Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POC 2.3.3 - E-educație

Beneficiari eligibili

 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție publică

Obiectiv specific

OS 2.4: Creşterea gradului de utilizare a Internetului

Acțiunea 2.3.3: Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură

Condiții beneficiari eligibili

Solicitanți eligibili în funcție de tipul de proiect

Tipuri de proiecte Solicitant eligibil
Proiect 1 – SISTEM INFORMATIC DE MANAGEMENT AL ȘCOLARITĂȚII (SIMS) Ministerul Educației Naționale, cu partener Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, posibil partener Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
Proiect 2 - WIRELESS-CAMPUS Agenția de Administrare a Rețelei Naționale de Informatică pentru Educație și Cercetare, cu partener
Ministerul Educației Naționale, posibil partener Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
Proiect 3 – PORTALUL NAȚIONAL AL EDUCAȚIEI „BIBLIOTECA ȘCOLARĂ VIRTUALĂ” Agenția de Administrare a Rețelei Naționale de Informatică pentru Educație și Cercetare, cu partener
Ministerul Educației Naționale, posibil partener Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Activități aferente achiziționării de hardware TIC şi a altor dispozitive aferente (inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcţiune), justificate din punct de vedere al implementării proiectului. Sunt excluse elemente de mobilier care nu au legătură cu funcţionarea produselor/aplicaţiilor informatice implementate prin proiect;
 • Activități aferente achiziţionării şi/sau dezvoltării aplicaţiilor software/licenţelor necesare implementării proiectului, configurarea şi implementarea bazelor de date, migrarea şi integrarea diverselor structuri de date existente, achiziţionarea şi implementarea de soluţii de semnătură electronică. Dezvoltarea şi implementarea soluţiilor software specifice proiectului şi integrarea aplicaţiilor folosite trebuie să respecte obligatoriu etapele clare de dezvoltare: analiza cerinţelor, proiectare, implementare şi testare, precum şi pe cele de punere în funcţiune;
 • Activități de upgradare a liniilor de comunicații;
 • Activități necesare informării şi publicității proiectului - conform prevederilor Manualului de Identitate Vizuală și ghidului solicitantului;
 • Activități aferente achiziţionării de servicii de consultanţă pentru:
  • elaborarea tuturor documentaţiilor necesare depunerii proiectului (inclusiv scrierea Cererii de finanţare);
  • managementul proiectului, inclusiv elaborarea documentaţiilor necesare implementării proiectului şi/sau servicii de asistenţă juridică, servicii pentru realizarea achiziţiilor publice (elaborarea documentaţiei de atribuire şi aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică);
 • Activități aferente instruirii personalului care va utiliza produsele implementate/achiziţionate şi cel care va asigura mentenanţa;
 • Activități specifice managementului de proiect, inclusiv activitatea echipei interne de proiect;
 • Activități de achiziție a serviciilor de auditare intermediară/finală, financiară (conform reglementărilor naţionale) și tehnică (din perspectiva corespondenţei rezultatului proiectului cu Cererea de finanţare şi obiectivele POC), inclusiv din punct de vedere al securităţii aplicaţiei şi testarea nivelelor de securitate ale sistemului informatic, protecția informației şi asigurarea respectării reglementărilor privitoare la datele cu caracter personal.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea indicativă pentru acest apel este de 92.950.000 euro FEDR (echivalent în lei = 432.914.625 la cursul Inforeuro din luna martie 2018, respectiv 1 EUR = 4,6575), cu posibilitatea utilizării mecanismului de supracontractare în condițiile legii.
În cadrul fiecărei cereri de finanţare, beneficiarul va menţiona suma alocată intervenţiei în zona ITI Delta Dunării, ţinând cont de necesarul investiţional al Ministerului Educaţiei
Naţionale în această zonă.

În cadrul acestui apel vor fi acceptate trei proiecte, fiecare cu valoare totală maximă nerambursabilă FEDR conform tabelului de mai jos (echivalentul în lei):

Tip de proiect Buget maxim Euro (FEDR)
Proiect 1 - SISTEM INFORMATIC DE MANAGEMENT AL ȘCOLARITĂȚII (SIMS) 25.350.000
Proiect 2 - WIRELESS-CAMPUS 38.000.000
Proiect 3 - PORTALUL NAȚIONAL AL EDUCAȚIEI „BIBLIOTECA ȘCOLARĂ VIRTUALĂ” 29.600.000

Atenție! Pentru fiecare tip de proiect va fi acceptată o singură cerere de finanţare, cu valoarea maximă nerambursabilă FEDR specificată mai sus.

Ajutorul se acordă solicitantului/partenerului sub formă de finanţare nerambursabilă:

 • Dacă solicitantul/partenerul este finanţat integral de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale şi de sănătate valoarea finanţării nerambursabile este de 100% din cheltuielile eligibile;
 • Dacă solicitantul/partenerul este finanţat atât de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale şi de sănătate, cât şi din fonduri proprii, precum şi dacă este finanţat doar din fonduri proprii, valoarea finanţării nerambursabile este de 98% din cheltuielile eligibile, iar 2% reprezintă rata de cofinanțare eligibilă a solicitantului/partenerului.

Pentru un proiect cu acoperire națională, cu ținte ale indicatorilor de realizare/ rezultat atât pentru regiunile mai puțin dezvoltate, cât și pentru regiunea mai dezvoltată București Ilfov, asistența financiară nerambursabilă solicitată și contribuția solicitantului se va realiza în baza unei pro-rata la nivel de regiuni (pentru București-Ilfov 12,5%, iar pentru cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate 87,5%).

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Depunerea proiectului

Depunerea cererilor de finanțare în cadrul acestui apel de proiecte necompetitiv se va realiza în sistemul informatic MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană