Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 5.1 Regiuni și B-I (Etapa III - depunere in MySMIS)

Beneficiari eligibili

 • Microîntreprindere
 • Întreprindere Mare
 • Autoritate publică locală
 • ONG
 • IMM
 • Instituție publică
 • Cameră de comerț
 • Instituție de învățământ
 • Furnizori de FPC autorizaţi
 • Organizaţii sindicale, patronate, federații

Obiectiv specific

OS 5.1 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC

Condiții beneficiari eligibili

Sunt eligibile entitățile relevante pentru implementarea proiectelor aferente SDL selectate adică acei actori care vor fi implicați în derularea uneia / unora dintre activitățile principale ale fișei de proiect, contribuind în mod direct la atingerea indicatorilor de realizare / de rezultat asumați prin intervențiile POCU din SDL și anume:

 • Autorități publice locale și unități cu personalitate juridică aflate în coordonarea sau subordonate acestora;
 • Furnizori publici de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă şi furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă privaţi acreditați în conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 277/21.03.2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările și completările ulterioare;
 • Furnizori autorizați de formare profesională – autorizați în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.129/31.08.2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Centre autorizate de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, acreditate conform Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 4.543/468/2004, pentru aprobarea Procedurii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Furnizori de servicii sociale acreditați în condițiile legii;
 • Asociații și fundații – persoane juridice de drept privat constituite conform Ordonanței Guvernului nr.26/30.01.2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
 • Organizații sindicale (sindicate, federații sindicale, confederații sindicale sau uniuni sindicale teritoriale) - persoane juridice de drept privat, constituite în conformitate cu Legea dialogului social nr.62/10.05.2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Organizații patronale (patronate, federații patronale, confederații patronale sau uniuni patronale teritoriale) - persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, constituite în conformitate cu Legea dialogului social nr.62/10.05.2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Întreprinderi sociale de inserție – persoane juridice atestate conform Legii nr.219/2015 privind economia socială, cu modificările și completările ulterioare;
 • Angajatori - persoane juridice de drept privat constituite conform Legii nr.31/16.11.1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Camere de Comerţ şi Industrie – persoane juridice de utilitate publică, organizații autonome, neguvernamentale, fără scop patrimonial, organizate în temeiul dispoziţiilor din Legea camerelor de comerţ din România nr.335/06.12.2007, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Unități școlare;
 • Inspectorate Școlare Județene.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Cererile de finanțare trebuie să se încadreze în următoarele domenii eligibile:

 • domeniul ocupării forței de muncă:
  • Activitatea principală 1 – Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii;
   • Sub-activitatea 1.1. - Participarea la programe de ucenicie la locul de muncă;
   • Sub-activitatea 1.2. - Participarea la programe de stagii pentru absolvenții de învățământ superior;
   • Sub-activitatea 1.3. - Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii.
  • Activitatea principală 2 - Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont propriu:
   • Sub-activitatea 2.1. Acordarea de sprijin persoanelor din grupul țintă;
   • Sub-activitatea 2.2 - Acordarea de micro-granturi pentru înființarea de noi afaceri.
  • Activitatea principală 3 - Sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii sociale/ medicale/ medico-sociale, inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate;
  • Activitatea principală 4 - Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație:
   • Sub-activitatea 4.1. - Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educația timpurie;
   • Sub-activitatea 4.2. - Sprijin pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii prin: programe de tip zone prioritare de educație/ școală după școală;
   • Sub-activitatea 4.3. Programe de tip „A doua șansă”;
   • Sub-activitatea 4.4. Sprijin pentru îmbunătățirea condițiilor pentru desfășurarea învăţământul dual.
  • Activitatea principală 5 – Activități de îmbunătățire a condițiilor de locuit ale persoanelor din grupul țintă;
  • Activitatea principală 6 – Asistență juridică;
  • Activitatea principală 7 - Combaterea discriminării și a segregării.
 • domeniul dezvoltării/ furnizării de servicii sociale/ medicale/ medico-sociale: sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii sociale/ furnizarea de servicii, inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate (medico-sociale);
 • domeniul educației;
 • domeniul locuire;
 • domeniul acordării de asistență juridică;
 • domeniul combaterii discriminării și a segregării.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Bugetul alocat corespunde totalului bugetelor SDL aprobate pentru regiuni mai puțin dezvoltate și pentru regiunea dezvoltată București-Ilfov și este de 81.200.277,55 euro (contribuția UE+ contribuția națională) la nivelul categoriilor de regiuni după cum urmează:

 • Regiuni mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia): 
  • UE (95%): 74.866.101,42 euro;
  • Buget de stat (5%): 3.940.321,13 euro;
  • Total: 78.806.422,55 euro.
 • Regiunea dezvoltată (București-Ilfov):
  • UE (90%): 2.154.469,5 euro;
  • Buget de stat (10%): 239.385,5 euro;
  • Total: 2.393.855 euro.

Valoarea minimă a unui proiect este de 101.000 euro, respectiv 477.437,10 lei. GAL-ul va stabili prin ghidurile solicitantului pentru intervențiile POCU o valoarea minimă a asistenței financiare nerambursabile mai mare de 477.437,10 lei a fișelor de proiect; de asemenea, poate stabili o valoare maximă pentru acestea.

Fișele de proiect și cererile de finanțare cu o valoare a asistenței financiare nerambursabile mai mică de 477.437,10 lei vor fi respinse.

Contribuția eligibilă minimă a solicitantului / partenerului se regăsește în secțiunea 4.3.1. Cofinanțarea proprie minimă a beneficiarului din cadrul documentului Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

Contribuția eligibilă minimă a solicitantului și partenerilor, după caz, pentru cheltuielile care fac obiectul schemei de ajutor de minimis, din totalul costurilor eligibile, este 0.

Cursul de schimb este cursul Inforeuro aferent lunii lansării apelului POCU OS 5.1 (septembrie 2019 - 1 EUR = 4,7271 RON).

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare activă
Perioadă de depunere proiect:

01 noiembrie 2019 - 31 decembrie 2021

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Capital Uman

Axa prioritară:

Axa prioritară 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 04 martie 2021
Ieri, 03 martie 2021