Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 5.1 Regiuni și B-I (Etapa III)

Beneficiari eligibili

  • Grup de Acțiune Locală/FLAG

Obiectiv specific

OS 5.1 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC

Condiții beneficiari eligibili

Solicitanții eligibili sunt GAL-urile ale căror SDL au fost selectate spre finanțare în cadrul Etapei II – Selectarea Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL).

Atenție! GAL-urile care au sediul în UAT, dar nu în teritoriul vizat de SDL nu sunt eligibile. Toate GAL-urile, până la momentul depunerii proiectului pentru cheltuieli de funcționare vor avea sediul / sucursala / filiala în teritoriul vizat de SDL.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Pentru atingerea obiectivelor aferente acestui apel, vor fi finanțate prin FSE următoarele tipuri de acțiuni:

  • Acțiuni pentru îmbunătățirea capacității GAL de a gestiona și implementa în mod eficient și eficace SDL (inclusiv cursuri de formare a personalului GAL, schimburi de experiență);
  • Sprijin logistic pentru funcționarea GAL, inclusiv cheltuieli de funcționare, costurile legate de organizarea de reuniuni, întâlniri și evenimente, asigurarea materialelor consumabile și de birou, mobilier, arhivare, a echipamentelor TIC și soft-uri specializate necesare desfășurării eficiente a activității;
  • Îndrumări către beneficiarii și potențialii beneficiari POCU/ POR pentru pregătirea și implementarea proiectelor finanțate prin POCU/ POR;
  • Sprijin pentru întărirea capacității GAL pentru selecția propunerilor de proiecte/fișelor de proiect POR/POCU;
  • Sprijin pentru întărirea capacității GAL pentru monitorizarea proiectelor finanțate din bugetul SDL;
  • Activități pentru creșterea gradului de informare a beneficiarilor și potențialilor beneficiari și a membrilor comunității vizate de SDL;
  • Sprijin pentru activitățile de comunicare referitoare la intervențiile aferente POCU/ POR, inclusiv derularea activităților de publicitate și informare (ex. realizarea și distribuirea materialelor informative şi publicitare, organizarea de conferințe, forumuri, prezentări, etc.).

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea pentru acest apel de proiecte este, conform bugetelor SDL aprobate în cadrul etapei a II-a a mecanismului DLRC, de 14 329 460.75 euro (contribuția UE + contribuția națională) la nivelul categoriilor de regiuni după cum urmează:

  • pentru regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia), suma totală disponibilă este de 13 907 015.75 euro, din care contribuția UE este de 13 211 664.96 euro (corespunzând unei contribuții UE de 95%), iar contribuția națională este de 695 350.79 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 5%);
  • pentru regiunea dezvoltată (București-Ilfov), suma totală disponibilă este de 422 445.00 euro, din care contribuția UE este de 380 200.50 euro (corespunzând unei contribuții UE de 90%), iar contribuția națională este de 42 244.50 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 10%).

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este cea aferentă liniei bugetare „Costuri de funcționare legate de gestionarea implementării SDL și animarea comunității” așa cum a fost aprobată în cadrul fiecărei Strategii de Dezvoltare Locală selectată în cadrul etapei II a mecanismului DLRC. La finalul implementării proiectului de sprijin pentru funcționarea GAL pentru implementarea SDL, valoarea finanțării autorizate la plată pe ntru acest proiect nu va putea depăși 25% din totalul cheltuielilor efectuate și validate în cadrul strategiei de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității.

Contribuția eligibilă minimă a solicitantului reprezintă procentul din valoarea totală eligibilă a proiectului propus, care va fi suportat de solicitant.

În cadrul apelurilor de proiecte vizate prin prezentul ghid al solicitantului – condiții specifice, contribuția eligibilă minimă a solicitantului din totalul costurilor eligibile este 0.

Alte informații specifice

Acțiunile planificate în cadrul prezentului apel vizează regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia) și regiunea dezvoltată (București – Ilfov). Selectarea de către solicitant a regiunii de dezvoltare se va face exclusiv din perspectiva localizării comunității marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială vizată de Strategia de Dezvoltare Locală.

Depunerea proiectului

Depunerea proiectelor se va face prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană