Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCA 2.3 (CP 3/2017)

Beneficiari eligibili

 • ONG
 • Universitate
 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție publică
 • Asociaţii profesionale

Obiectiv specific

OS 2.3 Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia

Condiții beneficiari eligibili și parteneriate

Solicitanții eligibili sunt autorități și instituții publice centrale şi anume:

 • Ministerul Justiției;
 • Consiliul Superior al Magistraturii;
 • Institutul Național al Magistraturii;
 • Școala Națională de Grefieri;
 • Ministerul Public;
 • Uniunea Națională a Barourilor din România;
 • Uniunea Națională a Notarilor Publici din România;
 • Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești;
 • Consiliul de Mediere;
 • Curtea de Arbitraj;
 • Asociații profesionale cu activitate în domeniul justiției;
 • ONG-uri cu activitate în domeniul justiției.

Parteneri eligibili pot fi:

 • Instituții din sistemul judiciar;
 • Autorități ale administrației publice centrale;
 • ONG-uri;
 • Instituții de învățământ superior acreditate;
 • Academia Română.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Lista orientativă a acțiunile prevăzute în POCA ce pot fi transpuse în activități în cadrul proiectelor sunt prezentate mai jos:

 • Dezvoltarea şi aplicarea de politici îmbunătățite de acordare a asistenţei juridice, de evaluare a calităţii şi monitorizare a asistenţei;
 • Organizarea de campanii de informare, educație juridică și conștientizare, elaborarea de ghiduri/materiale informative cu privire la prevederile noilor coduri, drepturile cetățenilor, promovarea informațiilor privind instituțiile din sistemul judiciar și serviciile oferite de acestea (ex. spoturi publicitare, materiale informative, pagini web interactive, aplicații mobile, alte acțiuni în acest sens), o atenţie deosebită urmând a fi acordată grupurilor vulnerabile (femei, copii, comunități defavorizate etc.);
 • Dezvoltarea și diversificarea paletei de servicii de consiliere și asistență juridică adecvate nevoilor cetățeanului, prin cooperare cu autorități ale administrației publice centrale și locale/ alte entități cu competențe în domeniu/ societatea civilă;
 • Promovarea și consolidarea metodelor alternative de soluționare a litigiilor prin derularea de campanii de informare a beneficiarii actului de justitie și magistraților, acțiuni de formare a practicienilor dreptului;
 • Îmbunătățirea activității de executare a hotărârilor judecătorești prin îmbunătăţirea cadrului normativ referitor la organizarea şi funcţionarea corpului executorilor judecătoreşti și dezvoltarea de aplicaţii IT care să ofere informații despre stadiul executării unei hotărâri judecătorești, tabloul executorilor judecătorești la nivel național, activitatea acestora etc., în vederea îmbunătățirii managementului instituțional al executorilor judecătorești.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Având în vedere faptul că, în cadrul acestei cereri de proiecte, se finanțează proiecte cu acoperire națională, care sunt în beneficiul ambelor categorii de regiuni, respectiv regiunea mai dezvoltată (regiunea București-Ilfov) și regiunile mai puțin dezvoltate (restul regiunilor de dezvoltare), finanțarea acestora se va face atât din alocarea pentru regiunea mai dezvoltată, cât și din cea pentru regiunea mai puțin dezvoltată, utilizând principiul proporționalității programului.

Ținând cont de distribuția FSE între cele două categorii de regiuni de 19,36% pentru regiunea mai dezvoltată și 80,64% pentru regiunea mai puțin dezvoltată, pro-rata aplicabilă valorii eligibile a proiectelor este de 20,32274321% pentru regiunea mai dezvoltată și de 79,67725679% pentru regiunea mai puțin dezvoltată.

Pondere medie UE din total eligibil este de 83,98386251%.

 • Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect: 3.500.000,00 lei  
 • Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect: 7.500.000,00 lei

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Depunerea proiectului

Depunerea cererilor de finanțare se va face, în urma Corrigendum-ului nr. 1 publicat în data de 22.03.2017, exclusiv prin intermediul sistemului informatic MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană