Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 4.9 Screening cancer colorectal - etapa I

Beneficiari eligibili

 • ONG
 • Universitate
 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție de sănătate

Obiectiv specific

OS 4.9 Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii

Condiții beneficiari eligibili

Solicitanți eligibili:

 • Institut medical public care cuprinde in organigramă personal medical cu competențe în formare în domeniul endoscopiei digestive conform Ordinului Ministrului Sănătății nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului naţional de programe de studii complementare în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti, precum şi a Normelor metodologice de organizare şi desfăşurare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare.

Parteneri eligibili:

 • Ministerul Sănătății, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului;
 • Institut sau instituție de sănătate publică aflată în subordinea Ministerului Sănătății cu personalitate juridică cu atribuții în domeniul:
  • asigurării coordonării tehnice și metodologice la nivel național a programelor de sănătate publică, în domeniul bolilor netransmisibile;
  • elaborării strategiilor și politicilor din domeniul combaterii și controlului bolilor netransmisibile și a proiectelor de acte normative, norme, metodologii si instrucțiuni derularea și implementarea intervențiilor de sănătate în domeniul bolilor netransmisibile;
  • supravegherii stării de sănătate a populației, bolile transmisibile si netransmisibile, pentru identificarea problemelor de sănătate comunitară;
  • elaborării metodologiei, instrumentelor si indicatorilor de monitorizare si evaluare a serviciilor si programelor de sănătate publică, de promovare a sănătății și de educație pentru sănătate;
  • cercetării-dezvoltării în domeniul sănătății publice și al managementului sănătății publice;
  • colectării, analizei și diseminării de date statistice privind sănătatea publică.
 • Institut medical public care cuprinde in organigramă personal medical cu competențe în formare în domeniul endoscopiei digestive conform Ordinului Ministrului Sănătății nr. 418/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Universități publice de Medicină și Farmacie;
 • Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali;
 • ONG-uri organizate ca societăți profesionale care desfășoară activități educaționale şi de cercetare în domeniul cancerului colorectal (ex. Societatea Română de Endoscopie Digestivă, Societatea Română de Gastroenterologie şi Hepatologie, Societatea Română de Oncologie, Societatea Română de Chirurgie, Societatea Medicilor de Familie, Societatea Medicilor de Familie din Rural etc.).

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Propunerile de proiecte vor include în mod obligatoriu următoarele tipuri de activități / subactivități eligibile:

 • Activitatea 1: Elaborarea metodologiei pentru programele de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal:
  • Sub-activitatea 1.1. Dezvoltarea cadrului metodologic necesar implementării programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal (ex. Testul fecal de hemoragii oculte, Sigmoidoscopia, Colonoscopia etc.) (ex. dezvoltarea ghidurilor, protocoalelor și metodologiilor de implementare etc.);
  • Sub-activitatea 1.2. Activități de informatizare suport al bazelor de date ale screeningului colorectal integrate cu sistemele informatice ale programului național (ex. registrele naționale), cu accesul parolat online al tuturor furnizorilor în scopul identificării CNP al persoanelor testate în programele de screening colorectal;
  • Sub-activitatea 1.3. Monitorizarea şi controlul implementării programelor regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal şi analizarea datelor obținute în urma screeningului prin metode statistice specifice și elaborarea de rapoarte, studii, informări cu privire la rezultatele acestuia și de propuneri de politici publice în domeniul cancerului colorectal.
 • Activitatea 2: Furnizarea programelor de formare/ instruire profesională specifică pentru specialiștii implicați în derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament al leziunilor precanceroase colorectale:
  • Sub-activitatea 2.1. Elaborare curriculum de formare pe baza metodologiei realizate și acreditarea acestuia conform normelor în vigoare;
  • Sub-activitatea 2.2. Derularea programului / programelor de formare / instruire pentru specialiștii implicați în derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament al leziunilor precanceroase colorectale.
 • Activitatea 3: Activități de informare, educare, conștientizare a grupului țintă al serviciilor de screening al cancerului colorectal.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Bugetul alocat este de 5.000.000 euro (contribuția UE + contribuția națională) la nivelul categoriilor de regiuni după cum urmează:

 • pentru regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia), suma totală disponibilă este de 4.435.338,67 euro, din care:
  • contribuția UE este de 3.770.037,87 euro (corespunzând unei contribuții UE de 85%), iar
  • contribuția națională este de 665.300,80 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 15%);
 • pentru regiunea dezvoltată (București-Ilfov), suma totală disponibilă este de 564.661,33 euro, din care:
  • contribuția UE este de 451.729,06 euro (corespunzând unei contribuții UE de 80%), iar
  • contribuția națională este de 112.932,27 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 20%).

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 5.000.000 euro.

Cursul de schimb utilizat este cursul Inforeuro aferent lunii septembrie 2018, respectiv 1 EURO = 4,6437 RON.

În cadrul acestui apel de proiecte va fi aprobat un singur proiect, respectiv proiectul care îndeplinește cerințele de eligibilitate şi cel mai mare punctaj în etapa de evaluare tehnică și financiară.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană