Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCA 1.4

Beneficiari eligibili

 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție publică

Obiectiv specific

OS 1.4 Creșterea transparenței și responsabilității sistemului de achiziții publice în vederea aplicării unitare a normelor și procedurilor de achiziții publice și reducerea neregulilor în acest domeniu

Condiții beneficiari eligibili

Poate solicita finanțare în cadrul acestui apel:

 • Agenția Națională pentru Achiziții Publice.

Pot fi parteneri următoarele instituții:

 • Institutul Național de Administrație;
 • Agenția Națională a Funcționarilor Publici;
 • Autorități și instituții publice.

Activități/Cheltuieli eligibile

Tipuri de acțiuni orientative:

 • Măsuri care urmăresc să îmbunătățească, cadrul legal și instituțional în domeniul achizițiilor publice:

  • studii, analize pentru identificarea opțiunilor adecvate de reformă a cadrului legal, instituțional și funcțional de achiziții publice;
  • dezvoltarea de documentații standardizate de achiziții publice;
  • identificarea actualelor suprapuneri de competențe, posibile surse de conflicte inter-instituționale și clarificarea responsabilităților instituțiilor responsabile de achizițiile publice;
  • dezvoltarea de mecanisme și proceduri care urmăresc să îmbunătățească cooperarea intra și inter-instituțională;
 • Sprijin pentru măsuri care să vizeze îmbunătățirea pregătirii și managementului procedurilor de achiziții publice și asigurarea executării corecte a contractelor:

  • actualizarea/revizuirea ghidurilor de bune practici utilizate pentru derularea procedurilor de achiziții publice;
  • identificarea de măsuri pentru dezvoltarea unei piețe de achiziții mai competitive;
  • stabilirea de sisteme de monitorizare și gestionare a achizițiilor publice;
  • accesibilizarea și apropierea de utilizatori a practicii judiciare, în special a deciziilor CNSC;
  • dezvoltarea de măsuri pentru promovarea achizițiilor verzi;
  • susținerea de măsuri active de prevenire și detectare a conflictului de interese, inclusiv pentru contracte cu finanțare națională (ex. eficientizarea controalelor ex-ante, promovarea independenței și creșterea transparenței proceselor);
  • măsuri specifice privind verificarea și controlul achizițiilor publice;
  • identificarea și promovarea bunelor practici;
  • susținerea dezvoltării de documente strategice;
 • Dezvoltarea competențelor și cunoștințelor personalului din autoritățile și instituțiile publice (inclusiv decidenți politici):

  • training, (ex. privind prospectarea pieței, estimarea valorii contractului, probleme specifice de legislație UE – ex. modificări ale contractelor, pregătirea specificațiilor tehnice, definirea criteriilor adecvate de selecție și atribuire, evaluarea ofertelor),
  • schimburi de experiență/networking cu autorități/instituții/organisme ale administrațiilor publice naționale și internaționale.schimburi de experiență/networking cu autorități/instituții/organisme ale administrațiilor publice naționale și internaționale.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea financiară eligibilă este de 130.000.000 lei.

Având în vedere faptul că, în cadrul acestei cereri de proiecte, sunt eligibile doar proiectele cu acoperire națională, care sunt în beneficiul ambelor categorii de regiuni, respectiv regiunea mai dezvoltată (regiunea București-Ilfov) și regiunile mai puțin dezvoltate (restul regiunilor de dezvoltare), finanțarea acestora se va face atât din alocarea FSE pentru regiunea mai dezvoltată, cât și din cea pentru regiunea mai puțin dezvoltată, utilizând principiul proporționalității programului. Ținând cont de distribuția FSE între cele două categorii de regiuni de 19,36% pentru regiunea mai dezvoltată și 80,64% pentru regiunea mai puțin dezvoltată, pro-rata aplicabilă valorii eligibile a proiectelor este de 20,32274321% pentru regiunea mai dezvoltată și de 79,67725679% pentru regiunea mai puțin dezvoltată.

Valoarea finanțării nerambursabile, din partea UE, acordată este, la rândul ei, diferențiată pe cele două categorii de regiuni, conform art. 120 din Reg. (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, astfel:

 • pentru regiunea mai dezvoltată este de maxim 80% din totalul cheltuielilor eligibile;
 • pentru regiunile mai puțin dezvoltate este de maxim 85% din totalul cheltuielilor eligibile.

De asemenea, solicitantul/liderul/partenerii trebuie să contribuie la valoarea totală eligibilă a proiectului propus cu o anumită sumă, ce se constituie în cofinanțare proprie care reprezintă diferenţa între valoarea eligibilă şi valoarea asistenţei financiare nerambursabile.

Pentru mai multe detalii consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Depunerea proiectului

Fișa de proiect poate fi depusă începând cu data lansării oficiale a cererii de proiecte. Sesiunea de depunere a fișelor de proiect va rămâne deschisă până la data de 12 noiembrie  2018, ora 17.00.

Fișa de proiect se va transmite exclusiv în format electronic, semnată de către reprezentantul legal sau un împuternicit la adresa de mail fisedeproiect@poca.ro, cu menționarea, în subiectul mesajului, cererea de proiecte POCA/355/1/4/(IP11/2018). Este responsabilitatea solicitantului să transmită cererea de finanțare în termenul stabilit mai sus.

Cererea de finanțare se va depune, exclusiv prin aplicația MySMIS2014până la data de 14 decembrie 2018, ora 14.30.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană