Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 4.16 - Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale

Beneficiari eligibili

 • Microîntreprindere
 • Întreprindere Mare
 • Autoritate publică locală
 • ONG
 • IMM
 • Autoritatea publică centrală
 • Cameră de comerț
 • Parteneriat public-privat
 • Organizaţii sindicale, patronate, federații

Obiectiv specific

OS 4.16 Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă

Condiții beneficiari eligibili

Solicitanții / partenerii eligibili în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt administratori ai schemei pentru entități ale economiei sociale „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”, respectiv:

 • entități ale economiei sociale, rețele, uniuni, federații din sectorul economiei sociale;
 • alte entități relevante – furnizori de formare profesională autorizaţi publici şi privaţi, furnizori de servicii de ocupare acreditați publici și privați, furnizori de servicii sociale, organizaţii sindicale şi organizații patronale, asociaţii profesionale, camere de comerț și industrie, ONG-uri.

Toate categoriile de entități eligibile menționate pot participa în cadrul proiectului atât ca beneficiar unic, cât și în parteneriat cu oricare dintre categoriile de entități eligibile, inclusiv în parteneriat cu autorități publice centrale sau locale.

Pentru a fi eligibil, administratorul schemei pentru entități de economie socială trebuie să demonstreze îndeplinirea condiției privind capacitatea tehnică, respectiv desfășurarea, între data înființării acestuia și data lansării apelului, de activități de formare antreprenorială sau consiliere privind implementarea unor planuri de afaceri sau scheme de granturi care demonstrează capacitatea administratorului de a consilia/selecta/monitoriza acordarea de granturi sau consiliere în implementarea de activități ce presupun gestionarea de resurse financiare.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Acţiunile eligibile în cadrul acestui apel vor avea drept scop asigurarea sprijinului necesar pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale, inclusiv de întreprinderile sociale de inserție. Totodată, antreprenorii din domeniul economiei sociale, din cadrul entităților nou înființate, vor putea beneficia de activități de consiliere în domeniul antreprenoriatului și formare inclusiv în domeniul social.
Activitățile specifice sprijinite în cadrul apelului sunt structurate sub forma unei scheme pentru entități ale economiei sociale, care presupune parcurgerea a 2 etape de implementare, etape obligatorii în cadrul cărora administratorul schemei va propune activitățile considerate optime pentru atingerea obiectivelor asumate în cadrul proiectului.

Etape de implementare:

Etapa I – Sprijin pentru înființarea de noi întreprinderi sociale - durata de implementare este de maximum 12 luni de la data de începere a proiectului

În această etapă, beneficiarul contractului de finanțare are obligația de a desfășura acțiuni de sprijin pentru înfiinţarea de noi întreprinderi sociale pentru persoane care doresc să înființeze astfel de întreprinderi. Acțiunile de sprijin se referă la:

 • formare profesională;
 • consiliere în domeniul antreprenoriatului;
 • identificarea de piețe de desfacere;
 • dezvoltarea capacității și abilităților în diferite domenii.

În cadrul acestei etape, beneficiarul contractului de finanțare are obligația de a derula cel puțin următoarele activități:

 • Informarea publicului cu privire la acțiunile derulate în cadrul proiectului;
 • Selectarea grupului țintă ce va participa la acțiunile de sprijin organizate (cel puțin 60 de persoane care doresc să înființeze întreprinderi sociale);
 • Derularea unui program de formare antreprenorială specifică - se va derula un program de formare antreprenorială specifică în conformitate cu standardele existente într-una dintre ocupațiile specifice sectorului economiei sociale și anume:
  • Antreprenor în economia socială Cod COR 112032;
  • Manager de întreprindere socială cod COR 112036.
 • Alte activități de sprijin oferite în vederea înființării de întreprinderi sociale;
 • Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului.

Cerințe minime obligatorii pentru a considera încheiată etapa I:

 • îmbunătățirea competențelor în domeniul antreprenorial (atestată prin obținerea certificatului de absolvire) a cel puțin 54 de persoane care intenționează să înființeze o întreprindere socială, membri ai grupului țintă, cu respectarea indicatorilor propuși în cererea de finanțare, justificate prin prezentarea către AM, respectiv OI responsabil, a certificatelor de absolvire emise de ANC;
 • planurile de afaceri elaborate individual sau în echipă de participanți în cadrul cursurilor de formare pentru ocupațiile specifice sectorului economiei sociale;
 • minimum 10 planuri de afaceri selectate.

Etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri și monitorizarea funcționării întreprinderilor sociale - durata de implementare este de maximum 24 luni de la data transmiterii la AM, respectiv OI responsabil, a dosarelor ce atestă finalizarea primei etape cadru.

Aceasta reprezintă etapa în cadrul căreia administratorul schemei pentru entitățile economiei sociale are obligația de a derula activități ce au ca scop final susținerea grupului țintă în implementarea planului de afaceri selectat în etapa I.
În cadrul acestei etape, administratorul schemei are obligația de a include cel puțin următoarele activități:

 • Furnizarea, de către administratorul schemei pentru entitățile sociale, a serviciilor personalizate de consiliere ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri;
 • Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor implementa planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului;
 • Decontarea de către administratorul schemei pentru entitățile economiei sociale a sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului;
 • Monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate.

Cerințe minime obligatorii pentru a considera încheiată etapa a II-a:

 • finalizarea procesului de plată a ajutorului de minimis acordat întreprinderilor sociale în vederea implementării planurilor de afaceri selectate.

! Delimitarea în timp a celor 2 etape cadru de implementare a schemei pentru entități ale economiei sociale are în vedere proiectul în ansamblu, urmărindu-se trasarea unei limite temporale pentru furnizarea activităților specifice fiecărei etape către toți beneficiarii de ajutor de minimis.

! Cele 2 etape se pot suprapune parțial, în sensul că administratorul de schemă pentru entități ale economiei sociale poate începe implementarea etapei a II-a pentru segmentul de grup țintă care a beneficiat de toate activitățile etapei I.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea financiară totală este de 70.000.000 de euro (contribuția UE + contribuția națională), fiind dedicat exclusiv regiunilor mai puțin dezvoltate. Din această sumă, finanțarea FSE este de 59.500.000 euro, corespunzând unei contributii UE de 85%, iar contribuția națională este de 10.500.000 euro, corespunzând unei contribuții naționale de 15%. Alocarea este defalcată astfel:

 • Minimum 49.000.000 euro sunt alocați pentru cheltuieli arondate schemei de ajutor de minimis, din care:
  • finanțarea FSE este de 85%, respectiv 41.650.000 euro;
  • contribuția națională este de 15%, respectiv 7.350.000 euro.
 • Maximum 21.000.000 euro sunt alocați pentru cheltuieli nearondate schemei de ajutor de minimis, din care:
  • finanțarea FSE este de 85%, respectiv 17.850.000 euro;
  • contribuția națională este de 15%, respectiv 3.150.000 euro.

Cursul de schimb care va fi utilizat este cursul Inforeuro din luna august 2018 de 1 euro = 4,6238 lei.

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 3.000.000 euro:

 • minumum 70% din bugetul proiectului va fi alocat subvențiilor pentru înființarea întreprinderilor sociale (cheltuieli care intră sub incidența ajutorului de minimis);
 • maximum 30% din bugetul proiectului va fi alocat cheltuielilor nearondate schemei de ajutor de minimis.

Contribuția proprie minimă a solicitantului

 • contribuția solicitantului / partenerilor pentru cheltuielile care nu fac obiectul schemei de ajutor de minimis:
  • procentul minim de cofinanțare proprie obligatoriu pentru solicitant și parteneri, după caz, este prezentat în sectiunea 4.3.1.Cofinanțarea proprie minimă a beneficiarului din cadrul documentului Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare.
 • contribuția solicitantului / partenerilor pentru cheltuielile care fac obiectul schemei de ajutor de minimis:
  • contribuția eligibilă minimă a solicitantului și partenerilor, după caz, din totalul costurilor eligibile este 0 (zero).

Incidenţa ajutorului de minimis

Pentru înființarea de intreprinderi sociale valoarea sprijinului financiar acordat în cadrul acestei scheme va fi de maximum 100.000 Euro/întreprindere. 

Numărul minim de locuri de muncă create de către entitățile de economie socială înființate depinde de nivelul ajutorului de minimis utilizat, după cum urmează:

 • Ajutor de minimis de până la 55.000 euro – minimum 2 locuri de muncă create;
 • Ajutor de minimis de minimum 55.000 euro și mai mic de 70.000 euro – minimum 3 locuri de muncă create;
 • Ajutor de minimis de minimum 70.000 euro și mai mic de 85.000 euro – minimum 4 locuri de muncă create;
 • Ajutor de minimis de minimum 85.000 euro și maximum 100.000 euro – minimum 5 locuri de muncă create.


Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate va reprezenta minimum 70% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Alte informații specifice

Acest apel este dedicat exclusiv regiunilor mai puțin dezvoltate (Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia), regiunea Bucureşti-Ilfov fiind exceptată de la finanţare pentru Prioritatea de investiţii 9.v.

Proiectele se pot implementa în una sau mai multe regiuni de dezvoltare din categoria regiunilor mai puțin dezvoltate.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

27 august 2018 - 15 ianuarie 2019

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Capital Uman

Axa prioritară:

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță