Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POCU 5.2

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • ONG
 • Instituție publică
 • Grup de Acțiune Locală/FLAG
 • Instituție de sănătate
 • Instituție de învățământ
 • Furnizor servicii orientare, consiliere, mediere școlară și servicii alternative

Obiectiv specific

5.2 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC

Condiții beneficiari eligibili

 • ​Autoritățile  locale cu responsabilități în domeniu, în parteneriat cu actorii sociali relevanți / Furnizori de servicii sociale  în condițiile legii – aceste entități trebuie să fie beneficiari selectați pentru finanțare prin PNDR 2014-2020  (Măsura 19 LEADER);
 • Entități relevante pentru implementarea proiectelor aferente SDL selectate – aceste entități trebuie să fie beneficiari selectați pentru finanțare prin PNDR 2014-2020  (Măsura 19 LEADER):
  • entități private/publice stabilite prin fișa măsurii din SDL, cu respectarea prevederilor din Reg. UE 1305/2013;
  • GAL-uri pentru anumite operațiuni de interes public pentru comunitate și teritoriul respectiv identificate în SDL, pentru care niciun alt solicitant nu și-a manifestat interesul în cadrul primului apel lansat;
  • ONG / actori sociali relevanți  în parteneriat cu autoritățile locale responsabile în domeniu. 

Prin entități relevante se înțeleg acei actori care vor fi implicați în derularea uneia/ unora dintre activitățile principale ale proiectului contribuind în mod direct la atingerea indicatorilor de realizare/ de rezultat solicitați prin prezenta cerere de propuneri de proiecte. 

Furnizori publici de servicii sociale pot fi:

 • structurile specializate din cadrul/subordinea autorităţilor administraţiei publice locale şi autorităţile executive din unităţile administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraş, municipiu şi sectoare ale municipiului Bucureşti;
 • autorităţile administraţiei publice centrale ori alte instituţii aflate în subordinea sau coordonarea acestora care au stabilite prin lege atribuţii privind acordarea de servicii sociale pentru anumite categorii de beneficiari;
 • unităţile sanitare, unităţile de învăţământ şi alte instituţii publice care dezvoltă, la nivel comunitar, servicii sociale integrate. 

 
Furnizori privaţi de servicii sociale pot fi:

 • organizaţiile neguvernamentale, respectiv asociaţiile şi fundaţiile;
 • cultele recunoscute de lege;
 • persoanele fizice autorizate în condiţiile legii;
 • filialele şi sucursalele asociaţiilor şi fundaţiilor internaţionale recunoscute în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • operatorii economici cu scop lucrativ, pentru toate categoriile de servicii sociale organizate în condiţiile legii, cu anumite excepţii care privesc servicii sociale acordate exclusiv de către furnizorii publici (potrivit modificărilor aduse prin O.G. nr. 31/2015). 

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Propunerile de proiecte vor conține obligatoriu (element de eligibilitate):

 • o măsură de sprijinire a dezvoltării / furnizării de servicii (sociale/ socio-medicale/ medico-socioeducaționale - activitatea principală 1) aferentă cel puțin unui proiect hard de infrastructură socială finanțat în cadrul unei SDL prin măsura LEADER în cadrul PNDR 2014-2020  și
 • o măsură din domeniul ocupării forței de muncă, respectiv sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii (activitatea principală 3) și/sau susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității (activitatea principală 4) .

Împreună cu alte măsuri, dintre domeniile vizate de celelalte activități principale, dacă este cazul, în funcție de nevoile identificate la nivelul teritoriului eligibil vizat de proiectul POCU. 

 • Activitatea principală 1 - Sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii sociale/ furnizarea de servicii, inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate (medico-sociale) - activitate de tip soft pentru infrastructură socială ce a primit finanțare pentru proiectul hard (construcție și/sau dotări) în cadrul unei SDL finanțată prin Măsura LEADER din cadrul PNDR 2014-2020;
 • Activitatea principală 2 - Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație: educația timpurie (de nivel ante-preșcolar și preșcolar), învățământ primar și secundar, inclusiv a doua șansă şi reducerea părăsirii timpurii a școlii) prin acordarea unor pachete integrate ce ar putea include de exemplu costuri de transport şi masă pentru copiii din grupul țintă, materiale educaționale, accesul la servicii medicale şi sociale, măsuri de prevenire și diminuare a părăsirii timpurii a școlii prin servicii educaționale specifice nevoilor persoanelor din grupul țintă, măsuri de acompaniere (ex. îmbrăcăminte și încălțăminte, stimulente condiționate de prezență), adaptate nevoilor și specificului comunității etc.):
  • Sub-activitatea 2.1: Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educația timpurie (învățământ ante-preșcolar și/ sau învățământ preșcolar);
  • Sub-activitatea 2.2: Sprijin pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii prin: programe de tip zone prioritare de educație/ școală după școală;
  • Sub-activitatea 2.3: Programe de tip a doua șansă.
 • Activitatea principală 3 - Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii (ex. informare și consiliere profesională, formare profesională, alte măsuri de sprijin pentru găsirea unui loc de muncă, plasarea pe piața muncii prin subvenționarea angajatorilor, evaluarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal, etc.):
  • Sub-activitatea 3.1: Participarea la programe de ucenicie la locul de muncă;
  • Sub-activitatea 3.2: Participarea la programe de stagii pentru absolvenții de învățământ superior;
  • Sub-activitatea 3.3: Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii.
 • Activitatea principală 4 - Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont propriu:

  • ​Sub-activitatea 4.1. Acordarea de sprijin persoanelor din grupul țintă (persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială) pentru înființarea de afaceri sub forma unor servicii personalizate de sprijin;

  • Sub-activitatea 4.2 - Acordarea de micro-granturi (subvenții) pentru înființarea de noi afaceri.

 • Activitatea principală 5 - asistență juridică pentru reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de stare civilă (acolo unde este cazul);

 • Activitatea principală 6 - Campanii de informare şi conștientizare/ acțiuni specifice în domeniul combaterii discriminării și promovării multiculturalismului și acțiuni de implicare activă și voluntariat al membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea;

 • Activitatea principală 7 - Activități de îmbunătățire a condițiilor de locuit ale persoanelor din grupul țintă.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Bugetul alocat este de 45.011.013,00 euro (contribuția UE+ contribuția națională) la nivelul categoriilor de regiuni după cum urmează:

 • pentru regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia), suma totală disponibilă este de 42.899.586,00 euro, din care contribuția UE este de 40.754.606,70 euro (corespunzând unei contribuții UE de 95%), iar contribuția națională este de 2.144.979,30 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 5%);
 • pentru regiunea dezvoltată (București-Ilfov), suma totală disponibilă este de 2.111.427,00 euro, din care contribuția UE este de 1.900.284,30 euro (corespunzând unei contribuții UE de 90%), iar contribuția națională este de 211.142,70 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 10%).

Atenție! Regiunea ITI Delta Dunării nu va avea alocare dedicată prin POCU pe Axa 5. DLRC. Astfel, comunitățile marginalizate din teritoriul acoperit de mecanismul ITI Delta Dunării sunt eligibile numai în competiție cu toti ceilalți solicitanți și fără a beneficia de alocări dedicate.

Valoarea maximă a unui proiect este de 1 milion de euro, echivalent în lei la cursul INFOEURO din luna mai 2020, respectiv 1 EUR = 4,8435 RON.

Procentul minim de cofinanțare proprie (C.pr.) obligatoriu pentru fiecare tip de entitate juridică este prezentat în secțiunea 4.3.1. Cofinanțarea proprie minimă a beneficiarului din cadrul documentului Orientări privind accesarea finanțărilor iî cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare.

În cadru acestei cereri de propuneri de proiecte, pentru cheltuielile care fac obiectul schemei de ajutor de minimis, contribuția eligibilă minimă a solicitantului și partenerilor, după caz, din totalul costurilor eligibile este 0.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin intermediul sistemulu informatic MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

28 mai 2020 - 31 august 2020

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Capital Uman

Axa prioritară:

Axa prioritară 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 04 martie 2021
Ieri, 03 martie 2021