Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 3.4 - Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare - ITI DD

Beneficiari eligibili

 • Microîntreprindere
 • Întreprindere Mare
 • ONG
 • IMM
 • Instituție publică
 • Cameră de comerț
 • Furnizori de FPC autorizaţi
 • Organizaţii sindicale, patronate, federații

Obiective specifice

OS 3.1 Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educație

OS 3.2 Creșterea ocupării cetățenilor români aparținând minorităţii roma

OS 3.3 Creșterea ocupării persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistență și semi-subzistență

OS 3.4 Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al șomerilor și persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educație

OS 3.5 Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al cetățenilor români aparținând minorităţii roma

OS 3.6 Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistență și semi-subzistență

Condiții beneficiari eligibili

 • Furnizori acreditati de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă acreditați în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 277/21.03.2002 privind aprobarea criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările și completările ulterioare;
 • Furnizori autorizati de formare profesională – autorizați în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.129/31.08.2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Centre autorizate de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, acreditate conform Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 4.543/468/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Asociații și fundații – persoane juridice de drept privat constituite conform Ordonanței Guvernului nr.26/30.01.2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
 • Organizații sindicale (sindicate, federații sindicale, confederații sindicale sau uniuni sindicale teritoriale) - persoane juridice de drept privat, constituite în conformitate cu Legea dialogului social nr.62/10.05.2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Organizații patronale (patronate, federații patronale, confederații patronale sau uniuni patronale teritoriale) - persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, constituite în conformitate cu Legea dialogului social nr.62/10.05.2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Întreprinderi sociale de inserție – persoane juridice atestate conform Legii nr.219/2015 privind economia socială, cu modificările și completările ulterioare;
 • Organizații de tineret - persoane juridice de drept privat și fără scop patrimonial, definite conform art.11 alin.1 din Legea tinerilor nr.350/2006, constituite conform Ordonanței Guvernului nr.26/30.01.2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
 • Angajatori - persoane juridice de drept privat constituite conform Legii nr.31/16.11.1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Camere de Comerţ şi Industrie – persoane juridice de utilitate publică, organizații autonome, neguvernamentale, fără scop patrimonial, organizate în temeiul dispoziţiilor din Legea nr.335/06.12.2007 privind Camerele de Comerţ din România, cu modificările şi completările ulterioare.

Atenție! Solicitanții pot depune proiecte în calitate de beneficiari unici sau în parteneriat.

Partenerii transnaționali nu sunt eligibili in cadrul acestui apel de proiecte.

Solicitanții și partenerii pot avea sediul social în orice regiune de dezvoltare din România, nefiind obligatoriu ca solicitantul / liderul de parteneriat / partenerii să aibă sediul social în teritoriul ITI Delta Dunării.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

În cadrul acestui apel de proiecte sunt eligibile următoarele activități:
ACTIVITATEA 1 (activitate relevantă și obligatorie): Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării, în conformitate cu prevederile Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

 • Servicii de informare și consiliere profesională;
 • Servicii de mediere a muncii, organizată și desfășurată în conformitate cu prevederile Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

ACTIVITATEA 2 (activitate relevantă și obligatorie): Organizarea și derularea de programe de formare profesională a adulților (cursuri de inițiere, calificare, recalificare, perfecționare sau specializare), în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

ACTIVITATEA 3 (activitate relevantă): Evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale.

ACTIVITATEA 4 (activitate suport): Activități de acompaniere, adresate exclusiv persoanelor cu nivelurile de ocupabilitate C și D, respectiv „greu ocupabil” și „foarte greu ocupabil” (conform Procedurii de lucru aprobată prin Ordinul Președintelui ANOFM), în vederea sprijinirii acestora pentru participarea la activitățile proiectului.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea financiară pentru ITI Delta Dunării este de 3.500.000 euro, din care cofinanțarea UE este de 2.975.000 euro (corespunzând unei cofinanțări UE de 85%), iar cofinanțarea națională este de 525.000 euro (corespunzând unei cofinanțări naționale de 15%).

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 700.000 euro.

Procentul minim de cofinanțare proprie (C.pr.) obligatoriu pentru fiecare tip de entitate juridică este prezentat în secțiunea 4.3.1. Cofinanțarea proprie minimă a beneficiarului din cadrul documentului „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”, cu modificările și completările ulterioare.

Cursul de schimb utilizat este cursul Inforeuro aferent lunii iunie 2018, respectiv 1 EURO = 4,6443 RON.

Depunerea proiectului

Depunerea cererilor de finanțare se va efectua prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană