Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 6.9 - Bursa student antreprenor

Beneficiari eligibili

 • Microîntreprindere
 • Întreprindere Mare
 • IMM
 • Universitate
 • Instituție publică
 • Instituție de învățământ
 • Parteneriat public-privat

Obiective specifice

OS 6.7 Creșterea participării la învățământul terțiar universitar și non-universitare organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate în special pentru cei care provin din grupuri vulnerabile

OS 6.9 Îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului didactic din învățământul terțiar universitar și non-universitar organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate în ceea ce priveşte conținutul educaţional inovator şi resursele de învăţare moderne şi flexibile

OS 6.10 Diversificarea ofertelor educaționale în învățământul terțiar universitar și non-universitar tehnic organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate corelate cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice / domeniile identificate prin SNC şi SNCDI

Condiții beneficiari eligibili

Categoriile de solicitanți eligibili sunt:

 • instituții de învățământ superior acreditate, publice şi private.

Universitățile din regiunea București-Ilfov vor putea depune proiecte în calitate de solicitanți numai in parteneriat cu universități din cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate ale României, pentru asigurarea grupului țintă eligibil format din „Personalul didactic din învățământul superior” (OS 6.9.) și din „Personal implicat în dezvoltarea de programe de studii din învățământul terțiar universitar” (OS 6.10.).

Parteneri în proiectele depuse pot fi:

 • instituții de învățământ superior acreditate, publice şi private;
 • Parteneri sociali din învățământul superior sau din medii publice și private.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

În vederea îndeplinirii OS 6.9. destinat îmbunătățirii nivelului de competențe al personalului didactic din învățământul terțiar universitar, în ceea ce privește conținutul educațional inovator şi resursele de învățare moderne şi flexibile, vor fi finanțate cu sprijinul FSE următoarele tipuri de acțiuni:

 • Perfecționarea profesională specializată pentru personalul didactic din învățământul terțiar universitar și non-universitar organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate, în ceea ce privește conținutul educațional inovator şi resursele de învățare moderne și flexibile, inclusiv prin parteneriate cu agenți economici, stagii de pregătire la agenți economici, programe de schimb de experiență şi diseminare de bune practici;
 • Valorificarea rezultatelor programelor anterioare de mobilitate al e personalului didactic susținute din ERASMUS+ în vederea completării formării inițiale/continue a acestuia în relație cu domeniile de formare stabilite în cadrul PI. Acțiunile avute în vedere se bazează inclusiv pe consultări cu rețele internaționale de cercetare și de afaceri, în completarea celor de la nivel național;
 • Alte acțiuni inovative, inclusiv prin activități de cooperare transnațională.

Vor fi susținute activități de formare specifică adresate personalului didactic din învățământul superior în relație cu: proiectarea modulară de cursuri antreprenoriale adresate studenților, în special din categorii vulnerabile, din anii terminali ai ciclului de licență, organizarea și furnizarea în medii online a cursurilor/aplicațiilor și promovarea de medii noi de învățare (ex.: studii, învățare bazată pe proiecte reale, învățare colaborativă, experimentare etc.), solicitarea și utilizarea feedback-ului și o evaluare eficientă a rezultatelor învățării, servicii suport pentru studenți etc.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Bugetul alocat este de 71.091.764 euro (contribuția UE + contribuția națională) pentru regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia), din care contribuția UE este de 60.427.999,40 euro (corespunzând unei contribuții UE de 85%), iar contribuția națională este de 10.663.764,60 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 15%).

Regiuni Contribuția UE Contribuția RO Total alocare pentru apelul de proiecte (contribuția UE+ contribuția RO)
Regiuni mai puțin dezvoltate (7 regiuni) 60.427.999,40 euro pentru toate cele 7 regiuni de dezvoltare mai puțin dezvoltate 10.663.764,60 euro 71.091.764 euro

Valoarea eligibilă maximă a unui proiect pentru activități cu GT provenit din regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord- Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia) este de 1.700.000 euro.

Cursul de schimb utilizat este cursul Inforeuro aferent lunii aprilie 2018, respectiv 1 EURO = 4,6525 RON.

Contribuția eligibilă minimă a solicitantului reprezintă procentul din valoarea totală eligibilă a proiectului propus, care va fi suportat de solicitant, conform cerințelor prevăzute în documentul Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare vor fi depuse prin intermediul sistemului electronic MySMIS2014.

Alte informații specifice

Intervențiile eligibile în cadrul acestui apel se adresează regiunilor mai puțin dezvoltate: Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia.
Selectarea regiunii de dezvoltare se va realiza EXCLUSIV în funcție de domiciliul sau reședința grupului țintă, vizat prin proiect.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană