Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect PR/NE/2023/PI2/RSO1.2/1 – Transformare digitală IMM

Beneficiari eligibili

 • Microîntreprindere
 • IMM

Informații despre apel

Programul Regional NORD-EST 2021-2027

Prioritatea 2 -  NORD-EST – O REGIUNE MAI DIGITALIZATĂ

Obiectiv Specific RSO 1.2.: Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice

Ghid: 1. Transformarea digitală a IMM-urilor orientată către creșterea intensității digitale

Apel:  PR/NE/2023/PI2/RSO1.2/1 – Digitalizare IMM din Regiunea Nord-Est 

Apelul urmărește creșterea nivelului de intensitate digitală a IMM-urilor din Regiunea Nord-Est care nu desfășoară activități în domeniul TIC prin realizarea de investiții pentru sprijinirea utilizării de instrumente, echipamente și servicii digitale prin: pagini proprii de internet, promovare digitală (Internet), găzduire tip cloud, e-facturare, e-comerț, digitalizarea comunicării cu consumatorul și/sau clientul, dezvoltarea de mail-room-uri digitale, digitalizarea colectării datelor etc. 

Prezentul apel-pilot dezvoltat in parteneriat cu Banca Mondiala, este coordonat de Agenția pentru Dezvoltare Regională a Nord-Est (Regiunea N-E) Piatra Neamț, Romania în calitate de Autoritate de Management pentru  AM PR Nord-Est  www.regionordest.ro     

Condiții de eligibilitate

Solicitanți eligibili - societățile comerciale (non-agricole) (cf. Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale) din categoria IMM-urilor (microîntreprindere, întreprindere mică sau mijlocie), înființate cel târziu la data de 03.01.2022 (inclusiv această dată) și care desfășoară activitate în alte sectoare decât TIC,  cu sediului social în Regiunea Nord-Est la momentul primei plăți din ajutorului acordat.

Nu sunt eligibile intreprinderile care au autorizate la momentul depunerii proiectului, coduri CAEN (activitate principală sau secundară), din domeniile urmatoare (cf. Anexa 7 - Lista coduri CAEN neeligibile):

 • agricultura, productie alimente, bauturi alcoolice (inclusiv servirea bauturilor), tutun;
 • fabricare calculatoare, echipamente periferice, de comunicatii, comert; activitati de reciclare si colectare deseuri;
 • productie software,  jocurilor de calculator, realizare a soft-ului la comanda, administrarea pagini web, activitati de telecomunicatii, consultanta in tehnologia informatiei;

Domeniile de activitate eligibile (clasele CAEN) aferente finanțării, alte sectoare decât TIC, la depunerea cererii de finanțare trebuie să  fie înscrise în obiectul de activitate (fie principală sau secundară) și să fie autorizate în locație de implementare a proiectului, cel târziu la momentul primei plăți a ajutorului. Codurile CAEN ale activităților eligibile pot fi autorizate și „la terți”, până cel târziu la momentul primei plăți a ajutorului, în cazul în care activitățile economice ce urmează a fi digitalizate nu au un loc prestabilit de desfășurare.

Solicitantul trebuie să aibă cel puțin un an fiscal integral (să fi fost înființat cel târziu la 03.01.2022) profit din exploatare (>0 lei) in 2022, să nu fi avut activitatea suspendată temporar oricând în anul 2023 și 2022. 

La depunerea cererii de finanțare, solicitantul trebuie să aibă locul de implementare a proiectului în Regiunea Nord-Est, înregistrat la ONRC cel mai târziu la data de 03.01.2023, astfel:

 • Microîntreprinderi - doar în mediul urban (inclusiv satele aparținătoare)
 • Întreprinderi mici și mijlocii –mediul urban sau rural

Regiunea de Dezvoltare NE (Nord-Est) cuprinde județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui.

Investițiile propuse în cadrul proiectului trebuie să conducă la atingerea unui nivel ridicat de intensitate digitală conform DESI 2019, respectiv cel puțin 7 dintre cele 12 tehnologii:

 1. Mai mult de 50% dintre persoanele angajate folosesc computere cu acces la internet în activitatea profesională;
 2. Apelează la servicii furnizate de către specialiști TIC (ca angajați proprii sau servicii externalizate);
 3. Conexiune internet cu viteză garantată de download de cel puțin 30 Mbps;
 4. Mai mult de 20% dintre persoanele angajate folosesc dispozitive mobile cu conexiune la internet;
 5. Deține un website sau o pagină de internet;
 6. Deține un website cu funcții complexe;
 7. Folosește o rețea de social media;
 8. Plătește pentru publicitate pe internet;
 9. Utilizează servicii CC (Cloud Computing) de complexitate ridicată sau cel puțin medie;
 10. Emite facturi electronice care permit procesarea automată;
 11. Vânzările provenite din activitatea de e-Commerce depășesc 1% din cifra de afaceri totală;
 12. Vânzările web business-to-consumer (B2C) depășesc 10% din totalul vânzărilor online;

Perioada de implementare a proiectului de după semnarea contractului este de maximum 12 luni, principalul contract de achiziție trebuie încheiat, in  maximum 6 luni.

Valoarea proiectului și finanțarea acordată

Alocarea financiară este de 31.000.000 Euro (FEDR + BS):

 • 26.350.000 Euro (FEDR)
 • 4.650.000  Euro  (BS) 

Cursul InforEuro luna August 2023 (1 Euro = 4,9308 Lei)

Valoarea sprijinului financiar nerambursabil

 • Minimum 15.000 Euro
 • Maximum 100.000 Euro;

Cuantumul cofinanțării acordate

- Rata de finanțare maxim 90%, în limita plafonului de minimisș

- Cofinanțarea minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile; 

Activități eligibile

Lista activităților eligibile:

 • servicii de consultanță/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de digitalizare de care are nevoie IMM-ul, cu condiția ca soluțiile tehnice identificate și descrise în Studiul de fezabilitate digitală, să facă obiectul investițiilor din cadrul proiectului aferent cererii de finanțare;
 • achiziționarea de hardware TIC și a altor dispozitive și echipamente aferente, inclusiv pentru E-Commerce, IoT (Internet of Things), etc., precum și cheltuieli de instalare, configurare și punere în funcțiune;
 • realizarea de rețele LAN/WiFi;
 • achiziționarea licențelor software, achiziționarea și/sau dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor software, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, pentru gestiune financiară, gestiunea furnizorilor, resurse umane, logistică, implementarea RPA (Robotic Process Automation), ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Mangement), pentru sisteme IoT (Internet of Things) și AI (Artificial Intelligence), soluții E-Commerce, mail-room-uri digitale, realitate virtuală/augmentată, tehnologii Blockchain, etc. și  integrarea acestora în BTP (Business Technology Platform), acolo unde este cazul;
 • achiziționarea unui website de prezentare a companiei;
 • servicii social media pe perioada implementării proiectului;
 • achiziționarea/utilizarea pe perioada de implementare a proiectului, a unui nume de domeniu nou;
 • servicii de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil;
 • achiziția de servicii de tip Cloud Computing pe perioada de implementare a proiectului;
 • achiziționarea de servicii pentru consolidarea securității cibernetice aplicabile pentru software/ găzduire/rețele, pe perioada de implementare a proiectului;
 • instruirea de către terți a personalului care va utiliza produsele implementate/achiziționate și a personalului care va asigura mentenanța, daca este cazul, în situația în care acest serviciu nu este inclus în prețul de furnizare al echipamentelor/software-ului;
 • servicii de auditare tehnică – un raport de audit tehnic care confirmă îndeplinirea/utilizarea tehnologiilor DESI 2019 asumate în cererea de finanțare;

Activități neeligibile - Achiziția de utilaje și echipamente pentru activitatea economică a firmei, care nu vizează  creșterea intensității digitale. 

Cheltuieli eligibile/neeligibile

Categorii și plafoane de cheltuieli eligibile

I. Cheltuieli directe

 1. servicii de consultanță/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de digitalizare  (max 5%);
 2. serviciile de auditare tehnică (max 2%);
 3. dotari hardware TIC și a altor dispozitive și echipamente aferente, inclusiv pentru E-Commerce, IoT (Internet of Things), etc., precum și cheltuieli de instalare, configurare și punere în funcțiune;
 4. cheltuieli aferente realizării rețelei LAN/WiFi;
 5. cheltuieli aferente achiziționării și/sau dezvoltării și/sau adaptării aplicațiilor/licențelor software, configurării și implementării bazelor de date, migrării și integrării diverselor structuri de date existente, pentru gestiune financiară, gestiunea furnizorilor, resurse umane, logistică, implementării RPA (Robotic Process Automation), ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Mangement), pentru sisteme IoT (Internet of Things) și AI (Artificial Intelligence), soluții E-Commerce, mail-room-uri digitale, realitate virtuala/augmentata, tehnologii Blockchain, etc. și  integrării acestora în BTP (Business Technology Platform), acolo unde este cazul;
 6. cheltuieli aferente achiziționării unui website de prezentare a companiei;
 7. cheltuieli cu servicii de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil;
 8. cheltuieli aferente instruirii personalului de către terți a (angajați ai solicitantului) care va utiliza produsele implementate/achiziționate și a personalului (angajați ai solicitantului) care va asigura mentenanța (max 2%).

II. Cheltuieli indirecte (7% din cheltuielile directe eligibile) - sub formă de rate forfetare

 1. servicii de consultanță pentru elaborarea documentațiilor proiectului, pentru managementul proiectului, inclusiv elaborarea documentațiilor necesare implementării proiectului;
 2. servicii de tip Cloud Computing pe perioada de implementare a proiectului;
 3. servicii pentru consolidarea securității cibernetice aplicabile pentru software/ găzduire/rețele, pe perioada de implementare a proiectului;
 4. servicii social media pe perioada implementării proiectului;
 5. cheltuieli aferente achiziționării /utilizării pe perioada de implementare a proiectului, a unui nume de domeniu nou;
 6. cheltuieli cu activitățile de informare si publicitate  obligatorii;

Taxa pe valoarea adăugată („TVA”) este eligibilă dacă este aferentă unor cheltuieli eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanțate și dacă nu este finanțată și din alte fonduri publice.

Cheltuieli neeligibile

În cadrul acestui apel de proiecte sunt neeligibile:

 • categoriile de cheltuieli prevăzute la art.10 din H.G.nr. 873/06.07.2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă,
 • cheltuieli efectuate înainte de 01.01.2021 în conformitate cu prevederile art. 63 alin (2) din Regulamentul (UE) 2021/1.060;
 • contribuția în natură;
 • cheltuieli care nu corespund particularităților/obiectivelor/activităților sprijinite aferente Priorității 2 a Programului Regional Nord-Est 2021-2027;
 • cheltuielile pentru investiții efectuate înainte de depunerea cererii de finanțare, cu excepția servicii de consultanță/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de digitalizare si pentru elaborarea și/sau managementul proiectului;

Criterii de evaluare și selecție

Cererile de finanțare vor intra în procesul de evaluare în ordinea depunerii și vor fi evaluate în conformitate cu procedura de evaluare, selecție și contractare.

Etape de verificare

1. Conformitate administrativă –  etapă complet digitalizată, realizată în mod automat prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021 in baza declarației unice;

2. Evaluarea tehnică și financiară

Punctarea cu 0 (zero) puncte la oricare dintre criteriile de selecție menționate expres în Anexa 11 - Grila de evaluare tehnica și financiară, duce la respingerea cererii de finanțare.

Pragul de calitate este de 60 de puncte, din cele maximum 100 puncte. Pentru acest apel de proiecte nu se aplică “pragul de excelentă”.

Depunerea proiectelor

Tip Apel „Pilot” la nivel Regional, dezvoltat în parteneriat cu Banca Mondială, de tip necompetitiv, cu termen limită de depunere, cu prag de calitate.

Derularea apelului de proiecte

A. Înainte de deschiderea apelului în MySMIS  21.08.2023 - 15.09.2023 PRELUNGIT până pe 29.09.2023  

 • Înregistrarea solicitanți pe platforma de preselecție (nu se încarcă documente)

Platforma va fi disponibilă pentru înregistrare din 21.08.2023 până la data de 15.09.2023, ora 14.00, prelungit până la data de 29 septembrie 2023, ora 14.00.

Update!!! In data de 14 Septembrie 2023,  Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027 anunță prelungirea perioadei de înregistrare a potențialilor solicitanți pe platforma online cu 2 săptămâni, până la data de 29 septembrie 2023, ora 14.00. (sursa oficială  https://regionordest.ro/nedigitalizam-perioada-de-inregistrare-a-potentialilor-solicitanti-pe-platforma-online-se-prelungeste/ ) 

Sursa acces https://survey.wb.surveycto.com/collect/romania_baseline_p2?caseid=  

 • Verificarea eligibilității datele și informațiile înscrise online, pe măsura înregistrarilor

Pâna la data de închidere a platformei se pot face corecturi/revizuiri asupra datelor la recomandarea expertului care a efectuat verificarea.  

 • Întocmire listă preliminară

Potențialii solicitanți declarați eligibili în urma procesului de verificare, se vor constitui într-o listă preliminară,  și vor fi selectati prin metoda RCT și invitați pentru depunere cerere de finanțare, astfel:

 • dacă lista preliminară conține cel puțin 800 de firme, atunci un nr de 400 solicitanți eligibili, vor fi selectați aleatoriu, prin metoda RCT (Randomized Controlled Trial);
 • dacă lista preliminară conține sub 800 de firme, dar mai mare de 400, atunci 2/3  solicitanți eligibili care vor fi selectați aleatoriu, prin metoda RCT (Randomized Controlled Trial);
 • dacă lista preliminară, conține  cel putin 400 de firme, atunci 1/2 numărul de solicitanți eligibili care vor fi selectați aleatoriu, prin metoda RCT (Randomized Controlled Trial;

B.  Lansarea apelului de proiecte în MySMIS2021/SMIS2021+

Depunerea cererii de finanțare admise dupa preselecție se vor realiza în perioada  06.11.2023, ora 10:00 – 06.11.2023, ora 10.00 (conform actualizare ghid din 29.09.2023)

Firmele cărora le-au fost transmise invitații formale vor depune cererii de finanțare impreuna cu anexele aferente, prin sistemul electronic MySMIS2021/SMIS2021+ disponibil la adresa web https://mysmis2021.gov.ro/  în format PDF, semnate electronic. 

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

06 noiembrie 2023 - 11 martie 2024

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Nord-Est

Axa prioritară:

2. O regiune mai digitalizată

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță