Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POC 3.1.1 M - Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor (OUG 130/2020)

Beneficiari eligibili

 • IMM

Condiții beneficiari eligibili

Pot beneficia de această schemă de ajutor de stat IMM-urile (întreprinderi înființate în baza legii societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare sau în baza OUG nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri cu modificările ulterioare, care au mai puțin de 250 de angajați și o cifră anuală netă care nu depășește echivalentul în lei a 43 milioane euro) care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:

 • au avut activitate curentă/operațională desfășurată de minimum un an înaintea înregistrării electronice a formularului de înscriere;
 • au înregistrat profit operațional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în unul din exercițiile financiare din ultimii 2 ani înainte înregistrării electronice a formularului de înscriereM
 • se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani începând cu anul următor acordării grantului pentru investiții;
 • realizează minimum 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul formularului de înscriere-plan de investiții în primii 2 ani de durabilitate, iar diferența până la sfârșitul perioadei de durabilitate, respectiv anul al treilea;
 • dispun de cofinanțare proprie a proiectului în procent de minimum 15% (regiuni mai puțin dezvoltate) și minimum 30% pentru regiunea București-Ilfov;
 • se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat (minim o ofertă de preț pentru fiecare element de cost);
 • nu erau în dificultate la 31 decembrie 2019;
 • nu depăşesc plafonul de 800.000,00 euro pe Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 aprobat de către Comisia Europeană.

Domeniile de activitate eligibile se regăsesc în Anexa 3 din arhiva procedurii.

Cheltuieli eligibile

Cheltuieli eligibile:

 • cheltuieli cu realizarea/achiziția construcțiilor, achiziția de echipamente, inclusiv IT&C, tehnologii software, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, achiziția de terenuri în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului, cheltuieli cu consultanța și proiectarea, managementul de proiect, asistența tehnică, dirigenția de șantier, cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli de mediu, cheltuieli cu racordarea la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea, cheltuieli de promovare, participare la târguri, evenimente, conferințe, cheltuieli privind studiile, cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuală, active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse, software necesar desfășurării activității, precum și orice alte categorii de cheltuieli care sunt în legătură cu proiectul de investiții care face obiectul contractului de finanțare;
 • cheltuieli pentru realizarea de depozite de echipamente medicale, medicamente, materiale sanitare destinate intervenției pentru situații de urgență;
 • cheltuieli cu achiziția de echipamente, inclusiv echipamente IT&C, tehnologii software, tehnologii, utilaje, instalații, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe pentru unitățile de producție/prestări servicii existente, precum și active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse, software necesar desfășurării activității.

Cheltuieli neeligibile:
Din granturile pentru investiții nu se finanțează:

 • cereri de finanțare care au drept obiect al finanțării activitatea de consultanță, studii sau alte activități asimilate acestora;
 • cereri de finanțare care au drept obiect sedii de birouri sau alte activități destinate investițiilor imobiliare pentru închirierea de birouri/concesionarea sau orice alte forme de valorificare ale acestora;
 • orice alte cereri de finanțare care nu sunt în legătură cu domeniile de investiții prevăzute;
 • active achiziționate care nu sunt noi (cu excepția spațiilor pentru care se solicită raport ANEVAR);
 • achiziții în regim de leasing;
 • închirierea de active corporale.

Pentru detalierea categoriilor de cheltuieli consultați Procedura de implementare.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea financiară este de 550.000.000 euro (2.661.725.000 lei), din care:

 • 415.870.000 euro (2.012.602.865 lei) se alocă din bugetul POC 2014-2020;
 • 62.380.500 euro (301.890.430 lei) cofinanțare de la bugetul de stat;
 • 71.749.500 euro (347.231.705 lei) contribuția proprie.

La nivelul regiunilor, alocarea financiară este distribuită astfel:

 • Bugetul alocat pentru Regiunea București – Ilfov este în valoare totală de 347.173.994 lei;
 • Bugetul alocat pentru Regiunea Centru este în valoare totală de 271.883.528 lei;
 • Bugetul alocat pentru Regiunea Nord-Vest este în valoare totală de 281.916.856 lei;
 • Bugetul alocat pentru Regiunea Sud-Est este în valoare totală de 292.343.648 lei;
 • Bugetul alocat pentru Regiunea Sud-Vest este în valoare totală de 235.488.120 lei;
 • Bugetul alocat pentru Regiunea Nord-Est este în valoare totală de 344.477.610 lei;
 • Bugetul alocat pentru Regiunea Sud-Muntenia este în valoare totală de 309.656.058 lei;
 • Bugetul alocat pentru Regiunea Vest este în valoare totală de 231.553.481 lei;

Prin implementarea măsurii se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr de 3.000 de beneficiari.

Cursul valutar utilizat este InforEuro din luna septembrie 2020, respectiv 1 euro=4,8395 lei.

Valoarea grantului nerambursabil este de minimum 50.000 euro și maximum 200.000 euro, la care se adaugă cofinanțarea beneficiarului.
 

Cofinanțarea proprie a beneficiarului este de:

 • Minimum 30% din valoarea grantului nerambursabil pentru investițiile care vizează regiunea de dezvoltare București – Ilfov - criteriu de eligibilitate;
 • Minimum 15% din valoarea grantului nerambursabil pentru investițiile care vizează regiunile mai puțin dezvoltate (Centru, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Sud-Est) – criteriu de eligibilitate.

Locația de implementare a proiectului poate fi atât la sediul social al beneficiarului, cât și la un punct de lucru autorizat conform certificatului constatator. Pe toată perioada de implementare și monitorizare (3 ani începând cu anul următor acordării ajutorului de stat) locația implementării trebuie menținută în tipul de regiune pentru care s-a optat la depunerea cererii de finanțare.
 

!Conform grilei de evaluare se acordă punctaj suplimentar pentru o contribuție de:
• Peste 45% pentru București-Ilfov (pentru punctaj maxim);
• Peste 35% pentru regiunile mai puțin dezvoltate (pentru punctaj maxim).

Depunerea proiectului

Proiectele se vor depune prin intermediul aplicației electronice www.granturi.imm.gov.ro

Alte informații specifice

Perioadă de implementare:

 • perioada de implementare este de maxim 12 luni calculate de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare, până la depunerea cererii de rambursare/plată, dar nu mai târziu de data de 30.06.2022;
 • perioada de monitorizare este de 3 ani, începând cu anul următor acordării grantului.

 

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană