Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 6.7&6.9&6.10 - Formare cadre didactice invatamant preuniversitar

Beneficiari eligibili

 • Universitate
 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție publică
 • Instituție de învățământ

Obiective specifice

OS 6.7 Creșterea participării la învățământul terțiar universitar și non-universitar organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate în special pentru cei care provin din grupuri vulnerabile;

OS 6.9 Îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului didactic din învățământul terțiar universitar și non-universitar organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate în ceea ce privește conținutul educațional inovator şi resursele de învățare moderne şi flexibile;

OS 6.10 Diversificarea ofertelor educaționale în învățământul terțiar universitar și nonuniversitar tehnic organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate corelate cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC şi SNCDI 

Condiții beneficiari eligibili

 • Ministerul Educației și Cercetării;
 • Instituțiile de învățământ superior acreditate, publice și private selectate prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4524/2020 privind înființarea și dezvoltarea programelor universitare de master didactic să deruleze pilotarea masteratului didactic;
 • Agenții, structuri aflate în coordonarea / subordonarea MEN și alte organisme publice cu atribuții în domeniul învățământului superior.

Proiectele pot fi depuse și în parteneriat, parteneriatul putând fi constituit din entitățile eligibile de mai sus.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

În vederea îndeplinirii OS 6.7, va fi finanțată prin FSE implementarea următoarelor acțiuni:

 • Instituirea și utilizarea unor pachete integrate de măsuri de asistență educațională și sprijin financiar care să includă, de exemplu: burse de studii, mobilități, constituirea de rețele și comunități virtuale etc., a căror acordare va fi condiționată de absolvirea studiilor terțiare/continuarea studiilor, în vederea creșterii numărului de cursanți și de absolvenți din învățământul terțiar;
 • Sprijinirea accesului la învățământul terțiar prin activități comune derulate cu studenți și personal didactic (ex. activități de consiliere, activități de informare, organizarea unor vizite la universități etc.), precum și campanii de conștientizare în vederea creșterii ratei de participare la învățământul terțiar și pentru asigurarea înțelegerii beneficiilor pe care le oferă educația de nivel superior cu privire la șansele de ocupare a unui loc de muncă (măsură secundară);
 • Alte acțiuni inovative care sprijină participarea la învățământul terțiar, inclusiv activități de cooperare transnațională. 

În vederea îndeplinirii OS 6.9 destinat îmbunătățirii nivelului de competențe al personalului didactic din învățământul terțiar universitar, organizat în cadrul instituțiilor de învățământ care organizează programe de master didactic, vor fi finanțate cu sprijinul FSE următoarele tipuri de acțiuni:

 • Perfecționarea profesională specializată pentru personalul didactic din învățământul terțiar universitar și non-universitar organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate, în ceea ce privește conținutul educațional inovator și resursele de învățare moderne și flexibile, inclusiv prin parteneriate cu agenți economici, stagii de pregătire la agenți economici, programe de schimb de experiență și diseminare de bune practici;
 • Valorificarea rezultatelor programelor anterioare de mobilitate ale personalului didactic susținute din ERASMUS+ în vederea completării formării inițiale/continue a acestuia în relație cu domeniile de formare stabilite în cadrul Priorității de Investiții.
 • Acțiunile avute în vedere se bazează inclusiv pe consultări cu rețele internaționale de cercetare și de afaceri, în completarea celor de la nivel național;
 • Alte acțiuni inovative, inclusiv prin activități de cooperare transnațională.

Pentru atingerea OS 6.10. care vizează diversificarea ofertelor educaționale în cele 8 universități care organizează programe de master didactic, vor fi finanțate cu sprijinul FSE următoarele tipuri de acțiuni:

 • Dezvoltarea de oferte educaționale cu conținut inovator în învățământul terțiar universitar și non-universitar tehnic organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate care să promoveze experiențe de învățare de calitate (ex: resurse de studiu moderne şi flexibile, promovarea educației antreprenoriale etc.) prin corelarea cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice cu potențial competitiv, identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. 

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Bugetul alocat este de 17.000.000 euro. Va fi finanțată o singură operațiune care demonstrează acoperirea națională, în ordinea punctajelor obținute în etapa de verificare tehnică și financiară.

Contribuția eligibilă minimă a solicitantului reprezintă procentul din valoarea totală eligibilă a proiectului propus, care va fi suportat de solicitant, conform cerințelor prevăzute în documentul Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

Depunerea proiectului

Cererea de finanțare se va depune prin intermediul sistemului electronic MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană