Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 3.12 - Competenţe digitale pentru angajaţii din IMM

Beneficiari eligibili

 • IMM
 • Cameră de comerț
 • Societate cooperativă
 • Furnizori de FPC autorizaţi
 • Organizaţii sindicale, patronate, federații

Obiectiv specific

OS 3.12 Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaților 

Condiții beneficiari eligibili

 • Organizații patronale, federații patronale, confederații patronale sau uniuni patronale teritoriale - persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, constituite în conformitate cu Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de beneficiari unici sau în parteneriat cu alte entități relevante, precum organizații sindicale și/sau furnizori de formare profesională;
 • Asociații de întreprinderi - persoane juridice constituite în conformitate cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații si fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de beneficiari unici sau în parteneriat cu alte entități relevante, precum organizații sindicale și/sau furnizori de formare profesională;
 • Camere de comerț și industrie – persoane juridice de utilitate publică, fără scop patrimonial, organizate în temeiul dispozițiilor din Legea camerelor de comerț din România nr. 335/2007, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de beneficiari unici sau în parteneriat cu alte entități relevante, precum organizații sindicale și/sau furnizori de formare profesională.

În cadrul acestui apel de propuneri de proiecte sunt eligibili și partenerii transnaționali. 

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Activitatea 1 (relevantă şi obligatorie): Furnizarea de programe de formare profesională:

 • Programe de formare a competențelor digitale de bază (generale, nespecifice unui domeniu de activitate al întreprinderii, de exemplu: utilizarea unui sistem de operare, prelucrarea și gestionarea de documente electronice, competențe de bază pentru utilizarea Internetului, competențe de bază despre hardware, schimb de informații electronice la nivel elementar, utilizarea rețelor sociale personale sau profesionale la nivel elementar, utilizarea serviciilor digitale gratuite oferite de diverse companii, introducere în securitatea sistemelor informatice, etc.); 
 • Programe de formare a competențelor digitale avansate, de exemplu:
  • Programe de formare dedicate utilizării aplicațiilor informatice pentru eficientizarea activității întreprinderilor – de exemplu: aplicații de tip CRM (Customer Relationship Manager), RM (Resource Management), ERP (Enterprise Resource Planning), BPM (Business Performance Management), tablou de bord electronic, etc.;
  • Programe de formare dedicate dezvoltării competențelor digitale specifice schimbului electronic de informații și managementului documentelor electronice;
  • Programe de formare dedicate utilizării tehnologiei Cloud și a altor tehnologii/aplicații de stocare de date și informații;
  • Programe de formare dedicate gestionării platformelor de comunicare socială în scop profesional;
  • Programe de formare dedicate dezvoltării competențelor digitale specifice gestionării structurate a volumelor mari de date (big data) și a utilizării data mining;
  • Programe de formare dedicate utilizării aplicațiilor online și a rețelelor de social media în scopuri de marketing și promovare;
  • Programe de formare dedicate dezvoltării competențelor digitale specifice comerțului electronic – de exemplu: utlizarea aplicațiilor de tip market store, gestionarea bazelor de date cu produsele firmei, etc.;
  • Programe de formare dedicate dezvoltării competențelor digitale specifice aplicațiilor mobile;
  • Programe de formare dedicate securității informatice/cibernetice (cu privire la gestionarea documentelor, aplicațiilor, plăților, etc.);
 • Programe de formare a competențelor digitale dedicate specialiștilor din domeniul IT (respectiv angajaților pentru care felul muncii conform contractului de muncă implică activități avansate în domeniul IT, indiferent de domeniul de activitate al întreprinderii de proveniență). În această clasă de programe de formare se vor include și cursuri pentru dezvoltarea abilităților de programare a cursanților.

Activitatea 2 (relevantă): Evaluarea și certificarea competențelor profesionale;

Activitatea 3 (relevantă şi obligatorie): Sprijin acordat întreprinderilor pentru organizarea de programe de învățare la locul de muncă în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor;

Activitatea 4 (activitate suport): Organizarea și derularea de campanii de conștientizare a angajatorilor.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Bugetul alocat este 20.000.000,00 euro (contribuția UE + contribuția națională), fiind dedicat exclusiv regiunilor mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud Muntenia) și teritoriului ITI Delta Dunarii, din care:

 • finanțarea FSE este de 17.000.000,00 euro, corespunzând unei contribuții UE de 85%;
 • contribuția națională este de 3.000.000,00 euro, corespunzând unei contribuții naționale de 15%.

Din alocarea de 19.000.000,00 euro, dedicată regiunilor mai puțin dezvoltate (mai puțin teritoriul ITI Delta Dunării):

 • finanțarea FSE este de 16.150.000,00 euro, corespunzând unei contribuții UE de 85%;
 • contribuția națională este de 2.850.000,00 euro, corespunzând unei contribuții naționale de 15%. 

Din alocarea totală pentru acest apel, o alocare de 1.000.000 euro este dedicată teritoriului ITI Delta Dunării din care:

 •  finanțarea FSE este de 850.000,00 euro, corespunzând unei contribuții UE de 85%;
 • contribuția națională este de 150.000,00 euro, corespunzând unei contribuții naționale de 15%.

Valoarea totală maximă eligibilă a unui proiect (contribuția UE + contribuția națională + contribuția proprie) este de 1.000.000,00 euro.  Nu vor fi finanțate proiecte a căror valoare a asistenței financiare nerambursabile (contribuția UE + contribuția națională) este mai mică sau egală cu 100.000,00 euro.

Procentul minim de cofinanțare proprie (C.pr.) obligatoriu pentru fiecare tip de entitate juridică este prezentat în secțiunea 4.3.1. Cofinanțarea proprie minimă a beneficiarului din cadrul documentului Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare.

Cursul valutar folosit este cursul Inforeuro aferent lunii august 2020, respectiv 1 EURO = 4,8318 RON.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană