Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 6.3 - Educație nonformală outdoor

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • ONG
 • Instituție publică
 • Instituție religioasă
 • Instituție de învățământ
 • Furnizor servicii orientare, consiliere, mediere școlară și servicii alternative

Obiective specifice

OS 6.3 Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural / comunitățile dezavantajate socio-economic

OS 6.6 Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive

Condiții beneficiari eligibili

 • Inspectoratele Școlare Județene/ Inspectoratul Școlar al Municipiului București (organisme aflate în subordinea ME);
 • Instituţii de învăţământ (ISCED 1-3) acreditate, publice şi private, din reţeaua şcolară naţională;
 • Agenţii, structuri/alte organisme aflate în subordinea/coordonarea ME şi alte organisme publice cu atribuţii în domeniul educaţiei şi formării profesionale, inclusiv asigurarea calității în învățământul preuniversitar;
 • Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere şcolară şi servicii alternative, publici şi privaţi;
 • Instituţii de cult şi asociaţii religioase;
 • ANP şi instituţii subordonate;
 • Instituţii/agenţii guvernamentale cu atribuţii în domeniul incluziunii sociale;
 • APL cu atribuții în domeniul educaţiei de nivel preuniversitar;
 • ONG.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

În vederea îndeplinirii OS 6.3, va fi finanţată prin FSE implementarea următoarelor activități, desfășurate în sistem outdoor, pe nivelul ISCED al unității de învățământ:

 • Activități de bază pentru programe de educație nonformală sau în sistem outdoor, activități activ-participative, interactive, centrate pe copii;
 • Programe socio-educaționale de dezvoltare cognitivă;
 • Activități educaționale orientate către dezvoltarea/obținerea de competențe;
 • Activități de tipul cluburilor/atelierelor/cercurilor pe domenii de interese (pentru dezvoltarea aptitudinilor socio-emoţionale, pentru favorizarea auto-exprimării, cu accent pe dezvoltarea limbajului, pentru a putea exersa coordonarea şi funcţiile motorii sub supraveghere şi prin interacţiune cu personalul);
 • Programe și activități activ-participative educator/profesor - elev, pentru îmbunătățirea utilizării limbajului şi aptitudinilor sociale, conducând la dezvoltarea abilităţilor logice şi de raţionare;
 • Ateliere de dezvoltare a abilităţilor cognitive şi practice de bază necesare pentru utilizarea informatiilor relevante în scopul executării sarcinilor şi rezolvării problemelor de rutină;
 • Activități practice de observare/descoperire a cunoștintelor abia dobândite în educația formală;
 • Activități interdisciplinare pentru prevenirea/tratarea analfabetismului funcțional cu privire la înțelegerea/procesarea/folosirea rațională și asumată a noțiunilor acumulate în educația formală;
 • Activități pregătitoare/ educative/de orientare, pentru copiii care urmează să intre într-un alt ciclu școlar, în vederea sprijinirii tranziției școlare a copiilor în momentele critice pentru evitarea riscului educațional (copiii de 5 ani care urmează să intre în clasa pregătitoare, copiii de clasa a patra care urmează să intre în clasa a cincea, copiii de clasa a opta care urmează să intre la liceu) și activități care sprijină acomodarea copiilor/elevilor în noul ciclu de învățământ;
 • Programe sau activități de prevenire a părăsirii timpurii a școlii prin sport, artă, educație în aer liber și alte activități care dezvoltă talentele copiilor, spiritul de echipă, creativitatea, abilitățile de leadership etc;
 • Programe sau activități de educație pentru sănătate, igienă și nutriție sănătoasă;
 • Programe sau activități care vizează desegregarea școlară, creșterea stimei de sine, educație interculturală;
 • Orice alt tip de activitate/metodă adaptată la nevoia copilului vulnerabil și care contribuie la prevenirea sau reducerea abandonului școlar etc.

În vederea îndeplinirii OS 6.6, vor fi finanțate prin FSE următoarele tipuri de acțiuni:

 • Perfecționarea profesională specializată acreditată a resurselor umane pentru învățământul preuniversitar, în special în cazul personalului care lucrează cu copiii aparținând grupurilor vulnerabile, inclusiv copii aparținând minorității rome, copii cu nevoi speciale, copii din comunitățile dezavantajate socio-economic.

Este obligatoriu ca proiectul să includă acțiuni corelate și unitare atât din cadrul OS 6.3, cât și din OS 6.6.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Bugetul alocat este de 15.040.000 euro (contribuția UE+ contribuția națională), iar distribuția la nivelul celor două categorii de regiuni este următoarea:

 • pentru regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia), suma totală disponibilă este de 13.120.000 euro, din care:
  • contribuția UE este de 11.152.000 euro (corespunzând unei contribuții UE de 85%), iar
  • contribuția națională este de 1.968.000 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 15%).
 • pentru regiunea mai dezvoltată (București-Ilfov), suma totală disponibilă este de 1.920.000 euro, din care:
  • contribuția UE este de 1.536.000 euro (corespunzând unei contribuții UE de 80%), iar
  • contribuția națională este de 384.000 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 20%).

Valoarea minimă a unui proiect este de 101.000 euro.

Valoarea maximă a unui proiect este de 350.000 euro.

Contribuția eligibilă minimă a solicitantului reprezintă procentul din valoarea totală eligibilă a proiectului propus, care va fi suportat de solicitant, conform cerințelor prevăzute în documentul Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

Cursul de schimb utilizat este cursul Inforeuro aferent lunii octombrie, respectiv 1 euro = 4,9460.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare vor fi transmise prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană