Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 3.12 - Competenţe digitale pentru angajaţii din ÎNTREPRINDERI MARI

Beneficiari eligibili

 • Întreprindere Mare

Obiectiv specific

OS 3.12 Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaților 

Condiții beneficiari eligibili

Solicitanții eligibili sunt angajatorii, întreprinderi mari, constituite ca societăți comerciale conform Legii nr. 31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial.

Solicitanții eligibili pot avea sediul social în orice regiune de dezvoltare din România (inclusiv în regiunea de dezvoltare București-Ilfov), cu condiția ca proiectele depuse în cadrul prezentului apel să se implementeze pe teritoriul cel puțin uneia dintre următoarele regiuni mai puțin dezvoltate: Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est sau Sud Muntenia.

Solicitanții eligibili trebuie să-și desfășoare activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și cu domeniile de specializare inteligentă din SNCDI (conform tabelului 2 – Sectoare economice cu potențial competitiv din Hotărârea Guvernului nr. 775/2015 privind aprobarea Strategiei naționale pentru competitivitate 2015-2020, cu modificările și completările ulterioare).

Sunt eligibili, de asemenea, și solicitanții care intenționează să-și adapteze activitatea principală sau secundară la cel puțin unul dintre aceste sectoare economice / domenii de specializare inteligentă menționate anterior, până la data semnării contractului de finanțare nerambursabilă, într-o activitate principală sau secundară al cărei cod CAEN se regăsește în anexa 5 – Lista aferentă codurilor CAEN aferente direcţiilor de politică industrială menţionate în Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014-2020.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Activitatea 1 (relevantă şi obligatorie): Furnizarea de programe de formare profesională:

 • Programe de formare a competențelor digitale de bază (generale, nespecifice unui domeniu de activitate al întreprinderii, de exemplu: utilizarea unui sistem de operare, prelucrarea și gestionarea de documente electronice, competențe de bază pentru utilizarea Internetului, competențe de bază despre hardware, schimb de informații electronice la nivel elementar, utilizarea rețelor sociale personale sau profesionale la nivel elementar, utilizarea serviciilor digitale gratuite oferite de diverse companii, introducere în securitatea sistemelor informatice, etc.);
 • Programe de formare a competențelor digitale avansate, de exemplu:
  • Programe de formare dedicate utilizării aplicațiilor informatice pentru eficientizarea activității întreprinderilor – de exemplu: aplicații de tip CRM (Customer Relationship Manager), RM (Resource Management), ERP (Enterprise Resource Planning), BPM (Business Performance Management), tablou de bord electronic, etc.;
  • Programe de formare dedicate dezvoltării competențelor digitale specifice schimbului electronic de informații și managementului documentelor electronice;
  • Programe de formare dedicate utilizării tehnologiei Cloud și a altor tehnologii/aplicații de stocare de date și informații;
  • Programe de formare dedicate gestionării platformelor de comunicare socială în scop profesional;
  • Programe de formare dedicate dezvoltării competențelor digitale specifice gestionării structurate a volumelor mari de date (big data) și a utilizării data mining;
  • Programe de formare dedicate utilizării aplicațiilor online și a rețelelor de social media în scopuri de marketing și promovare;
  • Programe de formare dedicate dezvoltării competențelor digitale specifice comerțului electronic – de exemplu: utlizarea aplicațiilor de tip market store, gestionarea bazelor de date cu produsele firmei, etc.;
  • Programe de formare dedicate dezvoltării competențelor digitale specifice aplicațiilor mobile; o Programe de formare dedicate securității informatice/cibernetice (cu privire la gestionarea documentelor, aplicațiilor, plăților, etc.);
 • Programe de formare a competențelor digitale dedicate specialiștilor din domeniul IT (respectiv angajaților pentru care felul muncii conform contractului de muncă implică activități avansate în domeniul IT). În această clasă de programe de formare se vor include și cursuri pentru dezvoltarea abilităților de programare a cursanților.

1.3.2 Activitatea 2 (relevantă): Evaluarea și certificarea competențelor profesionale în domeniul alfabetizării digitale și TIC.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Bugetul alocat este de 10.000.000,00 euro (contribuția UE + contribuția națională), fiind dedicat exclusiv regiunilor mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud Muntenia), din care:

 • 8.500.000,00 euro reprezintă contribuția UE (85%);
 • 1.500.000,00 euro reprezintă contribuția națională (15%).

Valoarea maximă totală eligibilă a unui proiect este de 500.000 euro. Nu vor fi finanțate proiecte a căror valoare a asistenței financiare nerambursabile (contribuția UE + contribuția națională) este mai mică sau egală cu 100.000,00 euro. 

Valoarea maximă a ajutorului de stat pentru un proiect de formare este de 250.000 euro.

Având în vedere faptul că acest apel este sub incidența schemei de ajutor de stat aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 931/2018, se aplică intensitatea ajutorului, care nu poate depăși 50% din valoarea costurilor totale eligibile ale proiectului de formare a adulților. Intensitatea ajutorului este de 60% din costurile totale eligibile ale proiectului de formare a adulților, dacă formarea se adresează lucrătorilor cu handicap sau lucrătorilor defavorizați.

Cursul valutar folosit este cursul Inforeuro aferent lunii august 2020, respectiv 1 EURO = 4,8318 RON.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014. 

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană