Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCA 1.1 - IP 14/2019

Beneficiari eligibili

 • ONG
 • Universitate
 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție publică
 • Autoritate administrativă autonomă
 • Institut de cercetare
 • Academia Română
 • Instituție de învățământ
 • Organizaţii sindicale, patronate, federații

Obiectiv specific

OS 1.1 Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP

Condiții beneficiari eligibili

Pot solicita finanțare în cadrul acestui apel:

 • autorități și instituții publice centrale, așa cum sunt ele adresate în SCAP și în SMBR;
 • autorități administrative autonome;

Pot fi parteneri următoarele categorii de instituții:

 • autorități și instituții publice centrale;
 • autorități administrative autonome;
 • structuri asociative ale autorităților administrației publice locale;
 • ONG-uri;
 • parteneri sociali (organizații sindicale, organizații patronale, precum și formele de asociere ale acestora cu personalitate juridică);
 • instituții de învățământ superior acreditate și de cercetare;
 • Academia Română. 

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Planificarea strategică și bugetarea pe programe la nivel central:

 • elaborarea, actualizarea procedurilor, metodologiilor privind planificarea strategică și bugetarea pe programe;
 • elaborarea documentelor strategice la nivelul ministerelor prioritare enumerate în AP 2014-2020 și a instituțiilor publice care au în responsabilitate condiționalități ex-ante;
 • susținerea implementării bugetării pe programe în special la nivelul ministerelor prioritare enumerate în AP 2014-2020;
 • dezvoltarea și implementarea de mecanisme de coordonare în cadrul și între diferitele niveluri administrative, de cooperare și consultare între actorii relevanţi;
 • dezvoltarea de instrumente/mecanisme pentru eficientizarea cheltuielilor publice și a sistemului de colectare a veniturilor și taxelor;

Dezvoltarea de sisteme și instrumente de management:

 • stabilirea și implementarea acțiunilor necesare consolidării cadrului legislativ pentru implementarea managementului calității la nivelul administrației publice;
 •  implementarea managementului calității și performanței în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, respectiv CAF și/sau ISO 9001; CAF și BSC; ISO 9001 și BSC; CAF, ISO 9001 și BSC;
 • realizarea de analize, studii în vederea identificării și dezvoltării de mecanisme și instrumente de îmbunătățire a proceselor decizionale;
 • realizarea de ghiduri, manuale, organizarea de acțiuni de identificare, promovare și diseminare a bunelor practici (ex. benchmarking/bench-learning), a inovării și networking-ului în administrația publică.

Îmbunătățirea politicilor publice și creșterea calității reglementărilor

 • realizarea de studii, analize de impact (inclusiv testul IMM, după caz) și evaluări sistemice ale cadrului de reglementare pe domenii specifice, pentru fundamentarea politicilor publice și creșterea calității reglementărilor;
 • realizarea de studii, analize, instrumente pentru clarificarea mandatelor, rolurilor și competentelor, atat la nivelul aceluiasi palier administrativ, cat și intre palierele administrative;
 • elaborarea de mecanisme de coordonare, monitorizare și evaluare a exercitării competențelor autorităților și instituțiilor publice;
 • dezvoltarea și implementarea de sisteme, proceduri și mecanisme pentru coordonare și consultare cu factorii interesați privind implementarea, monitorizarea și evaluarea politicilor și strategiilor;
 • sistematizarea și simplificarea fondului activ al legislației, conform SMBR;

Simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni și mediul de afaceri:

 • simplificarea poverii administrative ce afectează mediul de afaceri;
 • simplificarea procedurilor administrative pentru cetățeni.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

 

 

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea financiară eligibilă orientativă este de 300.000.000,00 lei.

La nivelul unui proiect următoarele praguri valorile sunt aplicabile:

 • Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect: 500.000,00 lei;
 • Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect: 30.000.000,00 lei.

Depunerea proiectului

Fișa de proiect poate fi depusă începând cu data lansării oficiale a cererii de proiecte. Sesiunea de depunere a fișelor de proiect va rămâne deschisă până la data de 28 februarie 2019, ora 17.00.

Fișa de proiect se va transmite exclusiv în format electronic, semnată de către reprezentantul legal sau un împuternicit la adresa de mail fisedeproiect@poca.ro, cu menționarea, în subiectul mesajului, cererea de proiecte POCA/513/1/1/(IP14/2018).

Cererea de finanțare se va depune, exclusiv prin aplicația MySMIS2014, până la data de 26 aprilie 2019, ora 14.00.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană