Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCA 1.1 - IP 17/2019

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • ONG
 • Universitate
 • Autoritatea publică centrală
 • Autoritate administrativă autonomă
 • Institut de cercetare
 • Academia Română
 • Instituție de învățământ
 • Organizaţii sindicale, patronate, federații

Obiectiv specific

OS 1.1 Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP

Condiții beneficiari eligibili

Pot solicita finanțare în cadrul acestui apel:

 • Secretariatul General al Guvernului;
 • Ministerul Apelor și Pădurilor;
 • Ministerul Mediului;
 • Ministerul Educației Naționale;
 • Ministerul Afacerilor Interne;
 • Ministerul Muncii și Justiției Sociale.

Pot fi parteneri următoarele categorii de instituții:

 • autorități și instituții publice centrale;
 • autorități administrative autonome;
 • structuri asociative ale autorităților administrației publice locale;
 • ONG-uri;
 • parteneri sociali (organizații sindicale, organizații patronale, precum și formele de asociere ale acestora cu personalitate juridică);
 • instituții de învățământ superior acreditate și de cercetare;
 • Academia Română. 

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Tipuri de acţiuni orientative:

 • Planificarea strategică și bugetarea pe programe la nivel central:
  • elaborarea, actualizarea procedurilor, metodologiilor privind planificarea strategică și bugetarea pe programe;
  • elaborarea documentelor strategice la nivelul ministerelor prioritare enumerate în AP 2014-2020 și a instituțiilor publice care au în responsabilitate condiționalități ex-ante;
  • susținerea implementării bugetării pe programe în special la nivelul ministerelor prioritare enumerate în AP 2014-2020;
  • dezvoltarea și implementarea de mecanisme de coordonare în cadrul și între diferitele niveluri administrative, de cooperare și consultare între actorii relevanţi;
  • dezvoltarea de instrumente/mecanisme pentru eficientizarea cheltuielilor publice și a sistemului de colectare a veniturilor și taxelor.
 • Dezvoltarea de sisteme și instrumente de management:

  • stabilirea și implementarea acțiunilor necesare consolidării cadrului legislativ pentru implementarea managementului calității la nivelul administrației publice;
  •  implementarea managementului calității și performanței în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, respectiv CAF și/sau ISO 9001; CAF și BSC; ISO 9001 și BSC; CAF, ISO 9001 și BSC;
  • realizarea de analize, studii în vederea identificării și dezvoltării de mecanisme și instrumente de îmbunătățire a proceselor decizionale;
  • realizarea de ghiduri, manuale, organizarea de acțiuni de identificare, promovare și diseminare a bunelor practici (ex. benchmarking/bench-learning), a inovării și networking-ului în administrația publică.
 • Îmbunătățirea politicilor publice și creșterea calității reglementărilor:

  • realizarea de studii, analize de impact (inclusiv testul IMM, după caz) și evaluări sistemice ale cadrului de reglementare pe domenii specifice, pentru fundamentarea politicilor publice și creșterea calității reglementărilor;
  • realizarea de studii, analize, instrumente pentru clarificarea mandatelor, rolurilor și competentelor, atat la nivelul aceluiasi palier administrativ, cat și intre palierele administrative;
  • elaborarea de mecanisme de coordonare, monitorizare și evaluare a exercitării competențelor autorităților și instituțiilor publice;
  • dezvoltarea și implementarea de sisteme, proceduri și mecanisme pentru coordonare și consultare cu factorii interesați privind implementarea, monitorizarea și evaluarea politicilor și strategiilor;
  • sistematizarea și simplificarea fondului activ al legislației, conform SMBR.
 • Simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni și mediul de afaceri:

  • ​simplificarea poverii administrative ce afectează mediul de afaceri;

  • simplificarea procedurilor administrative pentru cetățeni;

 • Dezvoltarea abilităților și cunoștințelor personalului din autoritățile și instituțiile publice centrale (inclusiv a factorilor de decizie la nivel politic) pentru susținerea acțiunilor din cadrul acestui obiectiv specific; schimburi de experiență/networking cu autorități/instituții/organisme ale administrațiilor publice naționale și internaționale.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea financiară eligibilă orientativă este de 230.000.000,00 lei.

La nivelul unui proiect următoarele praguri valorile sunt aplicabile:

 • Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect: 500.000,00 lei;
 • Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect: 30.000.000,00 lei.

Valoarea finanțării nerambursabile acordată este diferențiată  pe  cele două categorii de regiuni, astfel:

 • pentru regiunea mai dezvoltată este de maxim 80% din totalul cheltuielilor eligibile;
 • pentru regiunile mai puțin dezvoltate este de maxim 85% din totalul cheltuielilor eligibile.

Valoarea cofinanțării proprii a solicitantului/liderului/partenerilor pentru proiect reprezintă diferenţa între valoarea eligibilă şi valoarea asistenţei financiare nerambursabile.

În cazul proiectelor implementate în parteneriat, cofinanțarea trebuie asigurată de fiecare membru al parteneriatului prin aplicarea ratei de cofinanțare aferentă tipului de entitate la valoarea bugetului gestionat de aceasta din proiect.

Depunerea proiectului

Termenul limită de depunere a fișelor de proiect este 16 septembrie 2019, ora 17.00, iar termenul de depunere a cererilor de finanțare, derivate din fișele de proiect acceptate, este 20 noiembrie 2019, ora 17.00.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană