Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCA 2.2 - CP 1_2017_more

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • ONG
 • Instituție de învățământ

Obiectiv specific

OS 2.2 Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice

Condiții beneficiari eligibili

Pot solicita finanțare în cadrul acestui apel unitățile administrativ-teritoriale (județul Ilfov, municipiul București și sectoarele municipiului Bucureşti) din regiunea mai dezvoltată.

Respectând prevederile legislaţiei naţionale, proiectele pot fi implementate în parteneriat. Partenerii (asociații) trebuie să facă parte din categoriile enumerate mai jos, să aibă atribuții în domeniul în care se încadrează obiectivele proiectului propus în conformitate cu documentele de constituire/ înființare/organizare și funcționare iar parteneriatul trebuie să conducă la rezolvarea unei probleme comune prin implementarea proiectului propus spre finanţare:

 • unități administrativ-teritoriale (județul Ilfov, municipiul București şi sectoarele municipiului Bucureşti) din regiunea mai dezvoltată;
 • ONG-uri;
 • parteneri sociali;
 • instituții de învățământ superior acreditate.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Tipuri de acțiuni (lista este orientativă):

Capacitatea administrativă de a preveni și a reduce corupția

 • sprijinirea dezvoltării și implementării de mecanisme care să faciliteze punerea în aplicare a cadrului legal în domeniul eticii și integrităţii (ghiduri, manuale de bune practici, colecții de cazuri de testare, standarde de etică și integritate etc.);
 • măsuri de sprijin pentru implementarea măsurilor anticorupție reglementate de legislația națională și monitorizate de către SNA;
 • dezvoltarea capacității analitice de a efectua activități de evaluare a riscurilor pe planuri sectoriale de acțiune de combatere a corupției;
 • elaborarea și implementarea unor mecanisme de cooperare cu societatea civilă, precum și între autoritățile publice privind monitorizarea și evaluarea implementării măsurilor anticorupție;
 • elaborarea de ghiduri de bune practici privind combaterea corupției, prevenirea conflictelor de interese;
 • creşterea gradului de conştientizare publică şi campanii de educație anticorupție.

Educație anticorupție:

 • creșterea nivelului de educație anticorupție pentru personalul din autoritățile și instituțiile publice (prin intermediul unor programe şi curricula specifice de formare profesională);
 • cursuri de formare privind etica și integritatea care se adresează în special personalului din autoritățile și instituțiile publice (de exemplu, consilierii de etică, persoanele alese prin vot, personal de conducere).

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Această cerere de proiecte, din cadrul mecanismului competitiv, este cu termen limită de depunere și are o alocare financiară eligibilă de 1.775.000,00 lei pentru regiunea mai dezvoltată (București-Ilfov).

 • Pentru unităţi administrativ-teritoriale – orașe organizate ca municipii și subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiilor - sectoarele municipiului Bucureşti:
  • valoare minimă eligibilă aferentă unui proiect: 250.000,00 lei
  • valoare maximă eligibilă aferentă unui proiect: 300.000,00 lei
 • Pentru unităţi administrativ-teritoriale – judeţe: județul Ilfov:
  • valoare minimă eligibilă aferentă unui proiect: 250.000,00 lei
  • valoare maximă eligibilă aferentă unui proiect: 400.000,00 lei

Valoarea finanţării nerambursabile din partea UE, conform art. 120 din Reg. (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, este de maxim 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aferente regiunilor mai dezvoltate.

Contribuţia solicitantului / liderului / partenerilor se calculează în funcție de sursa de cofinanțare a fiecăruia dintre aceștia, conform tabelului:

Sursa de cofinanțare Solicitant / lider /partener Valoarea eligibilă a bugetului gestionat în proiect de solicitant / lider / partener Contribuție proprie

Asistența financiară nerambursabilă

(FSE+BS)

0 1 2 3=1*2 4 5=1*4

Bugetul local

Valoarea eligibilă a bugetului gestionat în proiect de solicitant/lider 2% = Valoarea eligibilă a bugetului gestionat în proiect de solicitant/lider x 2% 98% = Valoarea eligibilă a bugetului gestionat în proiect de solicitant/lider x 98%
Venituri proprii ale autorității publice Valoarea eligibilă a bugetului gestionat în proiect de partener 2% = Valoarea eligibilă a bugetului gestionat în proiect de partener x 2% 98% = Valoarea eligibilă a bugetului gestionat în proiect de partener x 98%
Contribuție privată Valoarea eligibilă a bugetului gestionat în proiect de partener 2% = Valoarea eligibilă a bugetului gestionat în proiect de partener x 2% 98% = Valoarea eligibilă a bugetului gestionat în proiect de partener x 98%

Atenție! În cadrul acestei cereri de proiecte nu sunt eligibile măsuri ce pot fi finanțate prin alte cereri de proiecte ale POCA și care vizează: introducerea managementului calității – CAF, ISO, BSC, creșterea transparenței la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale, publicarea datelor în format deschis, fundamentarea deciziilor și planificarea strategică în administrația publică locală. 

Depunerea proiectului

Depunerea cererilor de proiecte se va realiza exclusiv în aplicația MYSMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană