Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 3.11 - Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă (SPO)

Beneficiari eligibili

 • Autoritatea publică centrală
 • Instituție publică

Obiective specifice

OS 3.10 Adaptarea structurilor SPO de la nivel național și teritorial prin introducerea unor noi instrumente / sisteme / proceduri / servicii / mecanisme etc. privind nevoile pieței muncii / corelarea cererii cu oferta de forță de muncă, monitorizarea serviciilor furnizate de SPO, dezvoltarea bazei de date privind tinerii NEETs

OS 3.11 Creșterea satisfacției clienților SPO, a diversității și gradului de cuprindere a serviciilor oferite angajatorilor și persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă

Condiții beneficiari eligibili

Solicitanți eligibili:

 • MMJS / ANOFM, în calitate de SPO (inclusiv unităţile cu personalitate juridică din subordinea sa) în parteneriat cu parteneri sociali / furnizori de servicii sociale, alte entități relevante.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Tipurile de activități eligibile care vor fi finanțate în contextul acestui apel de proiecte sunt, în principal, cele care vizează:

 • Sprijin pentru realizarea bazelor de date și a interoperabilității bazelor de date între școli și serviciul public de ocupare pentru monitorizarea tinerilor NEETs;
 • Dezvoltarea / consolidarea / integrarea / operaționalizarea unor baze de date cuprinzând diverse categorii de clienți actuali și potențiali (ex. NEETs, VMG/VMI, grupuri vulnerabile, angajatori etc.);
 • Dezvoltarea / consolidarea/integrarea de servicii (inclusiv online, de tip call centre și ghișee electronice etc.) pentru diverse categorii de beneficiari;
 • Dezvoltarea serviciilor de susținere a mobilității forței de muncă;
 • Dezvoltarea de instrumente, studii, analize, cercetări etc. privind evoluția pieței muncii la nivel național, regional și local, inclusiv împreună cu partenerii sociali;
 • Acțiuni de colaborare cu angajatori privaţi, parteneri sociali și structuri reprezentative ale acestora, întreprinderi sociale de inserție, furnizori de servicii de ocupare şi formare profesională, servicii sociale, agenţii pentru muncă temporară etc., pentru a creşte ocuparea forţei de muncă, precum şi oportunităţile profesionale şi legăturile cu piaţa muncii, cu accent pe persoanele cu nivel redus de educație și persoanele aparținând grupurilor vulnerabile;
 • Dezvoltarea activităților SPO dedicate angajatorilor cu scopul de a crește rata ocupării posturilor vacante; oferirea de suport pentru ocuparea posturilor vacante; elaborarea și implementarea unei strategii pentru angajatori;
 • Realizarea parteneriatelor de ocupare cu angajatori;
 • Includerea specifică a parteneriatelor de ocupare cu angajatorii publici sau cu capital de stat;
 • Sprijin pentru planificarea politicilor, management, monitorizare, evaluare și impact, precum și adaptarea proceselor în domeniul pieței muncii;
 • Dezvoltarea și implementarea de modele teritoriale de ocupare a forței de muncă cu angajatorii, autorităţile locale şi persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, alţi actori relevanţi pe piaţa forţei de muncă în vederea reducerii disparităţilor regionale prin promovarea mobilităţii geografice şi profesionale, servicii flexibile şi individualizate bazate pe cerere;
 • Actualizarea unui catalog integrat de servicii furnizate clienților prin care să se asigure monitorizarea serviciilor finanțate atât prin FSE, cât și din bugetul propriu;
 • Dezvoltarea / actualizarea modelului de profilare și segmentare al clienților care să ghideze furnizarea serviciilor și a măsurilor oferite de SPO;
 • Asigurarea resurselor umane pentru noi servicii sau imbunătățirea serviciilor existente;
 • Organizarea de evenimente relevante pentru piața muncii.

Pentru toate tipurile de activități eligibile consultați Ghidul Solicitantului.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Bugetul alocat este de 55.000.000 euro (contribuția UE + contribuția națională) la nivelul categoriilor de regiuni după cum urmează:

 • pentru regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia), suma totală disponibilă este de 48.788.725,40 euro, din care:
  • contribuția UE este de 41.470.416,59 euro (corespunzând unei contribuții UE de 85%);
  • contribuția națională este de 7.318.308,81 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 15%);
 • pentru regiunea dezvoltată (București-Ilfov), suma totală disponibilă este de 6.211.274,60 euro, din care:
  • contribuția UE este de 4.969.019.68 euro (corespunzând unei contribuții UE de 80%);
  • contribuția națională este de 1.242.254,92 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 20%).

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu poate depăși alocarea maximă stabilită, la care se adaugă coeficientul de supracontractare prevăzut în actele normative în vigoare.

Valoarea cofinanțării private proprii se stabilește în funcție de tipul entității care are calitatea de solicitant sau, după caz, în funcție de tipul fiecărei entități care are calitatea de partener, aplicată la valoarea totală eligibilă a proiectului după cum urmează:

Regiuni de dezvoltare Cofinanțarea UE % Cofinanțarea națională
(publică+proprie) %, din care:
Ordonatori de
credite ai
bugetului de
stat, bugetului
asigurărilor
sociale de stat și
ai bugetelor
fondurilor
speciale și
entitățile aflate
în subordine sau
în coordonare
finanțate
integral din
bugetele
acestora
Beneficiari
persoane juridice
de drept privat fără
scop patrimonial
Instituții publice
finanțate integral din
venituri proprii sau
parțial de la bugetul
de stat, bugetul
asigurărilor sociale de
stat sau bugetelor
fondurilor speciale
Instituțiile de
învățământ
superior
acreditate care
nu fac parte din
categoriile
anterioare de
beneficiari
Cofinanțare
publică %
Cofinanțare
proprie %
Cofinanțare
publică %
Cofinanțare
proprie %
Cofinanțare
publică %
Cofinanțare
proprie %
Cofinanțare
publică %
Regiune mai puțin
dezvoltată
85 15 15 0 15 2 13 2 13
Regiune mai
dezvoltată
80 20 20 0 20 2 18 2 18

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare aferente acestui apel de tip non-competitiv se vor depune exclusiv prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

16 martie 2018 - 30 aprilie 2019

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Capital Uman

Axa prioritară:

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță