătățire a calității serviciilor pe magistralele prioritare:

 • Reabilitarea / Modernizarea infrastructurii feroviare aflate pe reţeaua TEN-T;
 • Eficientizarea sectorului feroviar (electrificarea liniilor, eficiență energetică etc.), conform prioritizării din MPGT, respectiv TEN-T central;
 • Îmbunătățirea mersului de tren (frecvență mai mare, mers cadențat);
 • Modernizarea gărilor, prioritare fiind cele situate pe rețeaua TEN-T centrală (corelat cu prioritizarea MPGT);
 • Eliminarea restricțiilor de viteză cu cost redus (e.g. înlocuirea schimbătoarelor, etc.);
 • Implementarea altor măsuri care asigură îmbunătăţire serviciilor;
 • Achiziția de material rulant.

Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz), și pentru implementarea pachetului de reformă (după caz):

 • Elaborarea cererii de finanțare, inclusiv a documentelor suport (Studiu de Fezabilitate, Analiza Cost-Beneficiu, Analiza Instituțională, Evaluarea Impactului asupra Mediului, Studiu de evaluare adecvată etc);
 • Elaborare documentaţie/documentaţii de atribuire pentru contractele de servicii, lucrări şi furnizare;
 • Asistenţă din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor, conform Legii nr. 10/1999;
 • Îmbunătățirea mersului de tren (frecvență mai mare, mers cadențat);
 • Pregătirea de către ARF/autoritatea responsabilă cu realizarea reformei, a licitaţiilor pentru contractele de servicii publice (analiza de opţiuni, cadrul legislativ, inventarierea şi transferul activelor relevante de la CFR Călători, documentaţiile de licitaţie, inclusiv contractele de servicii publice, pregătirea sistemului de monitorizare al performanței serviciilor in ARF, etc.);
 • Realizarea unui audit exhaustiv al activelor, costurilor şi eficienţei operatiorilor CFR SA şi CFR Călători;
 • Identificarea, implementarea şi monitorizarea măsurilor de reducere a costurilor şi eficientizare a activităţilor derulate la nivelul CFR Infrastructură și CFR Călători;
 • Studii și investiții în eficientizarea calității serviciului oferit;
 • Alte studii identificate de MT/ARF/ autoritatea responsabilă cu realizarea reformei ca fiind necesare pentru realizarea reformei;
 • Studii de fundamentare a măsurilor de reformă propuse;
 • Proiecte de pregătire a documentatiei tehnico-economice care vizează investiții în infrastructura de transport feroviar de tipul trenului metropolitan definit, conform Anexei 2.1;
 • Alte activităţi / echipamente în afara celor de mai sus pot fi considerate eligibile doar în condițiile în care solicitantul dovedeşte faptul că sunt absolut necesare în vederea dezvoltării infrastructurii feroviare, în conformitate cu OS 2.7.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

​Bugetul alocat apelului de proiecte este împărțit pe următoarele tipuri de acțiuni, după cum urmează:

Acțiune Alocare POIM (valoare netă în (mil. euro)* Buget limită apel (mil. euro)** Buget limită contractare (mil. euro)***
Proiecte noi de modernizare a infrastructurii de transport feroviar ce vizează eficientizarea sectorului feroviar pe magistralele prioritare, conform MPGT 49,85 183,55 183,55
Proiecte fazate de reabilitare/modernizare a infrastructurii de transport feroviar 22,00 22,00 22,00
Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014 – 2020 şi post 2020 30 90 90
Total OS 2.7 101,85 295,55 295,55

Aceste alocări bugetare sunt indicative AM POIM/OIT putând decide limitarea sau suplimentarea acestor sume în funcție de evoluția globală la nivelul axei prioritare. Totodată, alocările pe acțiuni pot fi modificate în funcție de solicitările primite și de necesitatea atingerii indicatorilor respectivi.
*Alocare indicativă include rezerva de performanță.
**Bugetul limită al apelului și Bugetul limită de supracontractare reprezintă nivelul maxim până la care AM POIM / OIT primește cereri de finanțare, respectiv încheie contracte de finanțare (cca. 200% din alocarea netă la nivel de POIM). Dacă acest nivel este atins înainte de 31.12.2022, apelul va fi suspendat și reluat ulterior în funcție de sumele disponibile în urma evaluării, contractării și/sau a unor realocări (inclusiv rezerva de performanță). Totodată, alocările pe acțiuni pot fi modificate în funcție de solicitările primite, în corelare cu țintele indicatorilor de program.

Prin program sau ghidul solicitantului se propun valori maxime ale proiectelor. Dacă valoarea costurilor totale eligibile depășește 75 milioane euro, proiectul trebuie să se regăsească pe lista proiectelor majore din POIM. Pentru proiectele fazate, acest prag se aplică la costurile eligibile aferente ambelor faze ale proiectului. Proiectele care nu depășesc acest prag sunt proiecte non-majore.

Rata de cofinanțare:

 • Pentru beneficiarii finanțați din bugetul de stat / bugetul Ministerului Transporturilor:
  • 85% Fondul de Coeziune / Fondul European de Dezvoltare Regională, 15% Bugetul de Stat
 • Pentru beneficiarii finanțați de la bugetele locale:
  • 85% FEDR, 13% bugetul de stat și 2% buget local.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin intermediul aplicației electronice MySMIS 2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare activă
Perioadă de depunere proiect:

30 mai 2016 - 31 decembrie 2022

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Infrastructură Mare

Axa prioritară:

Axa prioritară 2: Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță