Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 6.6 Profesionalizarea carierei didactice

Beneficiari eligibili

 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție publică
 • Instituție de învățământ
 • Furnizori de FPC autorizaţi

Obiective specifice

OS 6.5 Creșterea numărului de oferte educaționale orientate pe formarea de competențe și pe utilizarea de soluții digitale / de tip TIC în procesul de predare

OS 6.6 Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive

Condiții beneficiari eligibili

Solicitantul eligibil este Ministerul Educației și Cercetării (MEC).
Partenerii eligibili pot fi:

 • Agenții, structuri/alte organisme aflate în subordinea/coordonarea MEC și alte organisme publice cu atribuții în domeniul educației și formării profesionale, inclusiv asigurarea calității în învățământul preuniversitar (inclusiv instituții de învățământ superior publice);
 • Instituții de învățământ (ISCED 1-3) acreditate, publice și private, din rețeaua școlară națională;
 • Furnizori de formare profesională, publici sau privați.

Sunt încurajate parteneriatele între entitățile mai sus menționate.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

În vederea îndeplinirii OS 6.5. și 6.6 pot fi finanțate prin FSE activități de tipul celor de mai jos:

 • Reformarea/validarea/pilotarea curriculumului național școlar obligatoriu (inclusiv pentru învățământul special și învățământul de tip a doua șansă) în vederea orientării pe formarea de competențe cheie şi pe nevoile de dezvoltare ale elevilor pentru învățământul primar și secundar, inclusiv prin utilizarea de soluții digitale/de tip TIC;
 • Dezvoltarea/pilotarea ofertelor curriculare la decizia școlii (CDS) care sprijină achiziția competențelor cheie ale elevilor din învățământul obligatoriu;
 • Elaborarea de materiale didactice care sprijină implementarea curriculumului revizuit (ghiduri, resurse educaționale pentru elevi și cadre didactice), în special cele de tipul resurselor educaționale deschise;
 • Realizarea de studii tematice privind aplicarea curriculumului revizuit și achizițiile competențelor cheie cu focalizare pe copiii și tinerii din minoritatea roma, copii din medii dezavantajate socio-economic, din mediul rural și copii/tineri cu dizabilități;
 • Perfecționarea profesională specializată pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar în vederea extinderii unor practici manageriale noi, a utilizării TIC în procesul de predare, a promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor, a furnizării unor programe de calitate pentru educația timpurie, pentru prevenirea și reducerea timpurie a părăsirii școlii, a utilizării metodelor activ-participative de educație bazate pe noul curriculum centrat pe competențe cheie şi pe nevoile elevilor, în special pentru personalul care lucrează cu copiii aparținând grupurilor vulnerabile, inclusiv aparținând minorității roma, cu nevoi speciale, din comunități dezavantajate socio-economic;
 • Evaluarea și validarea competențelor obținute de cadrele didactice/personalul de sprijin/ auxiliar din școli prin rute alternative de formare;
 • Promovarea unor măsuri integrate de mobilitate pentru personalul didactic (ex. programul Erasmus+),intervenții care valorifică rezultatele mobilităților anterioare ale personalului didactic (susținute din ERASMUS+) în vederea completării perfecționării continue în domeniile de formare stabilite în cadrul AP6, în cadrul PI;
 • Alte măsuri în sprijinul îndeplinirii obiectivelor specifice stabilite în cadrul acestei PI (ex. activități de formare care promovează incluziunea, formare în elaborarea de resurse educaționale deschise pentru facilitarea implementării curriculumului revizuit, formare pentru echipa managerială în monitorizare impactului măsurilor privind creșterea accesului la educație etc.).

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Bugetul alocat este de 28.000.000 euro (contribuția UE + contribuția națională), pe cele două tipuri de regiuni de dezvoltare (Regiuni mai puțin dezvoltate/ Regiune mai dezvoltată) în baza unei pro-rata (pentru regiunea dezvoltată - 11,29322655%, iar pentru regiunile mai puțin dezvoltate - 88,70677345% din total).

Valoarea maximă a proiectului nu poate depăși valoarea alocării stabilite.

Contribuția eligibilă minimă a solicitantului reprezintă procentul din valoarea totală eligibilă a proiectului propus, care va fi suportat de solicitant, conform cerințelor prevăzute în documentul Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare


Cursul de schimb utilizat este cursul Inforeuro aferent lunii noiembrie 2020, respectiv 1 EURO = 4,8751 RON.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană