Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 6.2 - Educație de calitate în creșe la nivel național

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • ONG
 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție publică
 • Instituție de învățământ
 • Parteneriat public-privat
 • Organizaţii sindicale, patronate, federații
 • Furnizor servicii orientare, consiliere, mediere școlară și servicii alternative

Obiective specifice

OS 6.2 Creșterea participării la învăţământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural

OS 6.6 Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaționala de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive

Condiții beneficiari eligibili

Categoriile de solicitanți eligibili sunt:

 • Ministerul Educației Naționale (MEN).

Partenerii eligibili pot fi:

 • Agenţii, structuri / alte organisme aflate în subordinea / coordonarea MEN şi alte organisme publice cu atribuţii în domeniul educaţiei şi formării profesionale, inclusiv asigurarea calității în învățământul preuniversitar;
 • Instituţii de învăţământ (ISCED 0-2) acreditate, publice şi private, din reţeaua şcolară naţională;
 • Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere şcolară şi servicii alternative, publici şi privaţi;
 • Autoritățile publice locale cu atribuții în domeniul educaţiei de nivel preuniversitar;
 • ONG-uri;
 • Instituții / agenții guvernamentale cu atribuții în domeniul incluziunii sociale;
 • Parteneri sociali din învățământul preuniversitar (ex. organizaţii sindicale).

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

În vederea îndeplinirii OS 6.2. și OS 6.6 pot fi finanțate prin FSE activități de tipul celor de mai jos:

 • Dezvoltarea unui cadru instituțional coerent pentru educaţia şi îngrijirea copiilor ante-preşcolari (ex. cadrul de management instituţional, cadrul curricular metodologic naţional, promovare de bune practici educaţionale pentru Educație si Îngrijire Copii Preșcolari – EÎCP etc.);
 • Asigurarea / dezvoltarea și utilizarea de noi servicii şi materiale de învăţare pentru copiii din învățământul ante-preșcolar, în special pentru copiii aparținând minorității roma și copiii cu dizabilități;
 • Promovarea de bune practici în aria facilitării accesului la EÎCP, valorificând rezultatele unor proiecte/programe inițiate / dezvoltate în parteneriat, inclusiv la nivel transnațional;
 • Încurajarea mobilității personalului didactic prin scheme de mobilitate profesională, asigurarea unor programe de mentorat, în vederea extinderii utilizării metodelor activ-participative de educație bazate pe noul curriculum şi pe nevoile copiilor mici, în special în cazul personalului care lucrează cu copiii aparținând grupurilor vulnerabile, inclusiv copii aparținând minorității roma, copii cu nevoi speciale, copii din comunitățile dezavantajate socioeconomic;
 • Perfecționarea profesională specializată a resurselor umane pentru învățământul antepreșcolar;
 • Alte măsuri care vin în sprijinul îndeplinirii obiectivelor specifice stabilite în cadrul acestei PI (ex. activități de formare care promovează incluziunea, activități de formare în aria elaborării de resurse educaționale deschise pentru facilitarea implementării curriculum-ului revizuit, activități de formare pentru echipele manageriale în aria monitorizării impactului măsurilor privind creșterea accesului la educație etc).

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea financiară este de 4.000.000 euro (contribuția UE+ contribuția națională) la nivelul categoriilor de regiuni după cum urmează:

 • pentru regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia), suma totală disponibilă este de 3.548.271 euro, din care:
  • contribuția UE este de 3.016.030 euro (corespunzând unei contribuții UE de 85%), iar
  • contribuția națională este de 532.241 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 15%).
 • pentru regiunea mai dezvoltată (București-Ilfov), suma totală disponibilă este de 451.729 euro, din care:
  • contribuția UE este de 361.383 euro (corespunzând unei contribuții UE de 80%), iar
  • contribuția națională este de 90.346 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 20%).

Valoarea maximă a proiectului este de 4.000.000 euro.

Contribuția eligibilă minimă a solicitantului reprezintă procentul din valoarea totală eligibilă a proiectului propus, care va fi suportat de solicitant, conform cerințelor prevăzute în documentul Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare.

Cursul de schimb utilizat este cursul Inforeuro aferent lunii august 2018, respectiv 1 EURO = 4,6238 RON.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană