Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect PTJ – Investiții dezvoltare IMM-uri cu crearea de locuri de muncă - Galați

Beneficiari eligibili

 • Microîntreprindere
 • IMM

Informații despre apel

Program  TRANZIȚIE JUSTĂ 2021-2027

Prioritatea - Atenuarea impactului socio-economic al tranziției la neutralitatea climatică

Obiectiv Specific A - Permite regiunilor și cetățenilor să facă față efectelor sociale, asupra ocupării forței de muncă, economice și de mediu ale tranziției către țintele energetice și climatice ale Uniunii pentru 2030 și o economie neutră din punct de vedere climatic a Uniunii până în 2050, în temeiul Acordului de la Paris (FTJ)

Acțiunea Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului

Componenta – Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină  creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă

APEL  PTJ/P4/1.1/1.A/GL (Galați)

Programul Tranziție Justă (PTJ) răspunde nevoilor de investiții definite la nivelul planurilor teritoriale pentru o tranziție justă (PTTJ), pentru județele Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș, teritorii identificate în anexa D a Raportului de țară aferent anului 2020, pentru a fi sprijinite din Fondul pentru o Tranziție Justă, în perioada 2021 – 2027.

PTJ are ca obiectiv, în corelare cu strategiile de dezvoltare ale teritoriilor pentru perioada 2021 - 2027, sprijinirea unei diversificări economice durabile din punct de vedere al mediului, în special a sectorului antreprenorial productiv mic și mijlociu, inclusiv a antreprenoriatului feminin, în vederea creșterii competitivității și capacității economiilor locale afectate de a genera locuri de muncă durabile, sigure și cu un nivel de salarizare atractiv.

Prezentul ghid se aplică pentru acțiuni privind dezvoltarea investițiilor productive în IMM din cadrul priorităților 1-6 a PTJ 2021-2027, respectiv atenuarea impactului socio-economic al tranziției la neutralitatea climatică în județele Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș.

OBS: Apelurile de proiecte prevăzute de prezentul ghid vor fi lansate în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+,  distinct pentru fiecare  județ.

Prin prezenta fisa este descris apelul de proiecte PTJ/P4/1.1/1.A/GL (Galați). 

Informații suplimentare legate de Programul Tranziție Justă sunt disponibile pe pagina web a programului: https://mfe.gov.ro/ptj-21-27/ 

Prezentul apel este coordonat de  Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Tranziție Justă (AM PTJ). 

Condiții de eligibilitate

Investițiile propuse trebuie să se încadreze în următorul obiectiv specific și domeniu de aplicare:

Obiectivul specific unic

JSO8.1. A permite regiunilor și cetățenilor să facă față efectelor sociale, asupra ocupării forței de muncă, economice și de mediu ale tranziției către țintele energetice și climatice ale Uniunii pentru 2030 și o economie neutră din punct de vedere climatic a Uniunii până în 2050, în temeiul Acordului de la Paris. (FTJ)

Fondul asociat

Fondul de Tranziție Justă (FTJ) - oferă sprijin populației, economiilor și mediului din teritoriile care se confruntă cu provocări socioeconomice majore care decurg din procesul de tranziție către obiectivele Uniunii privind energia și clima pentru 2030, și către o economie a Uniunii neutră din punct de vedere climatic până în 2050.

FTJ sprijină obiectivul Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică în toate statele membre.

 

Forma de constituire a solicitantului

Solicitantul este o societate constituită în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, a fost înființată cel târziu la data de 31.12.2021 și nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare (2023) și în anul fiscal anterior (2022).

Societatea a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare (2022). Profitul din exploatare se referă la întreaga activitate a societății (i.e. indiferent de domeniul de activitate vizat de investiție).

Solicitantul se încadrează în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici sau mijlocii, în sensul prevederilor art. 4, alin. (1)  din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM-urilor, cu modificările și completările ulterioare,

 • Mijlocie: sub 250 de salariați şi o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 mil euro/active totale de până la 43 mil euro;
 • Mică: sub 50 de salariați şi o cifră de afaceri anuală netă/ active totale de până la 10 mil euro;
 • Microîntreprindere: sub 10 salariați şi o cifră de afaceri anuală netă/active totale de până la 2 mil euro;

Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 1, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.

Solicitantul să angajează să creeze numărul minim de locuri de muncă/valoarea finanțării nerambursabile acordate.

Zona geografică vizată 

Zona vizată de investițiile asociate apelurilor de proiecte reprezintă teritoriul administrativ al județului Galaţi, Regiune NUTS UAT județ Galați (RO224 – Galaţi). 

Zone vizate prioritar - comunitățile marginalizate în conformitate cu Atlasul comunităților marginalizate actualizat, atunci când va fi disponibil.

Teritoriile mai sus menționate sunt încadrate în cadrul categoriilor de regiuni mai puțin dezvoltate.

NOTA: Dacă la data deschiderii apelurilor de proiecte in MYSMIS, Atlasul Zonelor Rurale Marginalizate şi al Dezvoltării Umane Locale din România nu este actualizat, proiectul se va analiza pe baza documentului respectiv existent.

Sursa ATLAS existent: https://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Minister/F6_Atlas_Rural_RO_23Mar2016.pdf

O investiție se poate realiza la două (sau mai multe) locuri de implementare, atât timp cât sunt respectate toate condițiile de eligibilitate, iar proiectul nu constă, de fapt, în două (sau mai multe) investiții distincte sub umbrela unei singure cereri de finanțare.

Domeniul de activitate eligibil

Prin apelurile de proiecte lansate prin prezentul ghid se finanțează investiții numai în domeniile de activitate eligibile (clase  CAEN  ), așa cum sunt enumerate în Anexa 14.3 la prezentul ghid. La depunerea cererii de finanțare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul/domeniile de activitate eligibile vizat/e de investiție, înscris/e în obiectul de activitate (conform certificatului constatator ORC), indiferent dacă reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii.

La depunerea cererii de finanțare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul/domeniile de activitate eligibile vizat/e de investiție, autorizat/e la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului. Domeniul/domeniile de activitate (clase CAEN) în care se dorește să se realizeze investiția/proiectul trebuie declarat/e și autorizat/e distinct la locul de implementare a proiectului.

La depunerea cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă deja locul de implementare a proiectului înregistrat ca sediu principal sau secundar în zona vizată de apel.

Prin excepție, în cazul unei cereri de finanțare care presupune înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) ori activarea într-un nou domeniu de activitate (clasa CAEN) ca urmare a realizării investiției, solicitantul se va angaja (prin declarația de angajament) ca, până la finalizarea implementării proiectului, să înregistreze locul de implementare ca punct de lucru și/sau să autorizeze clasa/clasele CAEN vizată de investiție, la locul de implementare.

Investițiile propuse trebuie să fie investiții inițiale, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, cu modificările și completările ulterioare.

Investiția productivă este o investiție în capital fix sau bunuri imateriale pentru întreprinderi pentru producerea de bunuri, servicii și competențe, în contextul PTJ, contribuind astfel la formarea de capital și îmbunătățirea ocupării.

Proiectul trebuie să conducă la crearea de noi locuri de muncă, direct legate de investiția finanțată, ce trebuie menținute pe o perioadă de cel puțin 3 ani de la plata finală în cadrul proiectului sau in termenul prevăzut de ajutorul de stat, oricare intervine ultimul,  în zona vizată de apel. Cel puțin 75% din totalul de locuri de muncă create prin proiect, trebuie să vizeze persoane cu domiciliu/reședința în zona vizată de apel.

Perioada de implementare a proiectului nu poate depăsi 36 de luni, de la data semnării contractului de finanțare, să depășească data de 31 decembrie 2029.

Alocarea financiară și finanțarea acordată

În cadrul prezentului ghid, forma de sprijin acordată este grantul sub forma rambursării costurilor eligibile suportate efectiv de beneficiar și plătite pentru implementarea proiectului.

Alocarea financiară orientativă pentru fiecare din apelul  de proiecte PTJ/P4/1.1/1.A/GL (investiții productive IMM) GALAȚI  este de 84,633,938.00 euro.

Alocările sunt compuse din contribuția Fondului pentru Tranziție Justă (85%) și contribuția de la Bugetul de stat (15%).

Rata de cofinanțare

Pe fiecare din componentele finanțabile în cadrul apelurilor de proiecte lansate prin prezentul ghid, respectiv ajutorul regional și ajutorul de minimis:

     Apel/Regiune

Ajutor de stat regional

Ajutor de minimis

Microîntreprinderi

Întreprinderi mici

Întreprinderi mijlocii

PTJ/P4/1.1/1.A/GL (investiții productive IMM) GALATI

75%

75%

75%

90%

 

Pentru componenta finanțabilă prin ajutor de minimis, în cazul tuturor apelurilor, finanțarea se acordă în limita plafonului de minimis -  200.000 de euro / întreprindere unica  in ultimii 3 ani fiscali. 

Valoarea maximă/ minimă eligibilă/nerambursabilă a unui proiect 

Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 200 000 euro și maximum 5.000.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro , valabil la data lansării apelului de proiecte.

În funcție de valoarea finanțării nerambursabile solicitate, numărul minim de locuri de muncă (exprimat ca echivalent normă întreagă, ENI) obligatoriu a fi realizat este:

Apel PTJ

Valoarea finanțării nerambursabile solicitate

Numărul minim de locuri de muncă nou create

Criterii de prioritizare a locurilor de muncă create

PTJ/P4/1.1/1.A/GL

< 0,5 mil euro

3

 • Zonele defavorizate vizate de fiecare apel de proiecte în parte conform secțiunii 3.5 la prezentul ghid
 • Domeniile prioritizate pentru investițiile productive conform secțiunii 3.5 la prezentul ghid
 • Investițiile productive care integrează energia regenerabilă și/sau are în vedere măsuri ale economiei circulare
 • persoanele direct afectate de procesul de tranziție prin pierderea locului de muncă sau cele indirect afectate de tranziție din cauza competențelor neadecvate sau insuficient adecvate cererii, inclusiv cele care au ocupat un loc de muncă cu un nivel de pregătire de bază sau mediu, tinerii cu vârsta de până la 29 ani, persoanele cu vârsta de peste 55 de ani, femeile, membrii familiei monoparentale, membrii minorităților etnice, persoanele care se încadrează în categoria lucrătorilor defavorizați, a celor extrem de defavorizați și a lucrătorilor cu handicap.
 • Nivelul de pregătire  pentru locurile de muncă nou create

>= 0,5 mil euro și < 1 mil euro

6

>= 1 mil euro și < 1,5 mil euro

9

>= 1,5 mil euro și < 2 mil euro

12

>=2 mil euro și < 3,5 mil euro

 

24

 

>=3,5 mil euro și < 5 mil euro

36

Activități eligibile

În cadrul prezentului apel sunt sprijinite acțiuni privind dezvoltarea investițiilor productive în IMM, inclusiv crearea acestora.

Pe lângă elementele legate de dezvoltarea activității economice a IMM investițiile implică măsuri de creare a locurilor de muncă durabile, inclusiv formarea, perfecționarea și recalificarea persoanelor afectate de tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic.

Cheltuieli eligibile/neeligibile

În cadrul apelurilor de proiecte, se acordă următoarele categorii de ajutor de stat:

 • ajutor de stat regional pentru investiții
 • ajutor de minimis

Proiectul propus în cererea de finanțare trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiții în active corporale (construire/extindere si/sau dotare/ cu active corporale) finanțabile prin ajutor de stat regional. Este opțională includerea, în proiect, a investițiilor în active necorporale finanțabile prin ajutor de stat regional.

Valoarea eligibilă aferentă componentei finanțabile prin ajutor de minimis nu poate depăși 10% din valoarea eligibilă totală a investiției.

Tipuri de activități eligibile finanțabile prin ajutor de stat regional:

A. Investiții în active corporale:

 • lucrări de construire, extindere a spațiilor de producție/ prestare de servicii, inclusiv a utilităților generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
 • achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, cu excepția mijloacelor de transport;
 • achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul implementării măsurilor legate de contribuția la dezvoltarea durabilă punctate în cadrul evaluării tehnice și financiare- introducerea sau adoptarea de tehnologii verzi.

B. Investiții în active necorporale

 • brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice aferente investiției propuse, alte drepturi şi active similare, utilizate exclusiv în domeniul de activitate vizat de proiect. Programele informatice trebuie să fie legate de obiectul investiției inițiale.
 • valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 5% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului.

C. Costuri salariale

 • costurile cu salariile aferente pentru locurile de muncă create în urma unei investiţii iniţiale, calculate pe o perioadă de 24 de luni;
 • costurile salariale nu pot depăși costul brut aferent  salariului mediu brut, respectiv de 6.789 lei/lună/loc de muncă pentru o perioadă de maxim 24 de luni;

Tipuri de activități eligibile finanțabile prin ajutor de minimis:

a. Activități de formare profesională

 • formare profesională pentru activitatea asociată investiției inițiale: calificare, recalificare, formare continuă;
 • perfecționare sau specializare pentru activitatea de producţie, comercializare şi internaţionalizare, dezvoltare de competenţe privind managementul afacerii şi tehnologice pentru angajații aferenți locurilor de muncă nou create, în special pentru obținerea de competențe verzi sau competențe în domeniile și sectoarele emergente identificate pentru fiecare apel în parte.

*Activitățile de formare profesională trebuie să fie realizate de un furnizor de formare relevant acreditat la nivel național și/sau internațional și/sau să fie finalizate cu emiterea unui certificat individual de participare care să ateste durata și domeniul/temele de formare abordate.

b. Costuri salariale pentru locurile de muncă asociate investiției inițiale

 • in cazul în care nu sunt prevăzute costuri salariale în cadrul ajutorului de stat regional, pot fi eligibile costuri salariale pentru locurile de muncă asociate investiției inițiale, fără a depăși costul brut aferent salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023, respectiv de 6.789 lei, pentru un număr de 3 de locuri de muncă create pentru investiția inițială pe o perioadă de doi ani;

c. Activități de consultanță

- pentru pregătirea documentației de proiect: cerere de finanțare și/sau planului de afaceri elaborate înainte de semnarea contractului de finanțare;

- managementul proiectului (managementul execuţiei investiţiei sau administrarea contractului de execuție, realizarea procedurilor de achiziții, monitorizare și raportare, pregătirea cererilor de rambursare);

d. Activități de proiectare

 • pentru elaborarea documentațiilor necesare obținerii acordurilor, avizelor şi autorizațiilor aferente obiectivului de investiție;

e. Activități de asistență tehnică

 • ale proiectantului pe perioada implementării proiectului;
 • ale dirigintelui de șantier autorizat pentru verificarea execuției lucrărilor  de construcții și instalații;​

f. Activități de cercetare, dezvoltare, inovare în vederea prototipării și punerii pe piață a unor produse noi/inovative

g. Cheltuieli cu certificarea/recertificarea produselor, serviciilor, proceselor, de către un organism de certificare acreditat;

h. Activități care respectă principiul economiei circulare și sunt asociate investiției inițiale propuse a fi realizate prin proiect;

i. Activități privind realizarea cadastrului și intrarea în legalitate a proprietăților în scopul valorizării proprietății ca bază pentru imobilul asociat investiției inițiale în zonele defavorizate, dacă acestea se încadrează în perioada de eligibilitate a cheltuielilor pentru perioada 2021-2027;

j. Certificarea / recertificarea sistemelor de management al calității (ISO 9001), al mediului (ISO 14001), al siguranţei alimentelor (ISO 22000), al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale (ISO 45001), al securității informaţiilor (ISO/IEC 27001), al energiei (ISO 50001), al calității pentru dispozitive medicale (ISO 13485), al serviciilor IT (ISO/IEC 20000), al responsabilității sociale (SA 8000), simple sau integrate.

k. Activități obligatorii de informare şi publicitate aferente proiectului conform cerințelor de vizibilitate a proiectelor.

Cheltuieli cu serviciile de consultanță finanțabile prin ajutor de minimis, valoarea eligibilă nu poate depăși 7% din valoarea eligibilă totală a investiției.

Cheltuieli neeligibile

Următoarele costuri nu sunt eligibile:

- dobânzi pentru împrumuturi, cu excepția celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenții pentru rata dobânzii sau a unei subvenții pentru comisioanele de garantare;

- achiziționarea de terenuri cu o valoare mai mare de 10 % din cheltuielile totale eligibile ale operațiunii în cauză;

- taxa pe valoarea adăugată („TVA”), cu următoarele excepții:

- pentru operațiunile al căror cost total este mai mic de 5 000 000 EUR (inclusiv TVA);

- pentru operațiunile al căror cost total este mai mare de 5 000 000 EUR (inclusiv TVA), în cazul în care TVA-ul nu se recuperează în temeiul legislației naționale privind TVA;

- cheltuielile efectuate în sprijinul relocării nu sunt eligibile pentru o contribuție din fonduri;

- cheltuieli generale de administrație, costurile operaţionale, de funcţionare şi întreținere;

- cheltuieli aferente contribuției în natură; costuri cu salarizarea personalului, altul decât cele prevăzute de prezentul ghid și/sau peste limitele menționate;

- cheltuieli cu amortizarea; cheltuieli cu achiziția imobilelor deja construite

- cheltuielile cu dobânzile și penalități, cheltuieli de leasing; cheltuieli cu închirierea, altele decât cele prevăzute la cheltuielile generale de administrație;

- cheltuielile efectuate înainte de data depunerii cererii de finanţare, cu excepția celor aferente categoriei Servicii și categoriei Taxe de mai sus și a celor cu elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a proiectului tehnic;

- cheltuieli cu activităţi care au facut sau ar fi trebuit să facă obiectul unei proceduri de recuperare în urma transferului unei activităţi de producţie în afara zonei vizate de program.

- cheltuielile cu achiziţionarea autovehiculelor şi a mijloacelor de transport, aşa cum sunt ele clasificate în Subgrupa 2.3. „Mijloace de transport” din HG 2139/2004, indiferent de domeniul de activitate al solicitantului ori de domeniul de activitate în care se doreşte realizarea investiției propuse prin proiect, cu excepția Clasei 2.3.6. ”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat”;

- amenzi, penalități, cheltuieli de judecată şi cheltuieli de arbitraj;

- cheltuielile efectuate înainte de data depunerii cererii de finanțare, cu excepția costurilor de consultanță privind realizarea cererii de finanțare și a documentației tehnico economice aferente proiectului (dar nu mai veche de 2 ani de la data depunerii cererii de finanțare), comisioane, cote taxe, conform devizului general pentru obținerea autorizației de construire; 

Evaluare și selecție

1. Conformitate administrativă și eligibilitate

Verificarea conformității administrative este complet digitalizată, respectiv este realizată în mod automat prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, pe baza declarației unice generate de sistemul informatic MySMIS2021/ SMIS2021+.

2. Evaluarea tehnică şi financiară

Se realizează de către comisiile de evaluare constituite la nivelul OI PTJ, în conformitate cu criteriile de evaluare tehnică şi financiară prevăzute în cadrul Anexei 14.8 la prezentul ghid.

Cererile de finanțare care obțin mai puțin de 50 de puncte, pragul minim de calitate, în urma evaluării tehnice și financiare sunt respinse.

Proiectele care obțin pragul de excelență de cel puțin 80 de puncte în evaluarea tehnică și financiară și se încadrează în bugetul aferent fiecărui apel de proiecte în parte sunt introduse direct în etapa de verificare contractuală.

Depunerea proiectelor

Tipul de apel de proiecte: apelul de proiecte este de tip competitiv, cu termen limită de depunere, derulat prin platforma electronică MYSMIS.

Modalitatea de depunere a proiectelor - cererile de finanțare împreună cu anexele aferente se depun exclusiv prin sistemul informatic MySMIS 2021/SMIS2021+.

Pentru pregătirea proiectelor în vederea depunerii cererii de finanțare solicitantul de finanțare are la dispoziție o perioadă de 2 luni, calculate de la data publicării ghidului solicitantului. Un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare, în cadrul unui singur apel.

Ghidul a fost in consultare publică 10 zile calendaristice, începând cu data de 21.08.2023, respectiv până la data de 31.08.2023, ora 17.00.

Perioada de depunere a proiectelor este 20 decembrie 2023 - 20 mai 2024, ora 24:00.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană