Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 4.4 - Sprijin angajatori in contextul SARS-CoV-2

Beneficiari eligibili

  • Autoritatea publică centrală
  • Instituție publică

Obiectiv specific

OS 4.4 Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale / medicale / socio-profesionale / de formare profesională adecvate nevoilor specifice

Condiții beneficiari eligibili

  • Ministerul Muncii și Protecției Sociale;
  • Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), inclusiv prin unităţile subordonate (Agentia Municipala pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti /AMOFM, Agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă / AJOFM).

Organizațiile de mai sus pot acționa singure sau în parteneriat pentru implementarea proiectului.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

  • Activitatea 1 (relevantă și obligatorie): Sprijin financiar pentru menținerea locurilor de muncă

Activitatea are în vedere decontarea indemnizațiilor acordate conform prevederilor art. XI alin. (1) din OUG nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, pentru persoanele cărora li s-a suspendat contractul individual de muncă, din iniţiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, angajate în cadrul angajatorilor a căror activitate a fost afectată în mod direct de epidemie şi care au dispus măsura întreruperii temporare a activităţii, ca urmare a intrării în şomaj tehnic a angajaţilor.
Pot fi solicitate la rambursare acele indemnizații pentru care solicitantul/beneficiarul finanțării prin acest apel de proiecte a efectuat verificarea respectării prevederilor legale privind acordarea acestora, în baza art. XI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare.
În cadrul acestui apel de proiecte, beneficiarul finanțării se va asigura că în implementarea proiectului va solicita la rambursare indemnizațiile acordate în baza OUG nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, suportate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, acordate pentru salariații angajatorilor care reduc sau întrerup temporar activitatea total sau parțial ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea financiară este dedicată atât regiunilor mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia), cât și regiunii dezvoltate București- Ilfov și este de 300.000.000 euro (contribuția UE + contribuția națională).
Pentru proiectul finanțat în contextul acestui apel, valoarea eligibilă a proiectului, contribuția privată proprie, cofinanțarea UE, asistența financiară nerambursabilă solicitată vor fi defalcate automat de sistemul informatic pe cele două tipuri de regiuni de dezvoltare (mai puțin dezvoltate/ regiune mai dezvoltată) în baza unei pro-rata (pentru regiunea dezvoltată – 11,29322655%, iar pentru regiunile mai puțin dezvoltate – 88,70677345% din total).

Valoarea maximă eligibilă a proiectului trebuie să se încadreze în alocarea financiară stabilită pentru acest apel de proiecte, menționată mai sus, la care se poate adăuga, dacă este cazul, coeficientul de supracontractare prevăzut în actele normative în vigoare.

Procentul minim de cofinanțare proprie (C.pr.) obligatoriu pentru fiecare tip de entitate juridică este prezentat în secțiunea 4.3.1. Cofinanțarea proprie minimă a beneficiarului din cadrul documentului Orientări privind accesarea finanțărilor in cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cu modificările si completările ulterioare.

Cursul de schimb utilizat este cursul Inforeuro aferent lunii mai 2020, respectiv 1 EURO = 4,8435 RON.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană