Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCA 1.2

Beneficiari eligibili

 • ONG
 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție publică
 • Autoritate administrativă autonomă
 • Institut de cercetare
 • Academia Română
 • Instituție de învățământ

Obiectiv specific

OS 1.2 Dezvoltarea și implementarea de politici și instrumente unitare și moderne de management al resurselor umane 

Condiții beneficiari eligibili

Solicitanții eligibili sunt:

 • Agenția Națională a Funcționarilor Publici;
 • Secretariatul General al Guvernului;
 • Ministerul Muncii și Justiției Sociale.

Parteneri eligibili sunt:

 • autorități și instituții publice centrale;
 • autorități administrative autonome;
 • ONG-uri;
 • parteneri sociali;
 • instituții de învățământ superior acreditate și de cercetare;
 • Academia Română.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Acțiunile prevăzute în POCA ce pot fi transpuse în activități în cadrul proiectelor sunt prezentate mai jos. Această listă este orientativă:

 • Cadru legal și instituțional privind managementul resurselor umane:
  • studii, analize pentru revizuirea cadrului legal, instituţional şi funcţional aferent managementului personalului din administraţia publică;
  • susținerea clarificării rolurilor şi responsabilităţilor asociate fiecărei categorii de personal și revizuirea în consecință a legislației;
  • susținerea standardizării competenţelor/și introducerea cadrelor de competențe în domenii strategice de desfășurare a activităților în administraţie;
  • studii, analize pentru fundamentarea politicilor și strategiilor în domeniul managementului resurselor umane;
  • analiza situației curente a actualelor sisteme de recrutare, evaluare, formare/perfecționare și dezvoltare a carierei în funcția publică;
  • susținerea revizuirii reglementărilor privind managementul unitar al personalului din administrația publică, inclusiv recrutare și evaluare;
  • sprijin pentru redefinirea sistemului de formare profesională;
  • revizuirea politicilor motivaționale în domeniul resurselor umane în administrația publică, inclusiv a oportunităților de carieră.
 • Instrumente moderne de management al resurselor umane pentru creșterea profesionalismului și a atractivității administrației publice:
  • dezvoltarea de instrumente, mecanisme, ghiduri, proceduri pentru implementarea reglementărilor de management al resurselor umane;
  • dezvoltarea, monitorizarea și coordonarea de mecanisme și instrumente de punere în aplicare a politicilor și strategiilor de resurse umane;
  • dezvoltarea de competențe la nivelul personalului, care are atribuții în ceea ce privește deciziile de resurse umane şi gestionarea resurselor umane;
  • promovarea bunelor practici în administraţia publică şi încurajarea schimbului de experienţă, a networking-ului cu privire la managementul resurselor umane;
  • susținerea dezvoltării Sistemului naţional unic de evidenţă a ocupării în administraţia publică.​

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

 • Acest apel de proiecte are o alocare financiară eligibilă orientativă de 60.000.000,00 lei. 
 • Valoarea finanțării din FSE rezultă din însumarea valorilor calculate, pentru fiecare tip de regiune, prin aplicarea formulelor de mai jos:
Regiune Solicitanți eligibili Valoarea finanțării din FSE
mai dezvoltată

 

Beneficiari ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi ai bugetelor fondurilor speciale şi entităţile aflate în subordine sau în coordonare finanţate integral din bugetele acestora

=valoarea eligibilă a proiectului * 19,36% * 80%
mai puțin dezvoltată =valoarea eligibilă a proiectului * 80,64% * 85%

 

 • Valoarea contribuţiei minime suportată de către solicitant rezultă din însumarea valorilor calculate, pentru fiecare tip de regiune, prin aplicarea formulelor de mai jos:
Regiune Solicitanți eligibili Contribuție solicitant
mai dezvoltată Beneficiari ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi ai bugetelor fondurilor speciale şi entităţile aflate în subordine sau în coordonare finanţate integral din bugetele acestora =valoarea eligibilă a proiectului * 19,36% * 20%
mai puțin dezvoltată =valoarea eligibilă a proiectului * 80,64% * 15%

Alte informații specifice

Proiectele depuse în cadrul acestei cereri de proiecte ce au obținut după parcurgerea etapei de evaluare cel puțin 60 de puncte (minimul acceptat pentru ca proiectele să fie finanțate în cadrul POCA), vor intra în etapa de contractare ulterior acordului exprimat de către Comisia Europeană asupra Strategiei privind dezvoltarea funcţiei publice 2016-2020 menționată mai sus.

Durata maximă de implementare a proiectului este de 26 de luni, cu posibilitate de prelungire de până la maxim 12 luni, pe parcursul implementării, în cazuri temeinic justificate, și din motive care nu sunt imputabile exclusiv beneficiarului/partenerului/partenerilor, cu acordul prealabil al AM POCA.

 

Depunerea proiectului

Fişa de proiect se va depune până la data de 1 martie 2017 în format letric, semnat și ștampilat de către reprezentantul legal.  

Solicitanții trebuie să păstreze o copie a  exemplarului original al fișei de proiect înaintată AM POCA.

Fişa de proiect poate fi depusă:

 • Prin poştă (inclusiv servicii de curierat), cu confirmare de primire, la adresa: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, Direcţia pentru Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Piaţa Revoluţiei nr.1A, intrarea D, sector 1 Bucureşti, cod poştal 010086, cu menționarea cererii de proiecte nr. IP6/2016 (MySMIS: POCA/95/1/2)

sau

 • Personal sau prin intermediul unei persoane desemnate la adresa menţionată mai sus.

Pentru cererile de finanțare ce derivă din fișele de proiect agreate de AM POCA, termenul de depunere este 31 martie 2017.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

28 decembrie 2016 - 12 aprilie 2017

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Capacitate Administrativă

Axa prioritară:

Axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Ieri, 10 iulie 2020
09 iulie 2020