Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 6.14 - elevi - ITI DD

Beneficiari eligibili

 • Microîntreprindere
 • Întreprindere Mare
 • ONG
 • IMM
 • Instituție publică
 • Cameră de comerț
 • Instituție de învățământ
 • Organizaţii sindicale, patronate, federații
 • Asociaţii profesionale
 • Furnizor servicii orientare, consiliere, mediere școlară și servicii alternative

Obiectiv specific

OS 6.14 Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Condiții beneficiari eligibili

 • Structuri / agenţii / organisme relevante, subordonate / coordonate de către MEN;
 • Angajatori;
 • Asociaţii profesionale;
 • Camere de comerţ şi industrie;
 • Organizaţii sindicale şi organizaţii patronale;
 • ONG-uri;
 • Instituţii şi organizaţii membre ale Pactelor Regionale şi Parteneriatelor Locale pentru Ocupare şi Incluziune Socială;
 • Instituţii şi organizaţii membre ale consorţiilor şi parteneriatelor regionale şi locale în domeniile ocupării, educaţiei şi formării profesionale;
 • Furnizori publici şi privaţi de orientare şi consiliere profesională;
 • Instituții de Învățământ gimnazial, liceal, profesional și postliceal (nivel ISCED 2,3,4).

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Activitatea 1 (relevantă și obligatorie): Organizarea și derularea programelor de învățare la locul de muncă

Se pot organiza stagii de practică pentru elevi, inclusiv prin învățământ dual, instruire practică, laborator tehnologic etc. (în conformitate cu metodologiile aplicabile fiecărui tip de activitate,
după caz).

 • Activitatea 2 (relevantă și obligatorie): Furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională

Se are în vedere furnizarea de servicii de consiliere și orientare a carierei pentru elevi, axate pe dobândirea de competențe care răspund necesităților pieței muncii. Sistemul de consiliere și orientare în carieră din România este alcătuit din două reţele: reţeaua serviciilor de consiliere din educaţie și formare profesională și reţeaua serviciilor pentru ocupare a forţei de muncă. Solicitantul / partenerul va menționa în cererea de finanțare cadrul legal în care va desfășura astfel de activități în cadrul proiectului.

 • Activitatea 3 (relevantă): Dezvoltarea sistemului de învățare la locul de muncă, cu cel puțin una dintre subactivitățile:
  • 3.1 Încheierea parteneriatelor/ convenţiilor între furnizorii de educa ție și formare profesională inițială (unităţi de învăţământ) şi partenerii de practică (societăţi comerciale/ structuri asociative, potențiali angajatori ai viitorilor absolvenți, în special cu entități din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI);
  • 3.2 Crearea unui sistem de informare coordonată, în ambele sensuri: de la companii/sectorul privat către rețeaua unităților de învățământ privind nevoile lor de instruire, precum și de la unitățile de învățământ către întreprinderi, pentru a răspunde nevoilor actuale și viitoare ale pieței muncii la nivel regional /local.

 

 • Activitatea 4 (relevantă): Activități de sprijin a sistemului de învățare la locul de muncă, cu cel puțin una dintre subactivitățile:
  • activități de tip firmă de exercițiu, competițiilor și târgurilor pentru firme de exercițiu;
  • organizarea competițiilor profesionale, concursurilor pe meserii;
  • organizarea de programe de internship/traineeship;
  • activitțti inovative de facilitare a practicii;
  • instrumente inovative de consiliere, orientare, evaluare a competențelor, inclusiv prin intermediul TIC.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Bugetul alocat este de 5.000.000,00 euro (cofinanțarea UE + cofinanțarea națională), din care:

 • cofinanțarea UE este de 4.250.000,00 euro (corespunzând unei cofinanțări UE de 85%), iar
 • cofinanțarea națională este de 750.000,00 euro (corespunzând unei cofinanțări naționale de 15%).

În cadrul acestui apel de proiecte vor fi finanţate proiecte care sunt implementate în teritoriul ITI Delta Dunării.

Valoarea totală eligibilă a unui proiect este de maximum 500.000,00 euro.

Procentul minim de cofinanțare proprie (C.pr.) obligatoriu pentru fiecare tip de entitate juridică este prezentat în secțiunea 4.3.1. Cofinanțarea proprie minimă a beneficiarului din cadrul documentului Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

16 septembrie 2019 - 29 noiembrie 2019

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Capital Uman

Axa prioritară:

Axa prioritară 6: Educație și competențe

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 24 iunie 2021
Ieri, 23 iunie 2021