Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 6.13 - Innotech Student

Beneficiari eligibili

 • ONG
 • Instituție publică
 • Institut de cercetare
 • Academia Română
 • Cameră de comerț
 • Instituție de învățământ
 • Furnizori de FPC autorizaţi
 • Organizaţii sindicale, patronate, federații
 • Asociaţii profesionale

Obiectiv specific

6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare / inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Condiții beneficiari eligibili

 • Instituţii de învăţământ superior publice şi private, acreditate;
 • Şcoli doctorale şi graduale cu personalitate juridică, inclusiv parteneriate între acestea și sectorul privat / centre de CDI;
 • Institute / centre de cercetare acreditate, inclusiv institute de cercetare ale Academiei Române;
 • Academia Română;
 • Asociaţii profesionale;
 • Camere de comerţ şi industrie;
 • Instituții și organizații membre ale Pactelor Regionale și Parteneriatelor Locale pentru Ocupare și Incluziune Socială;
 • Furnizori de formare profesională continuă autorizaţi, publici şi privaţi;
 • Organizaţii sindicale şi patronate;
 • Membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectoriale cu personalitate juridică;
 • ONG-uri;
 • Parteneriate între categoriile mai sus menționate.

Propunerile de proiecte pot fi transmise atât individual, cât și în parteneriat.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Etapa I de implementare: Organizarea și derularea programe de învăţare prin experienţă practică, furnizarea de servicii de consiliere şi orientare profesională axate pe dobândirea de competenţe antreprenoriale, formarea de competențe antreprenoriale, inclusiv prin întreprinderea simulată în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC sau din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI adresate studenților (ISCED 4-8):

 • durata maximă a Etapei I este de 12 luni;
 • pe perioada desfasurarii cursurilor de formare persoanele din grupul țintă pot beneficia de o subvenție în cuantum de maxim 5 lei/ora curs;
 • pe perioada derulării stagiului de practică și a activităților în întreprinderea simulată – persoanele din grupul țintă al căror plan de afaceri a fost selectat pentru finanțare pot beneficia de o subvenție în cuantum de 750 de lei/persoană;
 • la programul de formare profesională vor participa un număr de minim 300 de persoane din grupul țintă;
 • în cadrul concursului de planuri de afaceri vor fi selectate un număr de minim 13 planuri de afaceri care vor beneficia de sprijin financiar de minimis;
 • etapa I de implementare se finalizează odată cu semnarea Contractelor de subvenție.

Activitatea 1: Campanie de informare a  publicului cu privire la programul de formare antreprenorială, precum și cu privire la metodologia de selecție a grupului țintă și, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite în cadrul proiectului (activitate obligatorie) 

Activitatea 2: Selectarea grupului țintă ce va participa la cursurile organizate în cadrul programului de formare antreprenorială (activitate obligatorie) 

Activitatea 3 Derularea programului de formare antreprenorială (activitate obligatorie) 

Activitatea 4: Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului (activitate obligatorie) 

Activitatea 5: Organizarea și derularea de întreprinderi simulate (activitate obligatorie) 

Activitatea 6: Efectuarea de stagii de practică (activitate obligatorie) 

Activitatea 7: Furnizarea, de către administratorul schemei de antreprenoriat, a serviciilor personalizate de consiliere / consultanță / mentorat ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri (activitate obligatorie) 

Activitatea 8: Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului (activitate obligatorie)

Etapa II de implementare: Acordarea de sprijin financiar sub forma micro-granturilor pentru deschiderea unei afaceri:

 • durata de implementare a etapei II este de 12 luni de la finalizarea etapei I;
 • etapa II de implementare se va considera finalizată odată cu finalizarea celor 12 luni de implementare a planului de afaceri selectat pentru finanțare. 

Activitatea 1: Decontarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente  implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului (activitate obligatorie) 

 • Cheltuielile aferente înființării și funcționării afacerilor înființate intră sub incidența ajutorului de minimis. Valoarea maximă ce poate fi acordată unui plan de afaceri este de 100.000 euro, reprezentând 100% din totalul cheltuielilor eligibile, și se acordă numai întreprinderilor înființate de persoanele ale căror planuri de afaceri sunt selectate;
 • Cuantumul maxim al ajutorului de minimis pentru fiecare întreprindere sprijinită, în parte, este stabilit proporțional cu numărul de locuri de muncă create, după cum urmează:
  • Ajutor de minimis mai mic sau egal cu 40.000 de euro – minim 2 locuri de muncă create;
  • Ajutor de minimis cu o valoare mai mare de 40.000 de euro dar mai mică sau egală  cu 60.000 de euro – minim 3 locuri de muncă create;
  • Ajutor de minimis cu o valoare mai mare de 60.000 de euro dar mai mică sau egală cu 80.000 de euro – minim 4 locuri de muncă create;
  • Ajutor de minimis cu o valoare mai mare de 80.000 de euro dar mai mică sau egală cu 100.000 de euro – minim 5 locuri de muncă create.
 • Ajutorul de minimis se va acorda în două tranșe, după cum urmează:
  • tranșă inițială de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis, așa cum a fost acesta aprobat pe baza planului de afaceri și prevăzut în contractul de subvenție încheiat;
  • tranșă finală reprezentând diferența până la valoarea totală a ajutorului de minimis, după ce beneficiarul ajutorului de minimis face dovada că a ocupat locurile de muncă minime asumate prin planul de afaceri proporțional cu valoarea totală a ajutorului de minimis aprobat. 

Activitatea 2: Monitorizarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate  (activitate obligatorie) 

Etapa III de implementare - Asigurarea sustenabilității planurilor de afaceri in timpul perioadei de implementare a proiectului: 

 • administratorul schemei de antreprenoriat are obligația de a asigura sustenabilitatea întreprinderilor sprijinite pentru o perioadă de minim 6 luni de la finalizarea etapei II;
 • monitorizarea asigurării sustenabilității întreprinderilor sprijinite se realizează în timpul implementării proiectului, de către administratorul schemei de antreprenoriat, iar cheltuielile generate de activitatea de monitorizare a întreprinderilor în perioada de sustenabilitate de 6 luni sunt eligibile la rambursare prin proiect.

Pentru detalii suplimentare cosultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Bugetul alocat este de 20.000.000 euro, din care:

 • contribuția UE este de 17.000.000 euro (corespunzând unei contribuții UE de 85%), iar
 • contribuția națională este de 3.000.000 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 15%). 

Valoarea maximă a unui proiect este de maximum 2.000.000 euro. 

 • minumum 65% din bugetul proiectului va fi alocat subvențiilor pentru înființarea afacerilor (cheltuieli care intră sub incidența ajutorului de minimis);
 • maximum 35% din bugetul proiectului va fi alocat cheltuielilor care nu fac obiectul schemei de ajutor de minimis.

Cursul valuar folosit este cursul Inforeuro aferent lunii mai 2020, respectiv 1 EURO = 4.8435RON.

Contribuția eligibilă minimă a solicitantului reprezintă procentul din valoarea totală eligibilă a proiectului propus, care va fi suportat de solicitant, conform cerințelor prevăzute în documentul Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020. 

Pentru cheltuielile care fac obiectul schemei de ajutor de minimis contribuția eligibilă minimă a solicitantului și partenerilor, după caz, din totalul costurilor eligibile este 0 (zero).

Alte informații specifice

Cererile de finanțare trebuie să vizeze grupuri țintă cu domiciliul/reședința în regiunile mai puțin dezvoltate ale României: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru și în regiunea mai dezvoltată București-Ilfov, cu mențiunea că dezvoltarea afacerilor sprijinite se va realiza EXCLUSIV ÎN REGIUNILE DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI (sediul social și punctele de lucru aferente activităților economice sprijinite prin schema de minimis vor fi situate în regiunile mai puțin dezvoltate ale României: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru).

Proiectele pot fi implementate atât la nivel regional, cât și multi-regional. 

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană