Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCA 2.2 - CP 15_2021_less

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • ONG
 • Universitate
 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție de învățământ
 • Organizaţii sindicale, patronate, federații

Obiectiv specific

OS 2.2 Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice

Condiții beneficiari eligibili

Solicitanții pot fi:

 • municipiile și județele din regiunile mai puțin dezvoltate care nu au obținut finanțare în cadrul apelului CP1/2017 (POCA/125/2/2), inclusiv unităţi administrativ-teritoriale vizate de Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (respectiv Consiliul Județean Tulcea și Consiliul Județean Constanța) .

Pot fi parteneri (asociați) în cadrul acestui apel:

 • alte municipii sau județe din regiunile mai puțin dezvoltate;
 • orice alte autorități/instituții publice locale (de la nivelul județelor și municipiilor) care pot contribui la buna implementare a proiectului;
 • orice alte autorități/instituții publice centrale sau autorități/instituții subordonate acestora care au calitatea de ordonatori de credite, au personalitate juridică, pot participa în proiecte prin structurile locale subordonate (de la nivelul județelor și municipiilor), au competențe în domeniul prevenirii și combaterii corupției și care pot contribui la buna implementare a proiectului;
 • ONG-uri (cu excepția Grupurilor de acțiune locală);
 • parteneri sociali (organizaţii sindicale, organizații patronale, precum și formele de asociere ale acestora cu personalitate juridică);
 • instituții de învățământ superior acreditate.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Tipuri de acțiuni (lista este orientativă):

 • dezvoltarea capacității analitice de a efectua activități de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților de corupție sau a incidentelor de integritate;
 • implementarea metodologiei de identificare a riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie (autorităţi ale administraţiei publice locale) elaborată de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației;
 • identificarea procedurilor administrative care sunt cele mai vulnerabile la corupţie;
 • implementarea unor măsuri din planurile de integritate dezvoltate aprobate la nivelul instituției;
 • introducerea și certificarea standardului ISO 37001;
 • efectuarea de sondaje privind percepţia publică, studii, analize și cercetări științifice privind aspecte legate de corupție;
 • elaborarea și implementarea unor mecanisme de cooperare cu societatea civilă, precum și între autoritățile publice privind monitorizarea și evaluarea implementării măsurilor anticorupție;
 • elaborarea de ghiduri de bune practici privind prevenirea corupției și a incidentelor de integritate, prevenirea conflictelor de interese;
 • creşterea gradului de conştientizare publică şi campanii de educație anticorupție;
 • creșterea nivelului de educație anticorupție pentru personalul din autoritățile și instituțiile publice (prin intermediul unor programe şi curricula specifice de formare profesională);
 • cursuri de formare privind etica și integritatea care se adresează personalului din autoritățile și instituțiile publice (de exemplu, consilierii de etică, persoanele alese, personal cu funcții de conducere).

Notă: Cererea de finanțare nu este eligibilă în cazul în care cuprinde exclusiv acțiuni de formare.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Această cerere de proiecte, din cadrul mecanismului competitiv, este cu termen limită de depunere și are o alocare financiară eligibilă de 28.225.000,00 lei pentru regiunile mai puțin dezvoltate.

 • valoare minimă eligibilă aferentă unui proiect: 250.000,00 lei
 • valoare maximă eligibilă aferentă unui proiect: 410.000,00 lei.

Valoarea asistenţei financiare nerambursabile se calculează  în funcție de tipul de finanţare al fiecărei entități care are calitatea de membru al parteneriatului, astfel:

 • Finanțare din bugetele locale - 98,0000% din totalul cheltuielilor eligibile gestionate (este compusă din valoarea finanţării nerambursabile din partea UE şi cofinanţarea publică asigurată de la bugetul de stat). 
 • Finanțare integrală/parțială din venituri proprii - 98,0000% din totalul cheltuielilor eligibile gestionate (este compusă din valoarea finanţării nerambursabile din partea UE şi cofinanţarea publică asigurată de la bugetul de stat). 
 • Finanțare din fonduri private - 98,0000% din totalul cheltuielilor eligibile gestionate (este compusă din valoarea finanţării nerambursabile din partea UE şi cofinanţarea publică asigurată de la bugetul de stat).

Valoarea cofinanțării proprii a solicitantului/liderului/partenerilor pentru proiect reprezintă diferenţa între valoarea eligibilă şi valoarea asistenţei financiare nerambursabile.

În cazul proiectelor implementate în parteneriat, cofinanțarea trebuie asigurată de fiecare membru al parteneriatului prin aplicarea ratei de cofinanțare aferentă tipului de entitate la valoarea bugetului gestionat de aceasta din proiect.

 

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Depunerea proiectului

Depunerea cererilor de proiect se va realiza exclusiv prin aplicația MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare activă
Perioadă de depunere proiect:

14 aprilie 2021 - 30 iunie 2021

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Capacitate Administrativă

Axa prioritară:

Axa prioritară 2: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 24 iunie 2021
Ieri, 23 iunie 2021