Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCA 2.3 (IP 9/2017)

Beneficiari eligibili

 • ONG
 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție publică
 • Asociaţii profesionale

Obiectiv specific

2.3 Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia

Condiții beneficiari eligibili

Solicitanții eligibili sunt:

 • Consiliul Superior al Magistraturii;
 • Institutul Național al Magistraturii;
 • Școala Națională de Grefieri;
 • Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;
 • Direcția Națională Anticorupție;
 • Ministerul Justiției;
 • Oficiul Național al Registrului Comerțului;
 • Direcția Națională de Probațiune;
 • Înalta Curte de Casație și Justiție.

Parteneri eligibili pot fi:

 • Instituțiile enumerate în paragraful anterior ca solicitanți;
 • Autorități ale administrației publice centrale care au competențele / atribuțiile necesare în legătură cu activitatea sistemului judiciar;
 • Asociații, uniuni și alte tipuri de organizații profesionale cu activitate în domeniul justiției.

Activități eligibile/ Cheltuieli eligibile

Acțiunile prevăzute în program ce pot fi transpuse în activități în cadrul proiectelor sunt prezentate mai jos. Această listă este orientativă și are rolul de a ghida în formularea activităților/acțiunilor din proiect:

Pentru îmbunătățirea calității serviciilor furnizate:

 • Consolidarea planurilor de formare a personalului din sistemul judiciar raportat la noul cadru legislativ și evoluția practicii judiciare;
 • Elaborarea de materiale suport pentru formare precum ghiduri, manuale, instrumente IT (e-learning, sisteme audio-video, aplicații mobile etc.) etc.;
 • Organizarea de conferințe, seminarii, stagii de formare și specializare pentru formarea profesională a personalului de la nivelul sistemului judiciar și a practicienilor dreptului (inclusiv reprezentanți ai profesiilor juridice conexe). În vederea asigurării unei jurisprudențe unitare la nivel național, formarea profesională va urmări cu precădere domenii precum:
  • implementarea noilor coduri, punerea în aplicare a legilor de executare a pedepselor și a altor măsuri dispuse de organele judiciare;
  • insolvența, achiziții publice, protecția intereselor financiare ale UE etc;
  • jurisprudența națională și europeană;
  • combaterea corupției și a criminalității organizate și economico-financiare, recuperarea creanțelor, confiscarea extinsă;
  • alte domenii (ex. mediere, comunicare și relația cu mass-media);

Pentru îmbunătățirea accesului la justiție:

 • Dezvoltarea și aplicarea de politici îmbunătățite de acordare a asistenței juridice, de evaluare a calității și monitorizare a asistenței;
 • Organizarea de campanii de informare, educație juridică și conștientizare, elaborarea de ghiduri / materiale informative cu privire la prevederile noilor coduri, drepturile cetățenilor, promovarea informațiilor privind instituțiile din sistemul judiciar și serviciile oferite de acestea (ex. spoturi publicitare, materiale informative, pagini web interactive, aplicații mobile, alte acțiuni în acest sens), o atenție deosebită urmând a fi acordată grupurilor vulnerabile (femei, copii, comunități defavorizate etc.).

Pentru a spori transparența, etica și integritatea:

 • Continuarea monitorizării SNA cu privire la sistemul judiciar;
 • Elaborarea de analize de risc realizate la nivelul instituțiilor sistemului judiciar;
 • Derularea de programe specifice de remediere a riscurilor și vulnerabilităților identificate;
 • Adaptarea programelor de formare profesională corespunzător evaluării periodice privind gradul de cunoaștere a standardelor de transparență și integritate, formarea personalului din sistemul judiciar cu privire la integritate, etică și deontologie, alte măsuri necesare implementării de mecanisme moderne anticorupție;
 • Dezvoltarea sistemelor informatice necesare asigurării unui grad sporit de transparență și accesibilitate a serviciilor furnizate de sistemul judiciar, de ex.:
  • îmbunătățirea accesului la jurisprudență în mediul on-line prin publicarea hotărârilor judecătorești;
  • îmbunătățirea accesului în sistem electronic la dosarele de judecată (e-file);
  • creșterea calității și a accesibilității la serviciile furnizate de ONRC prin dezvoltarea și consolidarea registrului comerțului / buletinului procedurilor de insolvență (ex. sisteme de arhivare electronică integrată a documentelor; instrument electronic pentru simplificarea procedurilor de efectuare a publicității actelor profesioniștilor);
  • alte măsuri;
 • Realizarea de sondaje / analize privind:
  • percepția publică în ceea ce privește actul de justiție;
  • percepția utilizatorilor (justițiabililor);
  • percepția principalilor actori ai sistemului judiciar și utilizarea rezultatelor pentru îmbunătățirea unor domenii cheie (comunicarea cu publicul, educație juridică, profilul magistratului și conduita acestuia, serviciile oferite de instanță etc.);
 • Actualizarea și punerea în aplicare a strategiilor de comunicare pentru instituțiile din sistemul judiciar, ținând cont și de noile prevederi legale (noile coduri) și alte evoluții în materie (jurisprudența CEDO, s.a.).

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea financiară orientativă pentru această cerere de proiecte este de 260.000.000,00 lei.

Având în vedere faptul că, în cadrul acestei cereri de proiecte, sunt eligibile doar proiectele cu acoperire națională, care sunt în beneficiul ambelor categorii de regiuni, respectiv regiunea mai dezvoltată (regiunea București-Ilfov) și regiunile mai puțin dezvoltate (restul regiunilor de dezvoltare), finanțarea acestora se va face atât din alocarea FSE pentru regiunea mai dezvoltată, cât și din cea pentru regiunea mai puțin dezvoltată, utilizând principiul proporționalității programului.

Ținând cont de distribuția FSE între cele două categorii de regiuni de 19,36% pentru regiunea mai dezvoltată și 80,64% pentru regiunea mai puțin dezvoltată, pro-rata aplicabilă valorii eligibile a proiectelor este de 20,32274321% pentru regiunea mai dezvoltată și de 79,67725679% pentru regiunea mai puțin dezvoltată.

Valoarea finanțării nerambursabile:

 • pentru regiunea mai dezvoltată - maxim 80% din totalul cheltuielilor eligibile;
 • pentru regiunile mai puțin dezvoltate - maxim 85% din totalul cheltuielilor eligibile.

Valoarea cofinanțării proprii a solicitantului/liderului/partenerilor pentru proiect se stabilește în funcție de tipul entității care are calitatea de solicitant sau, după caz, în funcție de tipul fiecărei entități care are calitatea de membru al parteneriatului.

Contribuția solicitantului / liderului / partenerilor se calculează în funcție de sursa de cofinanțare a fiecăruia dintre aceștia, conform tabelului:

Sursa de cofinanțare
Solicitant / lider de parteneriat / partener
Valoarea eligibilă a bugetului gestionat în
proiect de solicitant / lider / partener
Contribuție proprie Asistența financiară nerambursabilă
0 1 2 3
Buget de stat Valoarea eligibilă a bugetului gestionat în
proiect de solicitant/lider/partener
=Valoarea eligibilă a
cheltuielilor din bugetul
gestionat în proiect de
solicitant/lider/partener x
20,32274321% x 20% plus
Valoarea eligibilă a
cheltuielilor din bugetul
gestionat în proiect de
solicitant/lider/partener x
79,67725679% x 15%, ceea ce
reprezintă aproximativ
16,01613716% din valoarea
eligibilă a cheltuielilor din
bugetul gestionat în proiect
=Valoarea eligibilă a cheltuielilor din
buget gestionat în proiect de
solicitant/lider/partener x
20,32274321% x 80% plus Valoarea
eligibilă a cheltuielilor din buget
gestionat în proiect de
solicitant/lider/partener x
79,67725679% x 85%, ceea ce
reprezintă aproximativ
83,98386284% din valoarea eligibilă a
cheltuielilor din bugetul gestionat în
proiect
Venituri proprii ale
autorității publice
Valoarea eligibilă a bugetului gestionat în
proiect de solicitant/lider/partener
=Valoarea eligibilă a
cheltuielilor din buget
gestionat în proiect de
solicitant/lider/partener X 2%
=Valoarea eligibilă a cheltuielilor din
buget gestionat în proiect de
solicitant/lider/partener X 98%
Contribuție privată Valoarea eligibilă a bugetului gestionat în
proiect de partener
=Valoarea eligibilă a
cheltuielilor din buget
gestionat în proiect de
partener X 2%
=Valoarea eligibilă a cheltuielilor din
buget gestionat în proiect de partener
X 98%

Depunerea proiectului

Termenul limită de depunere a fișelor de proiect este 02 octombrie 2017, ora 17.00, iar termenul de depunere a cererilor de finanțare, derivate din fișele de proiect acceptate, este 09 noiembrie 2017, ora 14:30.

Depunerea Fișei de proiect

Fișa de proiect (anexa I a ghidului solicitantului) poate fi depusă începând cu data de 17.08.2017. Sesiunea de depunere a fișelor de proiect va rămâne deschisă până la data de 02.10.2017, ora 17.00.

Fișa de proiect se va transmite în format letric, semnat și ștampilat de către reprezentantul legal și în format electronic, editabil, pe un dispozitiv mobil de stocare a datelor (ex: CD, stick USB etc), cu opțiunea de copiere a datelor înscrise.

Fișa de proiect poate fi depusă la sediul Autorității de management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă la adresa: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, Piața Revoluției nr.1A, intrarea D, sector 1 București, cod poștal 010086, cu menționarea cererii de proiecte POCA/131/2/3/(IP9/2017).

Solicitanții trebuie să păstreze o copie a exemplarului original al fișei de proiect înaintată la AM POCA.

 

Transmiterea Cererii de Finanțare

Cererile de finanțare derivate din fișele de proiect acceptate se vor depune exclusiv prin aplicația MySMIS2014 până la data de 09.11.2017, ora 14.30.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

17 august 2017 - 09 noiembrie 2017

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Capacitate Administrativă

Axa prioritară:

Axa prioritară 2: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță