Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCA 1.1 - IP 12/2018

Beneficiari eligibili

 • ONG
 • Universitate
 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție publică
 • Autoritate administrativă autonomă
 • Institut de cercetare
 • Academia Română
 • Instituție de învățământ
 • Organizaţii sindicale, patronate, federații

Obiectiv specific

OS 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP

Condiții beneficiari eligibili și parteneriate

Pot solicita finanțare în cadrul acestui apel:

 • autorități și instituții publice centrale, așa cum sunt ele adresate în SCAP și în SMBR;
 • autorități administrative autonome;

Pot fi parteneri următoarele categorii de instituții:

 • autorități și instituții publice centrale;
 • autorități administrative autonome;
 • structuri asociative ale autorităților administrației publice locale;
 • ONG-uri;
 • parteneri sociali (organizații sindicale, organizații patronale, precum și formele de asociere ale acestora cu personalitate juridică);
 • instituții de învățământ superior acreditate și de cercetare;
 • Academia Română.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Acțiunile prevăzute în program ce pot fi transpuse în activități în cadrul proiectelor sunt prezentate mai jos. Această listă este orientativă și are rolul de a ghida în formularea activităților / acțiunilor din proiect:

 • Planificarea strategică și bugetarea pe programe la nivel central:

  • elaborarea, actualizarea procedurilor, metodologiilor privind planificarea strategică și bugetarea pe programe;
  • elaborarea documentelor strategice la nivelul ministerelor prioritare enumerate în AP 2014-2020 și a instituțiilor publice care au în responsabilitate condiționalități ex-ante;
  • susținerea implementării bugetării pe programe în special la nivelul ministerelor prioritare enumerate în AP 2014-2020;
  • dezvoltarea și implementarea de mecanisme de coordonare în cadrul și între diferitele niveluri administrative, de cooperare și consultare între actorii relevanţi;
  • dezvoltarea de instrumente/mecanisme pentru eficientizarea cheltuielilor publice și a sistemului de colectare a veniturilor și taxelor.
 • Dezvoltarea de sisteme și instrumente de management:

  • stabilirea și implementarea acțiunilor necesare consolidării cadrului legislativ pentru implementarea managementului calității la nivelul administrației publice;
  •  implementarea managementului calității și performanței în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, respectiv CAF și/sau ISO 9001; CAF și BSC; ISO 9001 și BSC; CAF, ISO 9001 și BSC;
  • realizarea de analize, studii în vederea identificării și dezvoltării de mecanisme și instrumente de îmbunătățire a proceselor decizionale;
  • realizarea de ghiduri, manuale, organizarea de acțiuni de identificare, promovare și diseminare a bunelor practici (ex. benchmarking/bench-learning), a inovării și networking-ului în administrația publică.
 • Îmbunătățirea politicilor publice și creșterea calității reglementărilor:

  • realizarea de studii, analize de impact (inclusiv testul IMM, după caz) și evaluări sistemice ale cadrului de reglementare pe domenii specifice, pentru fundamentarea politicilor publice și creșterea calității reglementărilor;
  • realizarea de studii, analize, instrumente pentru clarificarea mandatelor, rolurilor și competentelor, atat la nivelul aceluiasi palier administrativ, cat și intre palierele administrative;
  • elaborarea de mecanisme de coordonare, monitorizare și evaluare a exercitării competențelor autorităților și instituțiilor publice;
  • dezvoltarea și implementarea de sisteme, proceduri și mecanisme pentru coordonare și consultare cu factorii interesați privind implementarea, monitorizarea și evaluarea politicilor și strategiilor;
  • sistematizarea și simplificarea fondului activ al legislației, conform SMBR.
 • Simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni și mediul de afaceri:

  • ​simplificarea poverii administrative ce afectează mediul de afaceri:

   • continuarea reducerii sarcinilor administrative prin simplificarea legislației aferente domeniilor: muncă (forță de muncă, legislația muncii, pensii și asigurări sociale, securitate și sănătate în muncă), sănătate (farma, autorizare, inspecție sanitară), educație, mediu (schimbări climatice, silvicultură), justiție (registrul comerțului, profesii liberale), administrare fiscală, vamă, construcții;
   • măsurarea costurilor administrative generate pentru mediul de afaceri de către autoritățile din subordinea/coordonarea SGG și a Parlamentului, care nu au fost in dezvoltarea și implementarea de noi instrumente de măsurare și reducere a birocrației (depistarea poverilor administrative, măsurarea costurilor de conformare, ghilotina reglementărilor) incluse în măsurători anterioare;
   • dezvoltarea și implementarea de noi instrumente de măsurare și reducere a birocrației (depistarea poverilor administrative, măsurarea costurilor de conformare, ghilotina reglementărilor).
  • simplificarea procedurilor administrative pentru cetățeni:

   • implementarea măsurilor ce vizează capacitatea administrativă din Planul Integrat pentru Simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetățenilor (în concordanță cu SCAP);
   • realizarea de analize pentru a identifica serviciile publice care pot fi furnizate într-o manieră integrată (ex. one-stop-shop) la nivel de sector și/sau la nivel administrativ.
 • Dezvoltarea abilităților și cunoștințelor personalului din autoritățile și instituțiile publice centrale (inclusiv a factorilor de decizie la nivel politic) pentru susținerea acțiunilor din cadrul acestui obiectiv specific; schimburi de experiență/networking cu autorități/instituții/organisme ale administrațiilor publice naționale și internaționale.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea financiară eligibilă orientativă este de 1.000.000.000,00 lei.

La nivelul unui proiect următoarele praguri valorile sunt aplicabile:

 • Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect: 500.000,00 lei;
 • Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect: 30.000.000,00 lei.

Valoarea asistenţei financiare nerambursabile (contribuţia financiară solicitată)  a solicitantului / liderului / partenerilor, aferentă bugetului gestionat de fiecare dintre aceştia, se calculează  în funcție de tipul de finanţare al fiecărei entități care are calitatea de membru al parteneriatului, astfel:

 • Finanțare integrală din bugetul de stat - 83,9839% din totalul cheltuielilor eligibile gestionate, finanţare nerambursabilă din partea UE. Procentul de 83,9839% este denumit „Intensitatea intervenției”  în Sistemul informatic MySMIS.
 • Finanțare integrală/parțială din venituri proprii - 98,0000% din totalul cheltuielilor eligibile gestionate (este compusă din valoarea finanţării nerambursabile din partea UE şi cofinanţarea publică asigurată de la bugetul de stat). Procentul de 98,0000%  este denumit „Intensitatea intervenției”  în Sistemul informatic MySMIS.
 • Finanțare din fonduri private -  98,0000% din totalul cheltuielilor eligibile gestionate (este compusă din valoarea finanţării nerambursabile din partea UE şi cofinanţarea publică asigurată de la bugetul de stat). Procentul de 98,0000%  este denumit „Intensitatea intervenției”  în Sistemul informatic MySMIS.

Valoarea cofinanțării proprii a solicitantului / liderului / partenerilor pentru proiect reprezintă diferenţa între valoarea eligibilă şi valoarea asistenţei financiare nerambursabile.

În cazul proiectelor implementate în parteneriat, cofinanțarea trebuie asigurată de fiecare membru al parteneriatului prin aplicarea ratei de cofinanțare aferentă tipului de entitate la valoarea bugetului gestionat de aceasta din proiect.

! În cazul în care Casa Națională de Asigurări de Sănătate va depune o cerere de finanțare, limita maximă pentru proiect nu i se aplică. Valoarea maximă eligibilă a proiectului depus de CNAS nu va depăși, în schimb, 350.000.000,00 lei.

! Proiectele ce vor fi finanțate în cadrul acestei cereri de proiecte trebuie să fie naționale (în beneficiul regiunilor mai puțin dezvoltate și al regiunii mai dezvoltate) și să îndeplinească condițiile stabilite în ghid.

Depunerea proiectului

Fișa de proiect poate fi depusă începând cu data lansării oficiale a cererii de proiecte. Sesiunea de depunere a fișelor de proiect va rămâne deschisă până la data de 20 septembrie 2018, ora 17.00.

Fișa de proiect se va transmite exclusiv în format electronic, semnată de către reprezentantul legal sau un împuternicit la adresa de mail fisedeproiect@poca.ro, cu menționarea, în subiectul mesajului, cererea de proiecte POCA/399/1/1/(IP12/2018).

Cererea de finanțare se va depune, exclusiv prin aplicația MySMIS2014, până la data de 20 noiembrie 2018, ora 17.00.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană