Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCA 1.4 (IP 16/2019)

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • Instituție publică
 • Autoritate administrativă autonomă

Obiectiv specific

OS 1.4 Creșterea transparenței și responsabilității sistemului de achiziții publice în vederea aplicării unitare a normelor și procedurilor de achiziții publice și reducerea neregulilor în acest domeniu

Condiții beneficiari eligibili

 • Poate solicita finanțare în cadrul acestui apel:
  • Oficiul National pentru Achiziții Centralizate.
 • Pot fi parteneri următoarele instituții:
  • autorități și instituții publice relevante pentru domeniul achiziții publice;
  • autorități administrative autonome

Activități eligibil/Cheltuieli eligibile

Tipuri de acţiuni orientative:

 • Măsuri care urmăresc să îmbunătățească, cadrul legal și instituțional în domeniul achizițiilor publice:
  • dezvoltarea de mecanisme și proceduri care urmăresc să îmbunătățească cooperarea intra și inter-instituțională.
 • Sprijin pentru măsuri care să vizeze îmbunătățirea pregătirii și managementului procedurilor de achiziții publice și asigurarea executării corecte a contractelor:

  • actualizarea/revizuirea ghidurilor de bune practici utilizate pentru derularea procedurilor de achiziții publice;
  • identificarea de măsuri pentru dezvoltarea unei piețe de achiziții mai competitive;
  • stabilirea de sisteme de monitorizare și gestionare a achizițiilor publice;
  • accesibilizarea și apropierea de utilizatori a practicii judiciare, în special a deciziilor CNSC;
  • dezvoltarea de măsuri pentru promovarea achizițiilor verzi;
  • identificarea și promovarea bunelor practici;
  • susținerea dezvoltării de documente strategice.
 • Dezvoltarea competențelor și cunoștințelor personalului din autoritățile și instituțiile publice (inclusiv decidenți politici):

  • training, (ex. privind prospectarea pieței, estimarea valorii contractului, probleme specifice de legislație UE – ex. modificări ale contractelor, pregătirea specificațiilor tehnice, definirea criteriilor adecvate de selecție și atribuire, evaluarea ofertelor),
  • schimburi de experiență/networking cu autorități/instituții/organisme ale administrațiilor publice naționale și internaționale.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea financiară eligibilă este de 50.000.000 lei.

Valoarea finanțării nerambursabile, din partea UE, acordată este diferențiată pe cele două categorii de regiuni, conform art. 120 din Reg. (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, astfel:

 • pentru regiunea mai dezvoltată este de maxim 80% din totalul cheltuielilor eligibile;
 • pentru regiunile mai puțin dezvoltate este de maxim 85% din totalul cheltuielilor eligibile.

Valoarea cofinanțării proprii a solicitantului/liderului/partenerilor pentru proiect reprezintă diferenţa între valoarea eligibilă şi valoarea asistenţei financiare nerambursabile.

În cazul proiectelor implementate în parteneriat, cofinanțarea trebuie asigurată de fiecare membru al parteneriatului prin aplicarea ratei de cofinanțare aferentă tipului de entitate la valoarea bugetului gestionat de aceasta din proiect.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Depunerea proiectului

Fișa de proiect poate fi depusă începând cu data lansării oficiale a cererii de proiecte (4 iunie 2019). Sesiunea de depunere a fișelor de proiect va rămâne deschisă până la data de 26 iulie 2019, ora 14.00.

Fișa de proiect se va transmite exclusiv în format electronic, semnată de către reprezentantul legal sau un împuternicit la adresa de mail fisedeproiect@poca.ro, cu menționarea, în subiectul mesajului, cererea de proiecte POCA/611/1/4/(IP16/2019).

Ulterior, fișa de proiect va fi supusă analizei privind încadrarea acesteia în prioritățile POCA și în regulile stabilite de Ghidul Solicitantului.

Cererile de finanțare se vor depune, exclusiv prin aplicația MySMIS2014, până la data de 30 august 2019, ora 14.00.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană