Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 6.13 - Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat

Beneficiari eligibili

 • Microîntreprindere
 • Întreprindere Mare
 • ONG
 • IMM
 • Universitate
 • Institut de cercetare
 • Academia Română
 • Cameră de comerț
 • Instituție de învățământ

Obiectiv specific

OS 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare / inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Condiții beneficiari eligibili

Solicitanți eligibili pot fi:

 • Instituții de învățământ superior publice și private, acreditate;
 • Institute/centre de cercetare acreditate, inclusiv institute de cercetare ale Academiei Române;
 • Academia Română.

Sunt încurajate parteneriatele între entitățile mai sus menționate. În cadrul apelului de proiecte este obligatorie includerea în parteneriatul unui proiect a cel puțin uneia din categoriile de organizații detaliate mai jos:

 • Angajatori;
 • Asociații profesionale;
 • Camere de comerț și industrie;
 • Instituții și organizații membre ale Pactelor Regionale și Parteneriatelor Locale pentru Ocupare și Incluziune Socială.

Atenție! Este obligatorie includerea în proiect în calitate de solicitant sau partener a cel puțin unei Instituții de învățământ (ISCED 8), publică și privată, acreditată.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

În cadrul acestui apel de proiecte vor fi susținute activități din cadrul OS 6.13. destinate îmbunătățirii tranziției de la educație la viața activă a participanților din învățământul terțiar universitar (ISCED 8), inclusiv a cercetătorilor post-doctorat, cum ar fi:

 • Organizarea și derularea unor programe de învățare prin experiență practică (complementare programelor de studii doctorale/postdoctorale), furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională, necesare creșterii angajabilității în domeniul studiilor realizate. Aceste programe complementare vor fi axate pe dobândirea de competențe transversale corelate cu necesitățile pieței muncii, formarea de competențe antreprenoriale, utile studenților (ISCED 8) și cercetătorilor postdoctorat.

În cadrul proiectelor este susținută dezvoltarea și furnizarea de module de cursuri complementare, cu componentă aplicativă și de formare a competențelor transversale și antreprenoriale în sprijinul cercetării și inovării, în special în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI adresate studenților din programe de studii doctorale și a cercetătorilor postdoctorat. Sunt încurajate abordări interdisciplinare în cadrul cursurilor dezvoltate, care pot fi realizate în parteneriat la nivelul instituțiilor de învățământ superior implicate într-un proiect.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Bugetul alocat este de 84.705.882 euro (cofinanțarea UE+ cofinanțarea națională pentru regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia), din care contribuția UE este de 72.000.000 euro (corespunzând unei contribuții UE de 85%), iar contribuția națională este de 12.705.882 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 15%.

Tip Regiuni Contribuția UE Contribuția RO Total finanțare (contribuția UE+ contribuția RO)
Regiuni mai puțin dezvoltate (7 regiuni): Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia,
Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia
72.000.000 euro
(pentru toate cele 7
regiuni de dezvoltare
mai puțin dezvoltate)
12.705.882 euro 84.705.882 euro

Valoarea eligibilă maximă a unui proiect care vizează un grup țintă provenind din regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia) este de 1.500.000 euro.

Cursul de schimb utilizat este cursul Inforeuro aferent lunii aprilie 2018, respectiv 1 EURO = 4,6525 RON.

Contribuția eligibilă minimă a solicitantului reprezintă procentul din valoarea totală eligibilă a proiectului propus, care va fi suportat de solicitant, conform cerin țelor prevăzute în documentul Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare vor fi depuse prin intermediul sistemului electronic MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană