Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 3.12

Beneficiari eligibili

 • Microîntreprindere
 • Întreprindere Mare
 • ONG
 • IMM
 • Cameră de comerț
 • Organizaţii sindicale, patronate, federații

Obiectiv specific

OS 3.12 Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe / competențe / aptitudini aferente sectoarelor economice / domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaților

Condiții beneficiari eligibili

 • Organizații patronale (patronate, federații patronale, confederații patronale sau uniuni patronale teritoriale) - persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, constituite în conformitate cu Legea dialogului social nr.62/10.05.2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Asociații de întreprinderi, persoane juridice constituite in conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 26 din 2000 cu privire la asociații si fundații;
 • Camerele de Comerț și Industrie – persoane juridice de utilitate publică, fără scop patrimonial, organizate în temeiul dispozițiilor din Legea nr.335/06.12.2007 privind Camerele de Comerț din România, cu modificările și completările ulterioare.

Entitățile de mai sus pot aplica în calitate de beneficiari unici sau în parteneriat cu alte entități relevante (de exemplu: organizații sindicale sau/și furnizori de formare profesională).

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Tipuri de activități eligibile care pot fi sprijinite în contextul acestui apel de proiecte:

1. Organizarea și derularea de campanii de conștientizare a angajatorilor care își desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, sau a angajatorilor care intenționează să-și adapteze activitatea la aceste sectoare economice / domenii de specializare inteligentă menționate anterior, privind importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă – activitate suport;

2. Organizarea și derularea de programe de formare profesională a adulților (cursuri de inițiere, calificare, recalificare, perfecționare sau specializare), în conformitate cu prevederile OG nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare – activitate relevantă și obligatorie.

Având în vedere prevederile din HG nr. 640/2018 prin care a fost modificată Strategia Națională pentru Competitivitate 2015-2020, în cadrul proiectelor finanțate prin această cerere de propuneri de proiecte se pot organiza și cursuri de formare profesională specifice domeniului distribuție bunuri și servicii - adaptat pentru sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Atenție! Această activitate nu este adresată persoanelor care asigură managementul strategic al întreprinderilor și care ocupă poziții de management în respectivele întreprinderi (manager general, director general, manager executiv, director executiv, director adjunct, manager de departament, manager de proiect, manager de linie, persoanele care au calitatea de antreprenori care-și gestionează propriile afaceri etc.) sau angajaților din departamentele de resurse umane de la nivelul întreprinderilor​, aceste persoane constituind grup țintă aferent obiectivului specific 3.8 din POCU.

Nu se pot organiza următoarele cursuri de perfecționare / specializare în ocupația / gruparea de competențe:

 • Competențe antreprenoriale;
 • Manager de produs;
 • Manager de inovare;
 • Manager îmbunătățire procese;
 • cursuri acreditate de Project Management Institute, de exemplu:
  • PMP - Project Management Professional;
  • CAPM (Certified Associate in Project Management, etc.);
  • cursuri „mini MBA” (Master of Business Administration);
  • alte tipuri de cursuri similare.
 • Manager resurse umane;
 • Inspector resurse umane;
 • alte tipuri de cursuri similare.

3. Evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, respectiv non-formale și/sau informale – activitate relevantă;

Atenție! Această activitate nu este adresată persoanelor care asigură managementul strategic al întreprinderilor și care ocupă poziții de management în respectivele întreprinderi (manager general, director general, manager executiv, director executiv, director adjunct, manager de departament, manager de proiect, manager de linie, persoanelor care au calitatea de antreprenori care-și gestionează propriile afaceri, etc. sau angajaților din departamentele de resurse umane de la nivelul întreprinderilor, aceste persoane constituind grup țintă aferent obiectivului specific 3.8 din POCU.

4. Sprijin acordat întreprinderilor care-și desfășoară activitatea într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau întreprinderilor care intenționează să-și adapteze activitatea la aceste sectoare economice / domenii de specializare inteligentă menționate anterior, în vederea elaborării și introducerii unor programe de învățare la locul de muncă - activitate relevantă și obligatorie.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Bugetul alocat este 89.361.701,88 euro (contribuția UE + contribuția națională), fiind dedicat exclusiv regiunilor mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud Muntenia) din care:

 • finanțarea FSE este de 75.957.446,60 euro, corespunzând unei contribuții UE de 85%;
 • contribuția națională este de 13.404.255,28 euro, corespunzând unei contribuții naționale de 15%, din care 2.000.000 euro (contribuția UE + contribuția națională) reprezintă alocare ITI DD, după cum urmează:
  • 75.957.446,60 euro reprezintă contribuția UE (85%), din care:
   • 1.700.000 euro contribuția UE (85%) pentru ITI DD;
  • 13.404.255,28 euro reprezintă contribuția națională (15%), din care:
   • 300.000 euro contribuția națională (85%) pentru ITI DD.

Cursul de schimb utilizat este cursul Inforeuro aferent lunii septembrie 2018, respectiv 1 EURO = 4.6437 RON.

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 1.000.000 euro.

Procentul minim de cofinanțare proprie (C.pr.) obligatoriu pentru fiecare tip de entitate juridică este prezentat în secțiunea 4.3.1. Cofinanțarea proprie minimă a beneficiarului din cadrul documentului Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

20 septembrie 2018 - 28 ianuarie 2019

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Capital Uman

Axa prioritară:

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță