Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect PNRR - Valul renovării - Renovare integrată clădiri publice

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • Autoritatea publică centrală

Obiectiv specific

Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, respectiv renovarea integrată a clădirilor rezidențiale multifamiliale (eficiență energetică și consolidare seismică); renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, respectiv renovarea integrată a clădirilor publice (eficiență energetică și consolidare seismică).

Axa de investiții 2: Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice

Operațiunea B.2 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice

Condiții beneficiari eligibili

Beneficiarii proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte pot fi:

 • Autoritățile publice centrale: ministerele, alte organe de specialitate care se organizează în subordinea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, instituțiile publice din subordinea sau coordonarea Guvernului ori a ministerelor, autorităţile administrative autonome (înființate prin legi organice), Instituția prefectului (OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare);
 • Autoritățile și instituțiile publice locale:

Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT județ*, municipiu reședință de județ, municipiu), Municipiul București și subdiviziunile administrativ-teritoriale ale acestuia (sectoarele Municipiului Bucureşti), definite conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

Instituțiile publice și serviciile publice organizate ca instituții publice de interes local sau județean (finanțate din bugetul local), aflate în subordinea unităților administrativ teritoriale; definite conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

 • Parteneriate între entitățile de mai sus, în conformitate cu prevederile legale, cu respectarea condiției ca în cazul autorităților și instituțiilor publice locale partenerii să aparțină aceluiași județ;

*Locul de implementare a proiectelor ai căror beneficiari sunt UAT județ este situat în comune, orașe, municipii reședințe de județ, municipii

Activități eligibile

Prin intermediul acestei operaţiuni vor fi sprijinite activități/acțiuni specifice realizării de investiții pentru creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice, respectiv:

 • Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii;
 • Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum;
 • Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie;
 • Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior;
 • Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri;
 • Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri;
 • Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald;
 • Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente;
 • Lucrări pentru echiparea cu stații de încărcare pentru mașini electrice, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată*
 • Lucrări de reabilitare a instalațiilor de fluide medicale (Instalații de oxigen);
 • Lucrări de recompartimentări interioare în vederea organizării optime a fluxurilor și circuitelor medicale, doar pentru clădirile în care se desfășoară activități medicale;
 • Alte tipuri de lucrări;
 • Instalare de stații de încărcare rapidă pentru vehicule electrice aferente clădirilor publice (cu putere peste 22kW), cu două puncte de încărcare/stație.

*Cheltuielile aferente acestor lucrări, respectiv instalarea cel puțin a unui punct de reîncărcare pentru vehiculele electrice sau infrastructură încastrată (tubulatura pentru cabluri electrice, inclusiv tubulatura pentru cabluri electrice fixată pe pereţi, necesară pentru permiterea instalării ulterioare a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice) pentru cel puțin 20% din locurile de parcare prevăzute, realizate în cazul clădirilor publice supuse unor renovări majore (și care dețin mai mult de 10 locuri de parcare).

Valoare eligibilă proiecte

Alocarea financiară acordată prin PNRR pentru lucrările de creștere a eficienței energetice din cadrul Operațiunii B.2 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice este de 937.540.000 Euro, distribuiți astfel:

 • Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice, titlu apel: PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1:
  • Pentru solicitanții eligibili autorități/instituții publice locale:
   • Alocare financiară din PNRR: 684.404.200 Euro, repartizată teritorial, pe județe;
   • Alocare financiară suplimentară, pe lângă finanțarea din PNRR, conform art. 24 alin (1) din Ordonanţă de urgenţă nr. 124/2021: 205.321.260 Euro, repartizată teritorial, pe județe;
   • Alocare financiară totală: 889.725.460 Euro, repartizată teritorial, pe județe (consultați Ghidul).
  • Pentru solicitanții eligibili Autorități publice centrale:
   • Alocare financiară din PNRR: 65.627.800 Euro;
   • Alocare financiară suplimentară, pe lângă finanțarea din PNRR, conform art. 24 alin (1) din Ordonanţă de urgenţă nr. 124/2021: 19.688.340 Euro;
   • Alocare financiară totală: 85.316.140 Euro.
  • Pentru toate tipurile de solicitanți este prevăzută o alocare distinctă pentru instalarea stațiilor de încărcare rapidă, astfel:
   • alocare financiară din PNRR: 10.000.000 Euro;
   • alocare financiară suplimentară, pe lângă finanțarea din PNRR, conform art. 24 alin (1) din Ordonanţă de urgenţă nr. 124/2021: 3.000.000 Euro;
   • alocare financiară totală: 13.000.000 Euro.

! Este obligatoriu ca în cadrul fiecărei solicitări de finanțare să fie prevăzută instalarea a câte o stație de încărcare pentru vehiculele electrice (cu putere peste 22kW), cu două puncte de încărcare per stație, la fiecare 2.000 m2 arie desfășurată renovată, dar nu mai puțin de o stație de încărcare de acest tip per proiect.

 • Apelul de proiecte de renovare energetică aprofundată a clădirilor publice, titlu apel: PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1:
  • Pentru solicitanții eligibili Autorități/instituții publice locale:
   • Alocare financiară din PNRR: 93.754.000 Euro , repartizată teritorial, pe județe;
   • Alocare financiară suplimentară, pe lângă finanțarea din PNRR, conform art. 24 alin (1) din Ordonanţă de urgenţă nr. 124/2021: 28.126.200 Euro, repartizată teritorial, pe județe;
   • Alocare financiară totală: 121.880.200, repartizată teritorial, pe județe (consultați Ghidul).
  • Pentru solicitanții eligibili Autoritățile publice centrale:
   • Alocare financiară din PNRR: 93.754.000 Euro;
   • Alocare financiară suplimentară, pe lângă finanțarea din PNRR, conform art. 24 alin (1) din Ordonanţă de urgenţă nr. 124/2021: 28.126.200 Euro;
   • Alocare financiară totală: 121.880.200 Euro.
  • Pentru toate tipurile de solicitanți este prevăzută o alocare distinctă pentru instalarea stațiilor de încărcare rapidă, astfel:
   • alocare financiară din PNRR: 2.500.000 Euro;
   • alocare financiară suplimentară, pe lângă finanțarea din PNRR, conform art. 24 alin. (1) din Ordonanţă de urgenţă nr. 124/2021: 750.000 Euro;
   • alocare financiară totală: 3.250.000 Euro.

! Este obligatoriu ca în cadrul fiecărei solicitări de finanțare să fie prevăzută instalarea a câte o stație de încărcare pentru vehiculele electrice (cu putere peste 22kW), cu două puncte de încărcare per stație, la fiecare 2.000 m2 arie desfășurată renovată, dar nu mai puțin de o stație de încărcare de acest tip per proiect.

Valoarea maximă eligibilă a proiectului corespunde unui:

 • cost unitar pentru lucrările de renovare moderată* de 440 Euro/m2 (arie desfășurată**), fără TVA;
 • cost unitar pentru lucrările de renovare aprofundată* de 500 Euro/m2 (arie desfășurată**), fără TVA;
 • cost pentru o stație de încărcare rapidă (cu putere peste 22kW) cu câte două puncte de încărcare/stație de 25.000 Euro/stație.

*Costul unitar pentru lucrările de renovare include toate costurile eligibile aferente proiectului.

** În cazul proiectelor (cererilor de finanțare) care cuprind mai multe componente, se va lua în considerare aria desfășurată cumulată a tuturor componentelor.

Cursul valutar utilizat este cursul Inforeuro aferent lunii mai 2021, conform PNRR, Componenta 5 – Valul Renovării, Anexa III- Metodologie costuri: 1 euro=4,9227 lei.

Rata de finanțare acordată prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului fără TVA.

În cazul proiectelor depuse în cadrul PNRR, valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile va fi suportată de la bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de reforme și/sau investiții pentru Componenta 5 – Valul Renovării - MDLPA, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

În afara valorii eligibile a proiectului, orice altă cheltuială constituie cheltuială neeligibilă şi va fi suportată de beneficiar/lider de parteriat/partener.

Depunerea proiectului

Se lansează următoarele apeluri de proiecte de renovare energetică:

 1. Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice, titlu apel: PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1
 2. Apelul de proiecte de renovare energetică aprofundată a clădirilor publice, titlu apel: PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1

Fiecare din cele două apeluri este structurat astfel:

 • Prima rundă de atragere de fonduri: apeluri deschise pentru toți beneficiarii eligibili pentru aceste apeluri de proiecte, în limita bugetului maxim eligibil prealocat pe de o parte pentru fiecare județ, în cazul autorităților publice locale, și pe de altă parte pentru autoritățile publice centrale.

Abordarea va fi de tip necompetitiv, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare, pe principiul primul venit, primul servit.

 • Dacă după prima rundă de atragere de fonduri rămân fonduri necontractate, acestea vor face obiectul celei de-a doua runde de atragere de fonduri: În această rundă abordarea va fi de tip necompetitiv, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare, pe principiul primul venit, primul servit.

Proiectele respinse în prima rundă pot fi redepuse în cadrul apelului de proiecte din a doua rundă, fiind considerate din punct de vedere procedural proiecte nou-depuse.

* Conform Recomandării Comisiei privind renovarea clădirilor nr. 2019/786:

 • renovarea moderată presupune economii de energie primară cuprinse între 30-60%.
 • renovarea aprofundată presupune economii de energie primară peste 60%.
 • Prima rundă
  • Data deschidere apel de proiecte: 30 martie 2022                                           
  • Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 1 aprilie 2022, ora 10.00;
  • Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 30 mai 2022, ora 23.59.
  • Termen estimat pentru finalizarea etapei de verificare: 31 iulie 2022
 • A doua rundă
  • Data deschidere apel de proiecte: 1 august 2022                                           
  • Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 1 septembrie 2022, ora 10.00;
  • Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 31 octombrie 2022, ora 23.59.
  • Termen estimat pentru finalizarea etapei de verificare: 31 decembrie 2022

În cadrul celor două runde de atragere de fonduri, cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică, disponibilă la adresa web http://www.mdlpa.ro/investiții/PNRRdoar în intervalul menționat la secțiunea de mai sus.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

01 aprilie 2022 - 30 mai 2022

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Planul Național de Redresare și Reziliență

Axa prioritară:

Componenta 5 - Valul renovării

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță