Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 3.1 - Creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive din Valea Jiului

Beneficiari eligibili

 • ONG
 • Universitate
 • Cameră de comerț
 • Furnizori de FPC autorizaţi
 • Organizaţii sindicale, patronate, federații
 • Furnizori de servicii pentru stimularea ocupării forței de muncă
 • Centre de evaluare și certificare a competențelor profesionale

Obiective specifice

OS 3.1 Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație

OS 3.4 Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al șomerilor și persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație

Condiții beneficiari eligibili

 • Furnizori acreditați de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă - acreditați în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 277/21.03.2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare;
 • Furnizori autorizați de formare profesională – autorizați în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.129/31.08.2000 privind formarea profesionala a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Centre autorizate de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, acreditate conform Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 4.543/468/2004, pentru aprobarea Procedurii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Asociații și fundații – persoane juridice de drept privat constituite conform Ordonanței Guvernului nr.26/30.01.2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
 • Organizații sindicale (sindicate, federații sindicale, confederații sindicale sau uniuni sindicale teritoriale) - persoane juridice de drept privat, constituite în conformitate cu Legea dialogului social nr.62/10.05.2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Organizații patronale (patronate, federații patronale, confederații patronale sau uniuni patronale teritoriale) - persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, constituite în conformitate cu Legea dialogului social nr.62/10.05.2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Camere de Comerţ şi Industrie – persoane juridice de utilitate publică, organizații autonome, neguvernamentale, fără scop patrimonial, organizate în temeiul dispoziţiilor din Legea camerelor de comerţ din România nr.335/06.12.2007, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Universități;
 • Parteneriate ale solicitanților menționați mai sus.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

În cadrul acestui apel de proiecte, sunt eligibile următoarele activități:

 • ACTIVITATEA 1 (activitate relevantă și obligatorie): Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării, în conformitate cu prevederile Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:
  • Servicii de informare și consiliere profesională;
  • Servicii de mediere a muncii.
 • ACTIVITATEA 2 (activitate relevantă și obligatorie): Organizarea și derularea de programe de formare profesională a adulților, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • ACTIVITATEA 3 (activitate relevantă): Evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale;
 • ACTIVITATEA 4 (activitate suport): Activități de acompaniere, adresate exclusiv persoanelor cu nivelurile de ocupabilitate C și D, respectiv „greu ocupabil” și „foarte greu ocupabil”, în vederea sprijinirii acestora pentru participarea la activitățile proiectului.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Bugetul alocat este de 2.000.000 euro (contribuția UE + contribuția națională), din care:

 • contribuția UE este de 1.700.000 euro (corespunzând unei contribuții UE de 85%), iar
 • contribuția națională este de 300.000 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 15%).

Valoarea maximă a unui proiect este de 400.000 euro.

Procentul minim de cofinanțare proprie (C.pr.) obligatoriu pentru fiecare tip de entitate juridică, este prezentat în secțiunea 4.3.1. Cofinanțarea proprie minimă a beneficiarului din cadrul documentului Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare.

Cursul de schimb valutar utilizat este cursul Inforeuro aferent lunii ianuarie 2020, respectiv 1 EURO = 4,7821 RON.

Perioada de implementare a unui proiect este de maximum 18 de luni.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin intermediul aplicației electronice MySMIS.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană